Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr § 29

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 646 af 31. maj 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1149 af 04. september 2023

§ 29

Uanset § 20, stk. 1, §§ 21-23, § 24, stk. 1, og § 25, stk. 1, må dyrlægen udlevere eller ordinere receptpligtige antiparasitære lægemidler til gennemførelse af én behandling i overensstemmelse med lægemidlets godkendte produktresumé af det eller de dyr, for hvilke dyrlægen har stillet en diagnose, således at dyreejeren selv må indlede behandlingen, jf. dog § 30, stk. 1.

Stk. 2 Uanset stk. 1 kan Fødevarestyrelsen tillade anvendelse, udlevering eller ordinering af receptpligtige antiparasitære lægemidler uden forudgående diagnose. Fødevarestyrelsen offentliggør på www.fvst.dk, i hvilke særlige tilfælde behandling uden forudgående diagnose må finde sted, samt eventuelle betingelser herfor.

Stk. 3 I forbindelse med eksport og ved rejse med kæledyr, hvor modtagerlandet kræver det, må receptpligtige antiparasitære lægemidler anvendes, udleveres eller ordineres uden forudgående diagnose. Dette gælder dog ikke for lægemidler, der er godkendt til behandling af infektion med protozoer.

Stk. 4 Dyrlægen skal i de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde føre optegnelser, der begrunder anvendelsen, udleveringen eller ordineringen. Optegnelserne skal opbevares i 5 år og på forlangende forevises for eller udleveres til Fødevarestyrelsen.