14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om efterlevelseshjælp

Bekendtgørelse nr. 553 af 28. april 2015

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om efterlevelseshjælp er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om efterlevelseshjælp

I medfør af § 85 a, stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Personkreds og ansøgning
Udbetaling Danmark yder efter ansøgning efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Retten til efterlevelseshjælp omfatter såvel ægtefæller (herunder registrerede partnere) som samlevende. Afgrænsningen af samlevende og ikke-samlevende følger principperne i lov om social pension og børnetilskudsloven.

Stk. 2 Ansøgning om efterlevelseshjælp indgives til Udbetaling Danmark. Ansøgningen, herunder ansøgning om lån efter § 11, skal være Udbetaling Danmark i hænde senest 6 måneder efter ægtefællens eller samleverens dødsfald. Udbetaling Danmark kan se bort fra, at fristen ikke er overholdt, når der er en særlig grund hertil.

Stk. 3 Når Udbetaling Danmark får underretning om et dødsfald, og Udbetaling Danmark har kendskab til, at der er en samlevende ægtefælle eller samlever, sørger Udbetaling Danmark for, at den efterlevende oplyses om mulighederne for efterlevelseshjælp.

§2 Bopæls- og samlivskrav
Hjælpen er betinget af, at efterlevende levede sammen med afdøde i ægteskab eller i et ægteskabslignende forhold på fælles bopæl her i landet i de seneste 3 år forud for dødsfaldet.

Stk. 2 Kravet om bopæl her i landet efter stk. 1 ophæves for personer, der efter EF-forordning nr. 883/04 afsnit II, med bopæl i en anden medlemsstat af EU/EØS er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, eller som pensionist eller familiemedlem til en pensionist modtager sygehjælp for dansk regning efter forordningens afsnit III, kapitel 1.

§3 Hjælpens størrelse
Efterlevelseshjælpen, der er et engangsbeløb, udgør

 • 1) 10.000 kr. for personer, der har en beregnet årsindtægt på under 160.001 kr.,

 • 2) 9.000 kr. for personer, der har en beregnet årsindtægt på 160.001 kr. - 169.999 kr.,

 • 3) 8.000 kr. for personer, der har en beregnet årsindtægt på 170.000 kr. - 179.999 kr.,

 • 4) 7.000 kr. for personer, der har en beregnet årsindtægt på 180.000 kr. - 189.999 kr.,

 • 5) 6.000 kr. for personer, der har en beregnet årsindtægt på 190.000 kr. - 199.999 kr.,

 • 6) 5.000 kr. for personer, der har en beregnet årsindtægt på 200.000 kr. - 209.999 kr.,

 • 7) 4.000 kr. for personer, der har en beregnet årsindtægt på 210.000 kr. - 219.999 kr.,

 • 8) 3.000 kr. for personer, der har en beregnet årsindtægt på 220.000 kr. - 229.999 kr.,

 • 9) 2.000 kr. for personer, der har en beregnet årsindtægt på 230.000 kr. - 239.999 kr., og

 • 10) 1.000 kr. for personer, der har en beregnet årsindtægt på 240.000 kr. - 250.000 kr.

Stk. 2 Efterlevelseshjælpen bortfalder ved en beregnet årsindtægt, der overstiger 250.000 kr.

Stk. 3 Der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag, bidrag til særlig pensionsopsparing og ATP-bidrag af efterlevelseshjælpen. Hjælpen er skattepligtig, jf. dog § 11 om udbetaling som lån.

§4 Beregning af årsindtægten
Den beregnede årsindtægt indeholder en indtægtsdel, jf. stk. 2-6 og et formuetillæg, jf. §§ 5-7.

Stk. 2 Den personlige årsindtægt beregnes som den efterlevendes indtægt i måneden før tidspunktet for ægtefællens eller samleverens dødsfald, tillagt eventuelle indtægter, der måtte tilkomme den efterlevende som følge af dødsfaldet, omregnet til årsbasis. Engangsindtægter medregnes kun én gang.

Stk. 3 Den personlige årsindtægt omfatter personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst, der anvendes til beregning af indkomstskat efter personskattelovens § 7, dog før det deri nævnte bundfradrag samt med tillæg af aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2.

Stk. 4 Godtgørelse og afkastet af godtgørelse til HIV-smittede blødere m.fl. og HIV-positive transfusionssmittede m.fl. samt erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved LSD-behandling, indgår ikke i den personlige årsindtægt.

Stk. 5 For efterlevende til pensionister medregnes beløb, der udbetales til den efterlevende efter lov om social pension § 33, stk. 4-8, ikke i årsindtægten. For en efterlevende pensionist medregnes det beløb, som den efterlevende vil modtage som enlig pensionist.

Stk. 6 Ved skønnet over årsindtægten i stk. 2 kan der tages udgangspunkt i forskudsopgørelsen med tillæg af indtægter, der måtte blive udløst som følge af dødsfaldet.

§5 Ved beregningen af formuetillægget, der opgøres på tidspunktet for ægtefællens eller samleverens dødsfald, indgår

 • 1) indestående i pengeinstitutter m.v.,

 • 2) kursværdien af obligationer,

 • 3) pantebreve i depot,

 • 4) kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier,

 • 5) kursværdien af investeringsforeningsbeviser,

 • 6) restgæld til realkreditinstitutter, reallånefonde, pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger, pantebreve i depot og studiegæld,

 • 7) ejendomsværdien af fast ejendom her i landet og i udlandet,

 • 8) gæld vedrørende boligydelseslån efter lov om individuel boligstøtte og gæld vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter,

 • 9) kontant beholdning,

 • 10) private tilgodehavender, herunder tilgodehavender i udlandet,

 • 11) andre værdipapirer end de i nummer 1-5 nævnte, herunder værdipapirer i udlandet,

 • 12) værdien af biler m.v.,

 • 13) værdien af skibe og andre fartøjer,

 • 14) egenkapital i virksomhed og

 • 15) anden gæld.

Stk. 2 Herudover indgår værdien af den efterlevendes andele i andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Stk. 3 Desuden tillægges eventuelle formuerettigheder, som den efterlevende opnår som følge af dødsfaldet.

Stk. 4 Formuen opgøres netto. Således fradrages skatter af skattepligtige engangsudbetalinger til den efterlevende som følge af dødsfaldet. Endvidere indgår arv efter fradrag af skat, afgifter og andre omkostninger i forbindelse med skifte.

§6 Ved opgørelse af formue efter § 5 bortses fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

 • 1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,

 • 2) lov om erstatningsansvar,

 • 3) lov om forsikring mod følger af arbejdsskader,

 • 4) lov om erstatning for vaccinationsskader,

 • 5) lov om patientforsikring,

 • 6) lov om lægemiddelskader,

 • 7) cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering,

 • 8) lov er erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl. eller

 • 9) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

Stk. 2 Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade.

Stk. 3 Endvidere bortses fra godtgørelse og afkastet af godtgørelse til HIV-smittede blødere m.fl. og HIV-positive transfusionssmittede samt fra erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved LSD-behandling.

Stk. 4 I lighed med at formuegoder i udlandet medregnes, bortses fra udenlandske erstatninger, der svarer til de i stk. 1-3 nævnte.

§7 I tilfælde, hvor der skal finde skifte sted, fastsættes formuetillægget for gifte såvel som samlevende som efterlevendes formue på dødsfaldstidspunktet tillagt arv fra afdødes bo samt rettigheder til skattefrie såvel som skattepligtige engangsudbetalinger, som udløses som følge af dødsfaldet.

Stk. 2 I tilfælde, hvor der ikke skal finde skifte sted, fastsættes formuetillægget som fællesformuen på dødsfaldstidspunktet samt rettigheder til skattefrie såvel som skattepligtige engangsudbetalinger, som udløses som følge af dødsfaldet.

§8 30 pct. af den del af den efter reglerne i §§ 5-7 opgjorte formue, der overstiger 100.000 kr., tillægges det efter § 4 opgjorte beløb. Aktivlovens § 14 finder ikke anvendelse ved beregning af formuetillægget.

§9 Endelig udbetaling eller a conto
Hjælpen udbetales snarest muligt efter ansøgningstidspunktet.

Stk. 2 Hjælpen udbetales endeligt, hvis der ved Udbetaling Danmarks behandling af sagen foreligger forhold, der viser, at efterlevendes beregnede indtægt - herunder indtægter og formuerettigheder som følge af dødsfaldet - vil ligge inden for det indtægtsinterval, hvor der kan udbetales hjælp.

Stk. 3 Hvis der ved Udbetaling Danmarks behandling af sagen foreligger forhold, der viser, at efterlevendes beregnede indtægt - herunder indtægter og formuerettigheder som følge af dødsfaldet - vil overstige det i § 3, stk. 2, nævnte beløb, udbetales der ikke efterlevelseshjælp.

Stk. 4 Ved udbetaling af efterlevelseshjælp efter stk. 2 kan der kun ske efterregulering til gunst for den efterlevende. Efterreguleringen skal ske inden for 6 måneder efter ansøgningstidspunktet.

§10 Udbetaling Danmark udbetaler efterlevelseshjælpen med et a conto beløb, hvis der foreligger forhold, der viser, at efterlevendes beregnede årsindtægt kun kan fastslås med betydelig usikkerhed og den beregnede årsindtægt har en størrelse, der berettiger til efterlevelseshjælp.

Stk. 2 Udbetaling Danmark skal klart tilkendegive over for den efterlevende, når den udbetalte hjælp er ydet som et a conto beløb.

Stk. 3 Et udbetalt a conto beløb reguleres, så snart der er fuldt overblik over den efterlevendes økonomiske situation.

Stk. 4 Den efterlevende har pligt til at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre størrelsen af den endelige hjælp. Medvirker den efterlevende ikke, kan Udbetaling Danmark beslutte, at den efterlevende ikke har ret til efterlevelseshjælpen.

§11 Særlige regler vedrørende lån
Til personer, der er omfattet af reglerne i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, kan forskellen mellem den beregnede hjælp efter § 3 og en opgørelse, hvor hjælpen beregnes med fradrag af den formue og de formuerettigheder, der består af fast ejendom, der tjener som bolig for den efterlevende, efter ansøgning ydes som lån. Lånet kan udbetales a conto, jf. § 10.

Stk. 2 Lånet ydes efter § 85 a i lov om aktiv socialpolitik og administreres efter reglerne i lov om lån til betaling af ejendomsskatter, dog således at lovens krav om sikkerhedsstillelse, jf. § 4 i lov om lån til betaling af ejendomsskatter ikke finder anvendelse.

Stk. 3 Lånet refunderes efter reglerne i § 106, 2. pkt., i lov om aktiv socialpolitik. Lån, der bliver indfriet, tilfalder staten med 50 pct. Rentebeløb af lån tilfalder kommunen.

§12 Regulering af beløb
Såvel støttebeløb som indtægts- og formuegrænser reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbene offentliggøres i vejledning om regulering af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område.

§13 Klageadgang
Udbetaling Danmarks afgørelse om efterlevelseshjælp kan indbringes for Ankestyrelsen efter § 64 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§14 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 713 af 19. juni 2013 om efterlevelseshjælp ophæves.

profile photo
Profilside