14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110

Bekendtgørelse nr. 1244 af 13. november 2017

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110

I medfør af § 163, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Betaling for midlertidige ophold i boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service
Egenbetaling for ophold i boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service sker af beboerens arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt.

Stk. 2 For lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), medregnes arbejdsfortjenesten i den personlige indkomst efter regler fastsat af børne- og socialministeren om fremgangsmåden ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

§2 Satsen for egenbetaling for ophold i boformer efter § 109 i lov om social service udgør pr. døgn 84 kr. For ophold i boformer efter § 110 i lov om social service udgør satsen for egenbetaling 87 kr. pr. døgn.

Stk. 2 Indeholdt i egenbetalingen for ophold efter §§ 109 og 110 i lov om social service er betaling for el og varme samt betaling for eventuelt medfølgende børn.

Stk. 3 Boformen kan derudover fastsætte betaling for kost og vask. Betalingen fastsættes under hensyn til de ydelser, der modtages, bl.a. sådan at det er muligt at fravælge et eller flere måltider eller vask. Borgeren betaler særskilt for disse ydelser direkte til boformen.

Stk. 4 Der kan ikke opkræves betaling for ydelser, som er bevilget individuelt til borgeren, som følge af dennes

§3 funktionsnedsættelse.
Niveauet for egenbetaling for ophold i boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service reguleres en gang om året pr. 1. januar med pris- og lønudviklingen.

§4 Opkrævning af egenbetalingen for ophold i boformer efter §§ 109 og 110 i lov om social service foretages af den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, jf. §§ 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2 Betalingen sker fra opholdets begyndelse og kan efter gensidig aftale ske forud for op til 31 dages ophold.

§5 Den kommunalbestyrelse, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet, jf. §§ 9 og 9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område kan efter ansøgning fra borgeren træffe afgørelse om bortfald eller nedsættelse af egenbetalingen.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen foretager en konkret og individuel vurdering af, om en borger kan få nedsættelse eller bortfald af egenbetalingen. Følgende forhold indgår i vurderingen:

  • 1) om borgeren opretholder egen bolig samtidig med, at vedkommende tager ophold på en boform, og

  • 2) borgerens økonomiske råderum i øvrigt.

Stk. 3 For borgere uden indtægt sker der bortfald af egenbetalingen i hvert tilfælde, jf. stk. 1.

Stk. 4 Til beboere, der ikke har en indtægt, fastsætter og udbetaler kommunalbestyrelsen et beløb til personlige fornødenheder, indtil der foreligger et indtægtsgrundlag i form af en arbejdsindtægt, pension, kontanthjælp eller anden indtægt.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2018.

profile photo
Profilside