14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet

Bekendtgørelse nr. 566 af 03. maj 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1356 af 16. juni 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet

I medfør af § 7, stk. 10, § 7 b, stk. 5, § 9 b, stk. 6, og § 9 c, stk. 11, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1353 af 2. september 2020, § 11, stk. 12, § 11 b, stk. 10, og § 11 f, stk. 5, i lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1321 af 26. august 2020, som ændret ved lov nr. 2225 af 29. december 2020, § 1, stk. 7, § 8, stk. 14, § 8 a, stk. 5, og § 10, stk. 17, i lov om afgift af naturgas og bygas m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 1. juli 2020, § 7, stk. 10, og § 7 b, stk. 5, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1099 af 1. juli 2020, § 9, stk. 17, § 9 a, stk. 5, og § 11, stk. 19, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1349 af 1. september 2020, § 11, stk. 4, i lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020, § 33, stk. 11, i lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 479 af 22. april 2020, og § 21, stk. 4, i lov nr. 1353 af 21. december 2012 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion), som ændret ved lov nr. 1558 af 13. december 2016 og lov nr. 331 af 30. marts 2019, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Indberetningspligt
Virksomheder, der modtager statsstøtte omfattet af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er omfattet af indberetningspligt efter denne bekendtgørelse. Indberetningspligten påhviler endvidere virksomheder, der modtager støtte på baggrund af støtteordninger, der er godkendt af Europa-Kommissionen efter Europa-Kommissionens meddelelse 2014/C 200/01 (Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020).

§2 Indberetningspligten omfatter følgende støtteordninger:

 • 1) Godtgørelse af afgiftspligtig elektricitet til momsregistrerede virksomheder. I det samlede godtgørelsesbeløb kan fratrækkes et beløb opgjort efter måling af el medgået til fremstilling af rumvarme m.v. eller et beløb opgjort efter et skøn over den afgiftspligtige elektricitet, der er medgået til fremstilling heraf.

 • 2) Elpatronordningen.

 • 3) Godtgørelse af afgift af elektricitet, der leveres fra land til erhvervsskibe.

 • 4) Tilbagebetaling af kuldioxidafgift af varme til virksomheder, der leveres fra en produktionsenhed med tilladelse til udledning af CO2, jf. lov om CO2-kvoter, og som anvendes til procesformål.

 • 5) Bundfradrag i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter for momsregistrerede virksomheder uden tilladelse til udledning af CO2 efter lov om CO2-kvoter.

 • 6) Godtgørelse af mineralolieafgift for motorbrændstof, der udelukkende anvendes til jordbrug m.v.

 • 7) Lempet afgiftssats for biogas til varmefremstilling.

 • 8) Tilbagebetalingsmulighed for afgift af biogas, der anvendes til procesformål.

 • 9) Godtgørelse af spildevandsafgift for den del af afgiften, der vedrører afgiftspligtig udledning af spildevand, når en vis del af afgiften kan henføres til forarbejdningen af fisk, krebsdyr, cellulose, rør- og roesukker m.v.

 • 10) Bundfradrag i lov om afgift af svovl.

 • 11) Godtgørelse af afgift af elektricitet forbrugt af en virksomhed i forbindelse med opladning af batterier til registrerede elbiler.

Stk. 2 Ved opgørelse af afgiftspligtig elektricitet anvendt til rumvarme m.v. som nævnt i stk. 1, nr. 1, foretages afgrænsning i henhold til lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1321 af 26. august 2020. Virksomheder, der fratrækker godtgørelse vedrørende rumvarme m.v. opgjort efter et skøn, skal kunne godtgøre, at den faktisk forbrugte mængde opgjort efter måler ikke ville medføre en mindre godtgørelse end det skønnede beløb.

§3 Det påhviler virksomheder, som benytter ordningerne i § 2, at indberette støttebeløbet til Skatteforvaltningen. Indberetning skal alene foretages, hvis støttebeløbet i den enkelte ordning udgør 500.000 euro eller derover i et kalenderår.

Stk. 2 For støtte, der kan henføres til perioden fra og med den 1. juli 2016 til og med den 31. december 2016, skal indberetning alene ske, hvis støtten udgør 500.000 euro eller derover i den enkelte ordning i denne periode.

Stk. 3 Indberetning til Skatteforvaltningen skal ske senest den 1. september i året, der følger efter støttetildelingen.

§4 Indberetningen foretages elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

Stk. 2 Indberetningen foretages i danske kroner. Omregningen fra euro til danske kroner skal ske efter den kurs, der gælder den første hverdag i oktober i det år, som indberetningen vedrører, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

§5 Ud over oplysningerne, der skal indberettes efter § 3, skal virksomheder, der er omfattet af indberetningspligten, oplyse følgende, hvis Skatteforvaltningen anmoder herom:

 • 1) Støttemodtagers navn.

 • 2) Virksomhedens størrelse (SMV eller stor virksomhed). Betegnelsen SMV omfatter virksomheder, der beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på højst 50 mio. euro og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. euro.

 • 3) Cvr-nummer.

 • 4) Dato for tildeling af støtte. Datoen for støttetildelingen skal angives som den 31. december i det kalenderår, som afgiftslempelsen vedrører.

 • 5) Dansk Branchekode-reference.

 • 6) Støtteordning.

§6 Oplysninger indberettet efter reglerne i denne bekendtgørelse offentliggøres af Skatteforvaltningen i Europa-Kommissionens statsstøtteregister.

§7 Kriseramte virksomheder
Kriseramte virksomheder som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er ikke berettiget til at modtage støtte i henhold til støtteordningerne i § 2, nr. 2-8, 10 og 11. Kriseramte virksomheder som defineret i punkt 16 i Europa-Kommissionens meddelelse 2014/C 200/01 (Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020) er ikke berettiget til at modtage støtte i henhold til støtteordningen i § 2, nr. 9.

Stk. 2 Hvis Skatteforvaltningen konstaterer, at en virksomhed er kriseramt, jf. stk. 1, træffer den afgørelse om, at virksomheden ikke er berettiget til støtte iht. de relevante støtteordninger i § 2 indtil det tidspunkt, hvor de forhold der begrunder, at virksomheden er kriseramt, ikke længere foreligger. Enhver virksomhed skal på forlangende forsyne Skatteforvaltningen med de informationer, som er nødvendige for, at Skatteforvaltningen kan vurdere, om virksomheden er kriseramt.

§8 Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 478 af 15. maj 2017 om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om statsstøtte på skatteområdet ophæves.

profile photo
Profilside