Bekendtgørelse om efterlevelseshjælp § 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om efterlevelseshjælp er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 553 af 28. april 2015

Beregning af årsindtægten
§ 4

Den beregnede årsindtægt indeholder en indtægtsdel, jf. stk. 2-6 og et formuetillæg, jf. §§ 5-7.

Stk. 2 Den personlige årsindtægt beregnes som den efterlevendes indtægt i måneden før tidspunktet for ægtefællens eller samleverens dødsfald, tillagt eventuelle indtægter, der måtte tilkomme den efterlevende som følge af dødsfaldet, omregnet til årsbasis. Engangsindtægter medregnes kun én gang.

Stk. 3 Den personlige årsindtægt omfatter personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før det deri nævnte bundfradrag samt med tillæg af aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2.

Stk. 4 Godtgørelse og afkastet af godtgørelse til HIV-smittede blødere m.fl. og HIV-positive transfusionssmittede m.fl. samt erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved LSD-behandling, indgår ikke i den personlige årsindtægt.

Stk. 5 For efterlevende til pensionister medregnes beløb, der udbetales til den efterlevende efter lov om social pension § 33, stk. 4-8, ikke i årsindtægten. For en efterlevende pensionist medregnes det beløb, som den efterlevende vil modtage som enlig pensionist.

Stk. 6 Ved skønnet over årsindtægten i stk. 2 kan der tages udgangspunkt i forskudsopgørelsen med tillæg af indtægter, der måtte blive udløst som følge af dødsfaldet.