Bekendtgørelse om EKF Danmarks Eksportkredits grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1706 af 18. august 2021

I medfør af § 2, stk. 5 i lov nr. 104 af 3. februar 2016 om EKF Danmarks Eksportkredit og akt nr. 9 af 22. oktober 2020 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse for EKF Danmarks Eksportkredits grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet målrettet grønne projekter med eksportpotentiale.

Stk. 2 Definition af grønne projekter i den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet følger politikken for finansiering og investering omfattet af Danmarks Grønne Fremtidsfond.

Ordningens rammer
§ 2

EKF Danmarks Eksportkredits grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet målrettes grønne og kommercielt bæredygtige projekter, hvor der vurderes at være gode muligheder for, at danske eksportører kan få en ordre, hvis projekterne realiseres. Projekter, der samtidig understøtter eksportalliancer af danske virksomheder, vil blive prioriteret.

Stk. 2 Med henblik på at åbne for nye markeder for eksport af grønne, danske løsninger kan EKF Danmarks Eksportkredit blandt andet anvende ordningen til:

  • 1) Medfinansiering af analyser, undersøgelser og projektmodning, der understøtter åbning af nye eksportmarkeder for nye eller eksisterende produkter.

  • 2) Udsendelse af danske rådgivere og eksperter til lande, hvor Danmark har eksisterende myndighedsarbejde eller til andre lande, hvor der er potentielle eksportmuligheder.

  • 3) Udstationering af EKF-finansieringsrådgivere på danske ambassader, innovationskontorer mv. Den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet kan anvendes til finansiering af opstart og udsendelse. Udsendelse sker gennem Udenrigsministeriet.

Stk. 3 Administration af den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet skal ske inden for rammerne af EU’s statsstøtteregler, herunder blandt andet gruppefritagelsesforordningens regler om gennemførlighedsundersøgelser og de-minimis-støtte.

Stk. 4 EKF Danmarks Eksportkredit udarbejder en administrationspolitik for de forskellige delelementer i den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet, jf. stk. 2. Administrationspolitikken skal udarbejdes i overensstemmelse med blandt andet statens regler for tilskudsadministration, statsstøttereglerne mv. og skal godkendes af EKF Danmarks Eksportkredits bestyrelse.

Stk. 5 EKF Danmarks Eksportkredits administration af den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet følger EKF Danmark Eksportkredits øvrige politik ift. corporate responsibility, skattepolitik mv.

Tilsyn og revision
§ 3

Erhvervsministeriet fører tilsyn med EKF Danmarks Eksportkredits anvendelse af projekt- og markedsmodningsfacilitet som del af det almindelige tilsyn med EKF Danmarks Eksportkredit.

Stk. 2 EKF Danmarks Eksportkredit laver en årlig rapport over projekt- og markedsmodningsfacilitetens aktiviteter, som revideres og gøres tilgængelig på EKF’s hjemmeside.

Stk. 3 EKF Danmarks Eksportkredit skal i deres regnskabssystemer holde separat regnskab for projekt- og markedsmodningsfaciliteten, så der kan aflægges separat regnskab herfor, såfremt Erhvervsministeriet ønsker det.

Stk. 4 EKF Danmarks Eksportkredit har pligt til at holde erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold, herunder væsentlige afvigelser fra den forventede udvikling i projekt- og markedsmodningsfaciliteten.

§ 4

Rigsrevisor har, jf. Rigsrevisorlovens § 4, adgang til gennemgang af EKF Danmarks Eksportkredits regnskaber.

Administration
§ 5

Erhvervsministeriet og EKF Danmarks Eksportkredit indgår en administrationsaftale om administrationsomkostninger, herunder etablerings- og driftsomkostninger, i forbindelse med den grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet.

Efterregulering
§ 6

Midler til projekt- og markedsmodningsfaciliteten skal være anvendt senest 8 år efter bevillingen er overført til EKF Danmarks Eksportkredit.

Stk. 2 Der skal laves en opgørelse over ordningen senest 6 måneder efter udløbsdatoen for anvendelse af midlerne. En eventuel andel af ordningen, som ikke er anvendt, tilbagebetales til staten.

Ikrafttræden mv.
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1858 af 21. november 2020 om EKF Danmarks Eksportkredits grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet ophæves.