Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1821 af 28. december 2023

I medfør af § 7, stk. 10, § 7 b, stk. 5, § 9 b, stk. 6, og § 9 c, stk. 11, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1353 af 2. september 2020, § 11, stk. 12, § 11 b, stk. 10, og § 11 f, stk. 5, i lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 3. november 2023, § 1, stk. 7, § 8, stk. 13, § 8 a, stk. 5, og § 10, stk. 17, i lov om afgift af naturgas og bygas m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1100 af 1. juli 2020, som ændret ved lov nr. 138 af 25. februar 2020, § 7, stk. 11, § 7 b, stk. 5, og § 8 stk. 16, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1099 af 1. juli 2020, som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og lov nr. 1797 af 28. december 2023, § 9, stk. 16, § 9 a, stk. 5, og § 11, stk. 19, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1349 af 1. september 2020, som ændret ved lov nr. 138 af 25. februar 2020, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 329 af 28. marts 2023 og lov nr. 1797 af 28. december 2023, § 11, stk. 4, i lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 7. juni 2023, § 33, stk. 11, i lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 479 af 22. april 2020, og § 21, stk. 4, i lov nr. 1353 af 21. december 2012 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer (Godtgørelse af elafgift for el forbrugt til opladning af batterier til registrerede elbiler, lempelse vedrørende komfortkøling, dagsbeviser for varebiler samt teknisk justering af energiafgifter m.v. og ophævelse af reglerne om fritagelse for afgift af visse typer af affald fra egen cementproduktion), som ændret ved lov nr. 1558 af 13. december 2016 og lov nr. 331 af 30. marts 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Indberetningspligt
§ 1

Virksomheder, der modtager statsstøtte omfattet af Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, som ændret senest ved forordning nr. 2023/1315 af 23. juni 2023 om ændring af forordning (EU), er omfattet af indberetningspligt efter denne bekendtgørelse. Indberetningspligten påhviler endvidere virksomheder, der modtager støtte på baggrund af støtteordninger, der er godkendt af Europa-Kommissionen efter Europa-Kommissionens meddelelse 2014/C 200/01 (Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020), som ændret ved Kommissionens meddelelse (2020/C 224/02) og efter Europa-Kommissions meddelelse 2022/C 80/01 (Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøbeskyttelse og energi 2022).

§ 2

Indberetningspligten omfatter følgende støtteordninger:

 • 1) Elpatronordningen.

 • 2) Godtgørelse af afgift af elektricitet, der leveres fra land til erhvervsskibe.

 • 3) Tilbagebetaling af kuldioxidafgift af varme til virksomheder, der leveres fra en produktionsenhed med tilladelse til udledning af CO2, jf. lov om CO2-kvoter, og som anvendes til procesformål.

 • 4) Bundfradrag i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter for momsregistrerede virksomheder uden tilladelse til udledning af CO2 efter lov om CO2-kvoter.

 • 5) Godtgørelse af mineralolieafgift for motorbrændstof, der udelukkende anvendes til jordbrug m.v.

 • 6) Lempet afgiftssats for biogas til varmefremstilling.

 • 7) Tilbagebetalingsmulighed for afgift af biogas, der anvendes til procesformål.

 • 8) Godtgørelse af spildevandsafgift for den del af afgiften, der vedrører afgiftspligtig udledning af spildevand, når en vis del af afgiften kan henføres til forarbejdningen af fisk, krebsdyr, cellulose, rør- og roesukker m.v.

 • 9) Bundfradrag i lov om afgift af svovl.

 • 10) Godtgørelse af afgift af elektricitet forbrugt af en virksomhed i forbindelse med opladning af batterier til registrerede elbiler.

 • 11) Lempelse af hotellers og lignende virksomheders afgift for rumvarme.

§ 3

Det påhviler virksomheder, som benytter ordningerne i § 2, at indberette støttebeløbet til Skatteforvaltningen. Indberetning skal alene foretages, hvis støttebeløbet i den enkelte ordning udgør 100.000 euro eller derover i et kalenderår fra og med den 1. januar 2024.

Stk. 2 For støtte, der kan henføres til perioden fra og med den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2023, skal indberetning alene ske, hvis støtten udgør 500.000 euro eller derover i et kalenderår i den enkelte ordning. For støtte, der kan henføres til perioden fra og med den 1. juli 2023 til og med den 31. december 2023, skal der supplerende ske en indberetning, hvis støtten udgør 100.000 euro eller derover.

Stk. 3 Indberetning til Skatteforvaltningen skal ske senest den 1. september i året, der følger efter støttetildelingen.

§ 4

Indberetningen foretages elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

Stk. 2 Indberetningen foretages i danske kroner. Omregningen fra euro til danske kroner skal ske efter den kurs, der gælder den første hverdag i oktober i det år, som indberetningen vedrører, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

§ 5

Ud over oplysningerne, der skal indberettes efter § 3, skal virksomheder, der er omfattet af indberetningspligten, oplyse følgende, hvis Skatteforvaltningen anmoder herom:

 • 1) Støttemodtagers navn.

 • 2) Virksomhedens størrelse (SMV eller stor virksomhed). Betegnelsen SMV omfatter virksomheder, der beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på højst 50 mio. euro og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. euro.

 • 3) Cvr-nummer.

 • 4) Dato for tildeling af støtte. Datoen for støttetildelingen skal angives som den 31. december i det kalenderår, som afgiftslempelsen vedrører.

 • 5) Dansk Branchekode-reference.

 • 6) Støtteordning efter § 2.

§ 6

Oplysninger indberettet efter reglerne i denne bekendtgørelse offentliggøres af Skatteforvaltningen i Europa-Kommissionens statsstøtteregister.

Kriseramte virksomheder
§ 7

Kriseramte virksomheder som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 med senere ændringer, er ikke berettiget til at modtage støtte i henhold til støtteordningerne i § 2, nr. 1-7 og 9-11. Kriseramte virksomheder som defineret i punkt 16 i Europa-Kommissionens meddelelse 2014/C 200/01 (Retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020), som ændret ved Kommissionens meddelelse (2020/C 224/02), og som defineret i punkt 14 i Europa-Kommissions meddelelse 2022/C 80/01 (Retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøbeskyttelse og energi 2022), er ikke berettiget til at modtage støtte i henhold til støtteordningen i § 2, nr. 8.

Stk. 2 Hvis Skatteforvaltningen konstaterer, at en virksomhed er kriseramt, jf. stk. 1, træffer den afgørelse om, at virksomheden ikke er berettiget til støtte i henhold til de relevante støtteordninger i § 2 indtil det tidspunkt, hvor de forhold der begrunder, at virksomheden er kriseramt, ikke længere foreligger. Enhver virksomhed skal på forlangende give Skatteforvaltningen de informationer, som er nødvendige for, at Skatteforvaltningen kan vurdere, om virksomheden er kriseramt.

Ikrafttrædelse
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 566 af 3. maj 2019 om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet ophæves.