Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 646 af 31. maj 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1149 af 04. september 2023

I medfør af § 11, stk. 3, § 11 a, § 12, stk. 3 og 4, § 13, stk. 2, § 14, stk. 4-6, § 15, § 17, stk. 1, § 35, § 37 a, stk. 1 og 2, og § 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1523 af 26. oktober 2020, § 50 i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 9 af 6. januar 2022, og § 9, stk. 3, og § 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 2, § 10, stk. 1, nr. 2 og 4, og § 13, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1721 af 30. november 2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Koder til anvendelse ved indberetning til VetStat, jf. § 35, stk. 1, nr. 6-8
 • Bilag 2 Liste over magistrelle lægemidler, jf. § 4, stk. 1
 • Bilag 3 Liste over forbudte stoffer, jf. § 7
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på dyrlægers indkøb, opbevaring, anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr. Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser om tilladte lægemidler til dyr, forbud mod og begrænsning i anvendelsen af visse hormoner samt afholdelse af kurser i anvendelse af lægemidler til produktionsdyr m.v.

Stk. 2 Bekendtgørelsen supplerer Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF (i det følgende benævnt veterinærlægemiddelforordningen).

§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Behandlingsperiode: Det nøjagtige antal dage indenfor ordineringsperioden, hvori dyrene skal behandles for den diagnosticerede sygdom.

 • 2) Besætning: Et enkelt eller en samling af dyr bestemt til fødevareproduktion eller pelsdyr af samme dyreart, der anvendes til et bestemt formål, der er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person.

 • 3) Besætningsdiagnose: Entydig diagnose for en sygdom, som optræder regelmæssigt i besætningen, og som er karakteriseret ved de af dyrlægen specifikt beskrevne symptomer.

 • 4) Besætningsdyrlæge: Den dyrlæge, med hvem den ansvarlige for besætningen har indgået aftale om sundhedsrådgivning.

 • 5) Besætningsnummer: Et unikt nummer inden for hver dyreart, der anvendes i CHR til identifikation af en besætning.

 • 6) Dyr: Dyr, der er i menneskelig varetægt.

 • 7) Dyreejer: Enhver, som har dyr i sin varetægt.

 • 8) Flokbehandling: Indgivelse af antibiotikaholdige lægemidler gennem vand eller foder til en gruppe af svin.

 • 9) Forskrift: En entydig skriftlig instruktion, som besætningsdyrlægen har udfærdiget for lægemiddelanvendelsen i forbindelse med den enkelte besætningsdiagnose, og som skal omfatte oplysning om præparatnavn, dosis, behandlingsperiode, tilbageholdelsestid samt instruktion i anvendelsen af det pågældende præparat.

 • 10) Goldbehandling: Behandling af en bakteriel infektion med indgivelse af antibiotika i yveret på køer i forbindelse med ophør med malkning.

 • 11) Magistrelt lægemiddel: Et lægemiddel, der i henhold til lov om lægemidler tilberedes på et apotek efter ordinering fra en dyrlæge.

 • 12) Maksimalgrænseværdi for restkoncentration (MRL): Den maksimale restkoncentration af et farmakologisk virksomt stof (udtrykt som mg/kg eller µg/kg vådvægt), som kan tillades i animalske fødevarer, jf. artikel 1, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004.

 • 13) MIC (Minimal Inhibitory Concentration): Resistensundersøgelse, hvor en bakteries følsomhed for et antibiotikum angives ved stoffets mindste hæmmende koncentration.

 • 14) Ordineringsperiode: Det tidsrum, hvortil dyrlægen må ordinere lægemidler.

 • 15) Pelsdyr: Dyr der må opdrættes landbrugsmæssigt med henblik på at udnytte pelsen.

 • 16) Produktionsdyr: Dyr bestemt til fødevareproduktion og pelsdyr.

 • 17) Terapeutisk behandling: Individuel indgivelse til dyr bestemt til fødevareproduktion af et lægemiddel med indhold af følgende:

  • a) Beta-agonister til heste til behandling af luftvejsproblemer, hovsenebensbetændelse eller forfangenhed eller til fremkaldelse af vesvækkelse (tocolyse).

  • b) Allyltrenbolon (altrenogest) til brunststyring af konkurrence- eller cirkusheste.

  • c) Progesteron samt de derivater, der ved hydrolyse let danner den oprindelige forbindelse efter absorption fra indgiftsstedet, til behandling af forstyrrelser i ovariefunktionen.

 • 18) Zooteknisk behandling: Indgivelse af et lægemiddel til dyr med følgende:

  • a) Østrogen eller gestagen virkning med henblik på brunstsynkronisering og forudgående behandling af donor og recipient i forbindelse med embryotransplantation hos dyr bestemt til fødevareproduktion.

  • b) Androgen virkning med henblik på kønskonvertering af akvakulturdyr i en gruppe af avlsdyr.

Stk. 2 Definitionerne i veterinærlægemiddelforordningen finder anvendelse i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2 Tilladte lægemidler til dyr
§ 3

Til behandling af dyr skal anvendes lægemidler, der har markedsføringstilladelse til dyr fra Lægemiddelstyrelsen eller har fællesskabsmarkedsføringstilladelse til dyr i Den Europæiske Union.

Stk. 2 Undtaget fra stk. 1 er humane lægemidler og magistrelt fremstillede lægemidler, som dyrlægen anvender, udleverer eller ordinerer i overensstemmelse med artikel 112, 113 eller 114 i veterinærlægemiddelforordningen.

§ 4

Magistrelt fremstillede lægemidler, jf. veterinærlægemiddelforordningens artikel 112, stk. 1, litra c, artikel 113, stk. 1, litra d, og artikel 114, stk. 1, litra d, må kun anvendes, udleveres eller ordineres, såfremt lægemidlet fremgår af bilag 2 til denne bekendtgørelse, og kun til den dyreart og indikation, som er anført i bilaget.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra kravet i stk. 1, således at andre lægemidler end de i bilag 2 anførte kan anvendes, hvis dette er nødvendigt under hensyn til dyrs sundhed. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår.

§ 5

Registrerede homøopatiske lægemidler til dyr må anvendes til behandling af andre dyr end dyr bestemt til fødevareproduktion under dyrlægens ansvar.

§ 6

Registrerede homøopatiske lægemidler, der er beregnet til dyr bestemt til fødevareproduktion, og hvis aktive stoffer er opført i tabel 1 i bilag til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer, må anvendes til behandling af dyr bestemt til fødevareproduktion under dyrlægens ansvar.

Stk. 2 Tilbageholdelsestiden sættes til nul for registrerede homøopatiske lægemidler til dyr, hvis aktive stoffer er optaget i tabel 1 i bilag til Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer, og hvoraf det fremgår, at MRL ikke er påkrævet.

Kapitel 3 Forbud mod og begrænsning i anvendelsen af visse hormoner m.v.
§ 7

Anvendelse af de i bilag 3 nævnte lægemidler eller stoffer til dyr bestemt til fødevareproduktion er forbudt.

§ 8

Anvendelse af lægemidler eller stoffer med androgen, gestagen eller østrogen virkning samt af beta-agonister til produktionsdyr er forbudt, jf. dog §§ 11-14.

§ 9

Anvendelse af lægemidler eller stoffer med hormonel eller hormonlignende effekt til produktionsdyr til vækst- eller ydelsesfremmende formål er forbudt.

Terapeutisk og zooteknisk behandling
§ 10

Terapeutisk og zooteknisk behandling, jf. § 2, nr. 17 og 18 må ikke foretages på brugsdyr, herunder udtjente avlsdyr, jf. dog §§ 11-14.

§ 11

Terapeutisk behandling, som nævnt i § 2, nr. 17, litra a og c, er tilladt på betingelse af, at:

 • 1) behandlingen foretages af dyrlægen personligt, jf. dog stk. 2,

 • 2) behandlingen, jf. § 2, nr. 17, litra c, kun sker i form af injektion eller vaginalspiral på entydigt identificerede dyr bestemt til fødevareproduktion,

 • 3) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder kravene i § 3 eller i artikel 113, stk. 1, litra a, litra b eller litra c, eller i artikel 113, stk. 2, i veterinærlægemiddelforordningen, og som har en tilbageholdelsestid på højst 15 dage, for beta-agonister dog højst 28 dage, og

 • 4) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 33, stk. 1.

Stk. 2 Til efterbehandling af en hest, der er behandlet i henhold til stk. 1 med beta-agonister mod luftvejsproblemer, hovsenebensbetændelse eller forfangenhed, må dyrlægen udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler med indhold af beta-agonister på betingelse af, at:

 • 1) behandlingen foretages under dyrlægens ansvar,

 • 2) de udleverede eller ordinerede receptpligtige lægemidler opfylder kravene i § 3 eller i artikel 113, stk. 1, litra a, litra b eller litra c, eller i artikel 113, stk. 2, i veterinærlægemiddelforordningen, er til indgivelse gennem munden, og har en tilbageholdelsestid på højst 28 dage,

 • 3) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 33, stk. 1, og

 • 4) dyrlægen anfører dato for indledning og afslutning af behandlingen.

§ 12

Terapeutisk behandling, som nævnt i § 2, nr. 17, litra b, er tilladt på betingelse af, at:

 • 1) lægemidlet indgives peroralt af dyrlægen eller under dennes ansvar,

 • 2) behandlingen kun foretages på dyr, der er entydigt identificeret,

 • 3) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder kravene i § 3 eller i artikel 113, stk. 1, litra a, litra b eller litra c, eller i artikel 113, stk. 2, i veterinærlægemiddelforordningen, og som har en tilbageholdelsestid på højst 15 dage, og

 • 4) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 33, stk. 1.

§ 13

Zooteknisk behandling er tilladt på betingelse af, at:

 • 1) behandlingen foretages af dyrlægen eller under dennes ansvar,

 • 2) behandlingen foretages på avlsdyr, der ikke viser tegn på reproduktionsforstyrrelser, og som er tydeligt identificerede,

 • 3) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder kravene i § 3 eller i artikel 113, stk. 1, litra a, litra b eller litra c, eller i artikel 113, stk. 2, i veterinærlægemiddelforordningen, og som ikke er implantater eller tabletter til implantation, og som har en tilbageholdelsestid på højst 15 dage, og

 • 4) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 33, stk. 1.

§ 14

Dyrlægen må ordinere receptpligtige lægemidler med androgen virkning til behandling af yngel af akvakulturdyr med henblik på kønskonvertering, jf. § 2, nr. 18, litra b, på betingelse af, at:

 • 1) behandlingen foretages under dyrlægens ansvar,

 • 2) behandlingen foretages på yngel af dambrugsfisk på under 3 måneder,

 • 3) der til behandlingen kun anvendes lægemidler, der opfylder kravene i § 3 eller i artikel 114, stk. 1-2, i veterinærlægemiddelforordningen, og som ikke er implantater eller tabletter til implantation,

 • 4) den ansvarlige for besætningen skriftligt instrueres om, at hormonbehandlede dyr ikke må anvendes til konsum,

 • 5) dyrlægen straks efter behandlingen skriftligt underretter Fødevarestyrelsen om navn og adresse på dambruget, navn og mængde på anvendte lægemidler, samt tidspunkt for indledning og afslutning af behandlingen, og

 • 6) dyrlægen foretager optegnelser i overensstemmelse med § 33, stk. 1.

Kapitel 4 Lægemidler til dyr forbeholdt dyrlægers anvendelse
§ 15

Behandling af dyr med receptpligtige lægemidler med nedennævnte indhold må kun foretages af dyrlægen personligt, og dyrlægen må ikke udlevere eller ordinere følgende, jf. dog stk. 2-4:

 • 1) Lægemidler med analgetisk effekt til injektion, dog undtagen non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler.

 • 2) Anæstetika til inhalation eller injektion.

 • 3) Opioider, opiater, barbiturater, benzodiazepiner og psykosedativa.

 • 4) Selenholdige lægemidler til injektion.

 • 5) Parasympatomimetika til injektion og parasympatolytika til injektion.

 • 6) Sympatomimetika til injektion og sympatolytika til injektion.

 • 7) Følgende hormoner og forbindelser med hormonlignende effekt til injektion:

  • a) Adrenocorticotrope hormoner.

  • b) Naturlige og syntetiske binyrebarksteroider.

  • c) Naturlige og syntetiske kønshormoner, herunder anabole steroider.

  • d) Oxytocin og oxytocinanaloger.

  • e) Prostaglandiner og prostaglandinanaloger.

 • 8) Lægemidler, der udelukkende er godkendt til intravenøs indgivelse, jf. dog § 17, stk. 2.

Stk. 2 Dyrlægen må udlevere eller ordinere lægemidler med lokalbedøvende effekt til den besætningsansvarlige til brug for lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration, jf. § 31, stk. 1, hvis den besætningsansvarlige har gennemført et kursus herom, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, jf. bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v.

Stk. 3 Dyrlægen må udlevere eller ordinere opioider, opiater, barbiturater, benzodiazepiner og psykosedativa til indgift gennem munden til behandling af andre dyr end dyr bestemt til fødevareproduktion. Til behandling af heste, som er udelukket fra anvendelse til konsum, må dyrlægen kun udlevere eller ordinere de i stk. 1, nr. 3, nævnte lægemidler til anvendelse i indtil 4 uger i forbindelse med genoptræning efter alvorlig sygdom.

Stk. 4 Dyrlægen må udlevere eller ordinere oxytocin og oxytocinanaloger til anden sygdomsbehandling end vestimulation til anvendelse i følgende besætninger:

 • 1) Svinebesætninger uden sundhedsrådgivningsaftale eller med en basisaftale til efterbehandling i indtil 5 dage på betingelse af, at dyrlægen har indledt behandlingen af hvert enkelt dyr.

 • 2) Svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul i indtil 50 dage, jf. § 21, stk. 1.

 • 3) Kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1 i indtil 42 dage.

 • 4) Kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 1 til en periode uden fastsat øvre tidsgrænse, jf. § 22, stk. 5, når følgende betingelser er opfyldt:

  • a) Den besætningsansvarlige har meddelt besætningsdyrlægen og SEGES Kvæg, at anvendelse af receptpligtige lægemidler ønskes registreret i DMS Dyreregistrering.

  • b) Besætningsdyrlægen har indberettet til VetStat på https://vetstat.fvst.dk/, at den besætningsansvarlige foretager elektronisk indberetning om anvendelse af receptpligtige lægemidler til DMS Dyreregistrering.

  • c) Besætningsdyrlægen foretager indberetning til DMS Dyreregistrering om udleverede og ordinerede receptpligtige lægemidler inden 2 dage.

 • 5) Kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul 2 i indtil 35 dage, jf. § 22, stk. 4, nr. 1.

 • 6) Kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftaler med tilvalgsmodul 2, der er omfattet af § 22, stk. 5, til en periode uden fastsat øvre tidsgrænse.

Stk. 5 I de tilfælde, der er nævnt i stk. 4, nr. 2-6, må dyrlægen kun udlevere lægemidler til de første 5 dage.

Stk. 6 Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet i stk. 1. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for dispensationen.

Kapitel 5 Indgivelse af lægemidler til dyr og afholdelse af kurser i anvendelse af lægemidler
§ 16

Subkutane og intramuskulære injektioner skal på svin foretages så tæt bag ørerne som muligt, på får og geder midt på halsen, på kvæg midt på halsen eller umiddelbart foran boven, og på heste, som ikke er udelukket fra konsum, midt på halsen eller i bringen. På svin kan vaccination ved hjælp af særligt udstyr, som ikke indebærer anvendelse af kanyle, endvidere foretages ved haleroden. Subkutan injektion af jern- og vitaminpræparater kan foretages i lyskefolden på pattegrise.

Stk. 2 Indgivelse af lægemidler med lokalbedøvende, lokalt smertestillende eller anden lokal effekt til injektion, er undtaget fra stk. 1.

§ 17

Injektion i blodårer, i bughulen, i led, i seneskeder og ved rygmarv/rygmarvskanal samt anbringelse af lægemidler i livmoderen må kun foretages af dyrlægen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Dyrlægen må til besætningsansvarlige, som:

 • 1) har indgået aftale om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger med tilvalgsmodul 2, og hvor der foreligger en besætningsdiagnose for kælvningsfeber, og

 • 2) har gennemgået det i § 18, stk. 1, nr. 3, nævnte kursus, udlevere eller ordinere calciumholdige lægemidler uden indhold af magnesium, som er godkendt til intravenøs indgift, til den besætningsansvarliges behandling af køer lidende af kælvningsfeber 0-4 døgn efter kælvning. Besætningsdiagnosen skal opfylde de betingelser, der fremgår af beslutningstræet, jf. § 11, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. Det skal fremgå af besætningsdiagnosen, at den besætningsansvarlige kun må udføre én behandling af hver enkelt ko.

Stk. 3 Dyrlægen må til besætningsansvarlige, som:

 • 1) har indgået aftale om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger med tilvalgsmodul 2, og hvor der foreligger en besætningsdiagnose for tilbageholdt efterbyrd med infektion, og

 • 2) har gennemgået det i § 18, stk. 3, nr. 3, nævnte kursus, udlevere eller ordinere uteritorier til den besætningsansvarliges behandling af køer lidende af tilbageholdt efterbyrd med infektion 12-72 timer efter kælvning. Besætningsdiagnosen skal opfylde de betingelser, der fremgår af beslutningstræet, jf. § 11, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. Det skal fremgå af besætningsdiagnosen, at den besætningsansvarlige kun må udføre én behandling af hver enkelt ko.

Stk. 4 Dyrlægen må til besætningsansvarlige med besætninger af akvakulturdyr udlevere eller ordinere vaccine til injektion i fiskens bughule.

§ 18

Dyrlæger må afholde følgende kurser for besætningsansvarlige og ansatte:

 • 1) Kursus i anvendelse af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr.

 • 2) Kursus i lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration.

 • 3) Kursus i behandling af køer, der lider af kælvningsfeber eller tilbageholdt efter byrd med infektion.

Stk. 2 Kursusplan og -indhold skal indsendes til Fødevarestyrelsen til godkendelse forud for afholdelse af kurset. Fødevarestyrelsens godkendelse skal foreligge, før kurset må afholdes.

Stk. 3 Kursusudbyder skal senest 3 uger før kursusafholdelse underrette Fødevarestyrelsen om kursussted og tidspunkt med reference til det godkendte kursus, jf. stk. 2.

Kapitel 6 Anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler
§ 19

Behandling af produktionsdyr i henhold til §§ 20-26 forudsætter, at dyrene er klinisk syge eller skønnes at befinde sig i en veldefineret sygdoms inkubationsfase, eller at behandlingen foretages forebyggende i henhold til § 20, stk. 3, § 21, stk. 5, § 22, stk. 2, nr. 3, stk. 3, nr. 3, stk. 4, nr. 4, eller stk. 7.

§ 20

I besætninger, som ikke er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning, og i kvæg- og svinebesætninger med basisaftale om sundhedsrådgivning, må dyrlægen ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i den behandlingsperiode, der fremgår af lægemidlernes markedsføringstilladelse, til den besætningsansvarliges behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til besøget i besætningen selv har diagnosticeret hos produktionsdyr, jf. dog stk. 2-7.

Stk. 2 Dyrlægen må ordinere receptpligtige lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, jf. § 30, uden fastsat øvre tidsgrænse. Dette gælder dog ikke antimikrobielle lægemidler.

Stk. 3 Dyrlægen må ordinere lægemidler til forebyggende behandling af coccidiose og cryptosporidiose i besætninger med kvæg, får, geder og svin, jf. § 30, stk. 3 og 4, i den behandlingsperiode, der fremgår af lægemidlernes markedsføringstilladelse.

Stk. 4 Dyrlægen må ordinere lægemidler til anæstesi af akvakulturdyr uden fastsat øvre tidsgrænse.

Stk. 5 Ved behandling af enkeltdyr, jf. stk. 1, skal dyrlægen selv indlede behandlingen af hvert enkelt dyr.

Stk. 6 Dyrlægen må kun ordinere receptpligtige lægemidler til kvæg, jf. stk. 1 og 5, til behandling af handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet.

Stk. 7 Dyrlægen må kun ordinere receptpligtige lægemidler til en gruppe af får eller geder, jf. stk. 1, til behandling af lam og gedekid på under 1 år.

§ 21

I svinebesætninger, som er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul, må dyrlægen til den besætningsansvarliges behandling af en sygdom, som dyrlægen i forbindelse med et besøg i besætningen selv har diagnosticeret og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i 50 dage.

Stk. 2 Når de i stk. 1 nævnte besætninger alene består af slagtesvin (30 kg - slagtning), må dyrlægen til den besætningsansvarliges behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til et besøg i besætningen selv har diagnosticeret, og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 63 dage.

Stk. 3 Ordinering af antibiotikaholdige lægemidler til flokbehandling af svin til behandling af en sygdom, for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, må kun foretages i forbindelse med et rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger. Ordinering til flokbehandling må kun foretages, når der ikke findes egnede alternativer.

Stk. 4 Til behandling af en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, må dyrlægen kun ordinere receptpligtige lægemidler efter reglerne fastsat i § 20, stk. 1, jf. dog stk. 5.

Stk. 5 Til forebyggende behandling af coccidiose må dyrlægen ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i 50 dage.

§ 22

I kvægbesætninger, som er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1, må dyrlægen ordinere lægemidler til anvendelse i den behandlingsperiode, der fremgår af lægemidlernes markedsføringstilladelse, til den besætningsansvarliges efterbehandling af køer af en sygdom, som dyrlægen selv har indledt behandlingen af på hvert enkelt dyr.

Stk. 2 I kvægbesætninger til behandling af handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet, og som er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1, må dyrlægen til den besætningsansvarlige:

 • 1) til behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til et besøg i besætningen selv har diagnosticeret, og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 42 dage, jf. dog stk. 5,

 • 2) til behandling af en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, kun ordinere receptpligtige lægemidler efter reglerne fastsat i § 20, stk. 1 og 5, og

 • 3) til forebyggende behandling af coccidiose eller cryptosporidiose ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i 42 dage.

Stk. 3 I kvægbesætninger, som alene består af handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet, og som er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1, må dyrlægen:

 • 1) til den besætningsansvarliges behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til et besøg i besætningen selv har diagnosticeret, og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 63 dage,

 • 2) til behandling af en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, kun ordinere receptpligtige lægemidler efter reglerne fastsat i § 20, stk. 1 og 5, og

 • 3) til forebyggende behandling af coccidiose eller cryptosporidiose ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i 63 dage.

Stk. 4 I kvægbesætninger, som er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2, må dyrlægen ordinere receptpligtige lægemidler til den besætningsansvarlige til:

 • 1) behandling i indtil 35 dage, af de af besætningens kvæg, der forventes at blive angrebet af en sygdom, som dyrlægen allerede har diagnosticeret i besætningen, og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, jf. dog stk. 5,

 • 2) efterbehandling i den behandlingsperiode, der fremgår af lægemidlernes markedsføringstilladelse, af kvæg for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, og som dyrlægen har indledt behandlingen af på hvert enkelt dyr,

 • 3) behandling i den behandlingsperiode, der fremgår af lægemidlernes markedsføringstilladelse, af en gruppe af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, og

 • 4) forebyggende behandling af coccidiose eller cryptosporidiose til anvendelse i 35 dage.

Stk. 5 I de i stk. 2, nr. 1, og stk. 4, nr. 1, nævnte kvægbesætninger må dyrlægen ordinere receptpligtige lægemidler til den besætningsansvarliges behandling af besætningsdiagnoser til anvendelse i en periode uden fastsat øvre tidsgrænse, jf. dog stk. 6, når følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Den besætningsansvarlige har meddelt besætningsdyrlægen og SEGES Kvæg, at anvendelse af receptpligtige lægemidler ønskes registreret i DMS Dyreregistrering.

 • 2) Besætningsdyrlægen har indberettet til VetStat på https://vetstat.fvst.dk/, at den besætningsansvarlige foretager elektronisk indberetning om anvendelse af receptpligtige lægemidler til DMS Dyreregistrering.

 • 3) Besætningsdyrlægen foretager indberetning til DMS Dyreregistrering om udleverede og ordinerede receptpligtige lægemidler inden 2 dage.

Stk. 6 Til de i stk. 5 nævnte kvægbesætninger må dyrlægen kun ordinere antimikrobielle lægemidler til metafylakse i indtil 100 dage.

Stk. 7 Til kvægbesætninger, der foretager elektronisk indberetning om anvendelse af receptpligtige lægemidler til DMS Dyreregistrering, jf. betingelserne i stk. 5, må dyrlægen ordinere receptpligtige lægemidler til forebyggende behandling af coccidiose eller cryptosporidiose i indtil 100 dage.

§ 23

I minkbesætninger, som er omfattet af en obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale, må dyrlægen til den ansvarlige for minkbesætningen til behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til et besøg i minkbesætningen selv har diagnosticeret, og for hvilken der foreligger en besætningsdiagnose, ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 120 dage. I perioden 1. august til 1. december, begge dage inklusive, må dyrlægen dog kun ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 63 dage. Receptpligtige lægemidler ordineret inden 1. august må kun anvendes frem til 2. oktober.

Stk. 2 Til behandling af enkeltdyr i minkbesætninger, som er omfattet af en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning, for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, må dyrlægen kun ordinere receptpligtige lægemidler efter reglerne fastsat i § 20, stk. 1. Til behandling af en gruppe af mink i minkbesætninger for en sygdom, for hvilken der ikke foreligger en besætningsdiagnose, må dyrlægen ordinere receptpligtige lægemidler i indtil 35 dage, hvis dyrlægen i forbindelse med et besøg i minkbesætningen selv har diagnosticeret sygdommen.

§ 24

I besætninger med får, geder eller akvakulturdyr, som er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning, må dyrlægen til den besætningsansvarliges behandling af en sygdom, som dyrlægen i tilslutning til et besøg i besætningen selv har diagnosticeret og ved sit nære kendskab til besætningen har erfaring for, vil opstå hos andre dyr i besætningen, ordinere receptpligtige lægemidler til anvendelse i indtil 35 dage.

Stk. 2 Ordinering af lægemidler til anæstesi af akvakulturdyr er undtaget fra den i stk. 1 nævnte tidsbegrænsning.

§ 25

Dyrlægen må til den behandling, der er nævnt i §§ 20-24 og § 30, stk. 1-4, kun udlevere receptpligtige lægemidler til de første 5 dage.

Stk. 2 Dyrlægen må, når der foreligger en besætningsdiagnose, jf. § 21, stk. 1 og 2, § 22, stk. 2, nr. 1, stk. 3, nr. 1, stk. 4, nr. 1, og § 23, stk. 1, på baggrund af en telefonkonsultation ordinere receptpligtige lægemidler til supplement af de lægemidler, som dyrlægen ordinerede eller genordinerede ved sit seneste rådgivningsbesøg, såfremt dette sker inden ordineringsperiodens udløb. Dyrlægen må endvidere i besætninger med får, geder og akvakulturdyr, jf. § 24, på baggrund af en telefonkonsultation ordinere receptpligtige lægemidler til supplement af de lægemidler, som dyrlægen ordinerede eller genordinerede ved sit seneste rådgivningsbesøg, såfremt dette sker inden ordineringsperiodens udløb.

Stk. 3 Til mælkeleverende kvægbesætninger med tilvalgsmodul 2 og med mindst 50 køer kan dyrlægen endvidere på baggrund af en telefonkonsultation foretage supplerende ordinering af receptpligtige lægemidler til supplement af de lægemidler, som dyrlægen ordinerede eller genordinerede ved sit seneste statusbesøg, såfremt dette sker inden ordineringsperiodens udløb. Ved supplerende ordinering på baggrund af telefonkonsultation kræves ikke fornyet anvisning.

Stk. 4 Receptpligtige lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, er undtaget fra de ordineringsperioder, der fremgår af §§ 21-23 og § 24, stk. 1, jf. § 30. Dette gælder dog ikke antimikrobielle lægemidler.

Stk. 5 Dyrlægen må på baggrund af en telefonkonsultation ordinere receptpligtige lægemidler til forebyggende behandling af coccidiose eller cryptosporidiose, jf. § 21, stk. 5, § 22, stk. 2, nr. 3, stk. 3, nr. 3, stk. 4, nr. 4, og stk. 7, og § 24, stk. 1 til supplement af de lægemidler, som dyrlægen ordinerede eller genordinerede ved sit seneste rådgivningsbesøg, såfremt dette sker inden ordineringsperiodens udløb.

Antibiotika
§ 26

Til behandling af produktionsdyr må dyrlægen kun anvende, udlevere eller ordinere lægemidler, der indeholder fluorokinoloner, 3. og 4. generations cefalosporiner eller colistin, på betingelse af, at det ved en aktuel resistensundersøgelse (MIC) udført på et laboratorium med en akkrediteret metode er dokumenteret, at andre registrerede antibiotika ikke er anvendelige.

Stk. 2 Ved akut sygdom må behandlingen iværksættes, før resultatet af resistensundersøgelsen foreligger på betingelse af, at:

 • 1) der foreligger en resistensundersøgelse (MIC) fra tilsvarende sygdomstilfælde i besætningen,

 • 2) resistensundersøgelsen (MIC) er foretaget inden for de seneste 8 dage på et laboratorium med en akkrediteret metode,

 • 3) resistensundersøgelsen (MIC) dokumenterer, at andre registrerede antibiotika ikke er anvendelige, og

 • 4) dyrlægen kan dokumentere et akut sygdomsforløb med høj dødelighed i besætningen.

Stk. 3 Den behandling, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal inden 14 dage efter behandlingens afslutning indberettes skriftligt til Fødevarestyrelsen med oplysning om dato for behandlingens begyndelse og afslutning, hvilke og hvor mange dyr der er behandlet, diagnose, resultat af resistensundersøgelsen (kopi af laboratoriesvar), besætningens CHR-nummer, dyrlægens autorisationsnummer samt underskrift.

§ 27

Goldbehandling med antibiotika må kun finde sted, hvis:

 • 1) der inden for de seneste 42 dage er påvist behandlingskrævende yverpatogener i mindst én kirtelprøve fra det pågældende dyr, eller

 • 2) der er påvist et somatisk celletal over 200.000 celler/ml i kirtelprøver fra det pågældende dyr ved mindst to undersøgelser foretaget med mindst 3 ugers mellemrum indenfor de seneste fire måneder før goldning af dyret.

Stk. 2 Kirtelprøver skal udtages af en dyrlæge, en kvalitetsrådgiver fra SEGES Kvæg eller af den ansvarlige for besætningen.

Stk. 3 Påvisning af behandlingskrævende yverpatogener i kirtelprøver skal ske ved bakteriologisk undersøgelse, som skal foretages af dyrlægen på dennes praksis- eller privatadresse eller på et eksternt laboratorium. Bakteriologisk undersøgelse på et eksternt laboratorium skal ske med en akkrediteret laboratorieundersøgelse. Senest 7 dage efter at resultatet af undersøgelsen foreligger, skal dyrlægen indberette resultatet til Kvægdatabasen.

Stk. 4 Undersøgelse for somatisk celletal i kirtelprøver skal ske på et laboratorium med en akkrediteret laboratorieundersøgelse.

Stk. 5 Dyrlægen skal inddrage resultatet af den bakteriologiske undersøgelse, jf. stk. 3, ved valg af antibiotika til goldbehandlingen.

Stk. 6 Dyrlægen må til besætningsansvarlige, der har indgået aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul for en kvægbesætning, ordinere eller udlevere antibiotika til den i stk. 1 nævnte goldbehandling. Lægemidlerne må kun ordineres eller udleveres i form af engangsapplikatorer, og der må kun ordineres eller udleveres én engangsapplikator pr. kirtel.

Stk. 7 Goldbehandling, jf. stk. 1, nr. 1, må kun finde sted på baggrund af en bakteriologisk dyrkning, hvis der er fundet mindre end tre patogener ved dyrkningen. Goldbehandling, jf. stk. 1, nr. 1, må kun finde sted på baggrund af en PCR-undersøgelse, hvis testen er positiv for mindst et behandlingskrævende yverpatogen.

§ 28

Til behandling eller efterbehandling af yverbetændelse hos kvæg må dyrlægen kun anvende, udlevere eller ordinere antibiotika af typen simple penicilliner. Dyrlægen skal udtage en kirtelprøve til bakteriologisk undersøgelse før behandling indledes, jf. dog bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger, hvorefter kirtelprøven må udtages af den ansvarlige for den kvægbesætning, der er omfattet af aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2.

Stk. 2 Kravet i stk. 1 om anvendelse af simple penicilliner kan undtagelsesvist fraviges, når dyrlægen personligt indleder behandlingen.

Stk. 3 Dyrlægen kan, uanset stk. 1, undlade at udtage en kirtelprøve, hvis der er udtaget en kirtelprøve fra det pågældende dyr inden for de seneste 8 dage, som er undersøgt, jf. stk. 4.

Stk. 4 Kirtelprøver, der er udtaget af dyrlægen eller den ansvarlige for besætningen efter bestemmelsen i stk. 1, skal undersøges af dyrlægen på dennes praksis- eller privatadresse eller på et eksternt laboratorium med en akkrediteret metode hurtigst muligt og senest 7 dage efter behandlingens indledning. Undersøgelse af kirtelprøven på et eksternt laboratorium skal ske med en akkrediteret metode. Senest 7 dage efter at resultatet af undersøgelsen foreligger, skal dyrlægen indberette resultatet til Kvægdatabasen.

Stk. 5 Kun fund af behandlingskrævende yverpatogener må være årsag til behandling af yverbetændelse. Det må kun behandles på baggrund af en bakteriologisk dyrkning, hvis der er fundet mindre end 3 patogener ved dyrkningen. Der må kun behandles på baggrund af en PCR-undersøgelse, hvis testen er positiv for mindst 1 behandlingskrævende yverpatogen.

Stk. 6 Hvis der foreligger resultat af en resistensbestemmelse (MIC) på en kirtelprøve foretaget af dyrlægen på dennes praksis- eller privatadresse eller på et eksternt laboratorium med en akkrediteret metode, der dokumenterer resistens, hvor agens ikke er følsomt for simple penicilliner, skal dyrlægen afbryde og korrigere antibiotikabehandlingen af dyret. Dyrlægen skal straks give meddelelse herom til den ansvarlige for besætningen.

Stk. 7 I kvægbesætninger, som er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2, må dyrlægen kun udlevere og ordinere andre antibiotika end simple penicilliner til behandling af en besætningsdiagnose for yverbetændelse, når kravene for at foreskrive behandling med andre antibiotika end simple penicilliner i en forskrift vedrørende yverbetændelse, jf. bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger, er opfyldt.

Kapitel 7 Anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige antiparasitære lægemidler
§ 29

Uanset § 20, stk. 1, §§ 21-23, § 24, stk. 1, og § 25, stk. 1, må dyrlægen udlevere eller ordinere receptpligtige antiparasitære lægemidler til gennemførelse af én behandling i overensstemmelse med lægemidlets godkendte produktresumé af det eller de dyr, for hvilke dyrlægen har stillet en diagnose, således at dyreejeren selv må indlede behandlingen, jf. dog § 30, stk. 1.

Stk. 2 Uanset stk. 1 kan Fødevarestyrelsen tillade anvendelse, udlevering eller ordinering af receptpligtige antiparasitære lægemidler uden forudgående diagnose. Fødevarestyrelsen offentliggør på www.fvst.dk, i hvilke særlige tilfælde behandling uden forudgående diagnose må finde sted, samt eventuelle betingelser herfor.

Stk. 3 I forbindelse med eksport og ved rejse med kæledyr, hvor modtagerlandet kræver det, må receptpligtige antiparasitære lægemidler anvendes, udleveres eller ordineres uden forudgående diagnose. Dette gælder dog ikke for lægemidler, der er godkendt til behandling af infektion med protozoer.

Stk. 4 Dyrlægen skal i de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde føre optegnelser, der begrunder anvendelsen, udleveringen eller ordineringen. Optegnelserne skal opbevares i 5 år og på forlangende forevises for eller udleveres til Fødevarestyrelsen.

Kapitel 8 Behandling med receptpligtige lægemidler godkendt til forebyggende behandlinger
§ 30

Receptpligtige lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, må anvendes, udleveres eller ordineres, uden at der forud er konstateret sygdom på betingelse af, at dyrlægen har et sådant kendskab til dyrets eller dyreholdets helbredstilstand, at det er fuldt forsvarligt at indgive lægemidlet til dyret eller dyrene, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Dyrlægen må, i forbindelse med lovpligtig vaccination anvende, udlevere eller ordinere vaccine, uden at dyrlægen har et særligt kendskab til besætningen og til dyrenes helbredstilstand.

Stk. 3 Når dyrlægen indledningsvist har stillet diagnosen coccidiose eller cryptosporidiose i en kvæg eller svinebesætning, må efterfølgende ordineringer til behandling heraf ske i henhold til stk. 1.

Stk. 4 Når dyrlægen indledningsvist har stillet diagnosen coccidiose eller cryptosporidiose i en fåre- eller gedebesætning, må efterfølgende ordineringer til behandling heraf ske i henhold til stk. 1 i den pågældende læmningssæson.

Kapitel 9 Udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler til pattegrise i forbindelse med kastration
§ 31

Til lokalbedøvelse af pattegrise forud for kastration må dyrlægen, jf. § 15, stk. 2, ordinere receptpligtige lægemidler med lokalbedøvende effekt til anvendelse i indtil 50 dage.

Stk. 2 Til smertebehandling af pattegrise i forbindelse med kastration, må dyrlægen ordinere receptpligtige non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler til anvendelse i indtil 50 dage.

Stk. 3 Dyrlægen må kun udlevere receptpligtige lægemidler, jf. stk. 1 og 2, til anvendelse i de første 5 dage efter dyrlægens besøg i besætningen.

Stk. 4 Dyrlægen må kun ordinere receptpligtige lægemidler, jf. stk. 1 og 2, i forbindelse med et besøg i besætningen.

Stk. 5 Dyrlægen må i svinebesætninger, som er omfattet af en aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul, på baggrund af en telefonkonsultation ordinere receptpligtige lægemidler, jf. stk. 1 og 2, til supplement af de lægemidler, som dyrlægen ordinerede eller genordinerede ved sit seneste rådgivningsbesøg, såfremt det sker inden ordineringsperiodens udløb.

Kapitel 10 Genordinering af receptpligtige lægemidler
§ 32

Dyrlægen må kun genordinere rester af receptpligtige lægemidler inden for ordineringsperioden og på betingelse af, at dyrlægen aflægger et nyt besøg i besætningen og derved:

 • 1) personligt stiller en aktuel diagnose, som begrunder genordinering af de pågældende receptpligtige lægemidler, eller

 • 2) ved sit nøje kendskab til besætningen vurderer, at behandlingsbehov vil opstå inden for den kommende ordineringsperiode.

Stk. 2 Genordinering forudsætter, at dyrlægen på ny giver den besætningsansvarlige en anvisning, jf. § 33.

Kapitel 11 Dyrlægens optegnelser, anvisning og indberetning til VetStat
§ 33

Ved anvendelse, udlevering eller ordinering af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal dyrlægen foretage optegnelser over:

 • 1) dyrlægens navn og autorisationsnummer,

 • 2) den besætningsansvarliges navn og adresse,

 • 3) det besætningsnummer, hvor dyrene er registreret,

 • 4) hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet/skal behandles (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit, eller tilsvarende opdeling),

 • 5) anvendte, udleverede eller ordinerede lægemidler og mængden heraf,

 • 6) dato for anvendelse, udlevering eller ordinering,

 • 7) nøjagtig angivelse af lægemidlernes dosering, administrationsvej og behandlingsperiode,

 • 8) den stillede diagnose,

 • 9) de meddelte tilbageholdelsestider, og

 • 10) ordineringsperioden ved ordinering til forebyggende behandling af coccidiose eller cryptosporidiose, jf. § 20, stk. 3, § 21, stk. 5, § 22, stk. 2, nr. 3, stk. 3, nr. 3, stk. 4, nr. 4 og stk. 7, og til ordinering til lokalbedøvelse og smertebehandling af pattegrise i forbindelse med kastration, jf. § 31, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Dyrlægen skal udlevere en skriftlig, læselig anvisning med de oplysninger, der fremgår af stk. 1, til den besætningsansvarlige.

Stk. 3 Ved ordinering i henhold til § 21, stk. 1-2, § 22, stk. 2, nr. 1, stk. 3, nr. 1, stk. 4, nr. 1 og stk. 5, § 23, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., og § 24, stk. 1, skal dyrlægen endvidere skriftligt give den besætningsansvarlige anvisning om:

 • 1) kliniske symptomer, der skal være konstateret, før behandling indledes,

 • 2) ordineringsperioden,

 • 3) hvad der er aftalt for at løse problemet, således at behovet for behandling ophører, og

 • 4) dyrlægens begrundelse for, at dyrene skønnes at befinde sig i en veldefineret sygdoms inkubationsfase, eller at sygdommen vil brede sig i besætningen.

Stk. 4 Anvisningen skal underskrives af dyrlægen. Ved udlevering og ordinering skal anvisningen endvidere underskrives af den ansvarlige for besætningen.

Stk. 5 Dyrlægen skal i 5 år efter datoen for anvendelse, udlevering, ordinering eller genordinering af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, samlet, overskueligt og i datoorden opbevare kopier af anvisninger og på forlangende forevise eller udlevere disse til Fødevarestyrelsen.

Stk. 6 Undtaget fra kravet i stk. 1, nr. 3, er optegnelser for dyr, som ikke er omfattet af krav om registrering i CHR, jf. bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte eller kameler.

Stk. 7 Ved behandling af pelsdyr finder stk. 1, nr. 9, ikke anvendelse.

Stk. 8 Lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, er undtaget fra kravet om anvisning. Dette gælder dog ikke antimikrobielle lægemidler.

§ 34

Når dyrlægen til kaniner, der ikke holdes med henblik på produktion af kød til anvendelse uden for egen husholdning, anvender, udleverer eller ordinerer lægemidler, for hvilke der ikke er fastsat MRL, skal dyrlægen udlevere skriftlig information til dyreejeren.

Stk. 2 Informationen skal indeholde oplysning om, at kaninen ikke må anvendes til produktion af kød, samt:

 • 1) dyreejerens navn og adresse,

 • 2) identifikation af dyret,

 • 3) anvendte, udleverede eller ordinerede lægemidler,

 • 4) dato for anvendelse, udlevering eller ordinering, og

Stk. 3 Dyrlægen skal opbevare kopi af den i stk. 2 nævnte information i 5 år efter datoen for anvendelse, udlevering eller ordinering af lægemidler, jf. stk. 1. Dokumentationen skal på forlangende forevises for eller udleveres til Fødevarestyrelsen.

§ 35

Dyrlægen skal mindst en gang om måneden indberette oplysninger om enhver anvendelse eller udlevering af receptpligtige lægemidler, herunder vacciner og sera, til produktionsdyr til VetStat på https://vetstat.fvst.dk/. Oplysningerne skal omfatte følgende:

 • 1) Dato for anvendelse eller udlevering.

 • 2) Dyrlægens autorisationsnummer.

 • 3) Det besætningsnummer, hvor dyrene er registreret.

 • 4) Lægemidlets varenummer.

 • 5) Anvendt mængde.

 • 6) Kode for dyreart, jf. bilag 1.

 • 7) Kode for aldersgruppe, jf. bilag 1.

 • 8) Kode for ordineringsgruppe, jf. bilag 1.

Stk. 2 Dyrlægen skal indberette samtlige data, jf. stk. 1, for en kalendermåned senest den 10. i den efterfølgende måned. Dyrlægen skal opbevare data i mindst 1 år efter indberetning og på forlangende forevise eller udlevere disse til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3 Dyrlægen skal en gang om måneden i VetStat håndtere eventuelle fejlindberetninger, der fremgår af fejlhåndteringsmodulet i VetStat, og som er indberettet på dyrlægens autorisationsnummer. Dyrlægen skal håndtere fejlindberetninger, som dyrlægen modtager besked om via fejlhåndteringsmodulet ved enten selv at rette fejlene eller at tage kontakt til Fødevarestyrelsen via VetStat. Fejl skal være håndteret senest tre måneder efter indberetningen.

Stk. 4 Indberetningspligten efter stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse, når dyrlægen anvender eller udleverer receptpligtige lægemidler, herunder vacciner og sera, til heste.

Stk. 5 Undtaget fra kravet i stk. 1, nr. 3, er indberetninger for dyr, som ikke er omfattet af krav om registrering i CHR, jf. bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte eller kameler.

Kapitel 12 Dyrlægers indkøb, opbevaring, anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler til dyr
§ 36

Dyrlæger skal indkøbe receptpligtige lægemidler på apoteker eller hos andre af Lægemiddelstyrelsen godkendte forhandlere.

Stk. 2 Dyrlæger må kun opbevare lægemidler på praksisadressen, under rene og ordentlige forhold og utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 3 Lægemidler må kun opsplittes, omhældes eller ompakkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinært brug, og apotekers registrering til ordningen m.v., jf. dog § 37, stk. 4.

§ 37

Når dyrlægen udleverer lægemidler til produktionsdyr, skal dyrlægen forsyne emballagen med følgende oplysninger:

 • 1) Besætningsnummer, hvor dyrene er registret.

 • 2) Den besætningsansvarliges navn.

 • 3) Dyreart.

 • 4) Fastsat tilbageholdelsestid.

 • 5) Dato for udlevering.

 • 6) Dyrlægens autorisationsnummer.

Stk. 2 Når dyrlægen udleverer lægemidler til andre dyr end produktionsdyr, skal dyrlægen forsyne emballagen med følgende oplysninger:

 • 1) Dyreejerens navn.

 • 2) Dyreart.

 • 3) Diagnose.

 • 4) Dosering, administrationsvej og behandlingsperiode.

 • 5) Dato for udlevering.

 • 6) Dyrlægens autorisationsnummer.

Stk. 3 Oplysningerne, jf. stk. 1 og 2, skal være anført på en etiket, der placeres på emballagen. Hvis pakningen består af flere dele, skal etiketten så vidt muligt placeres på inderemballagen.

Stk. 4 Uanset § 36, stk. 3, må dyrlægen i forbindelse med udlevering af lægemidler bryde den ydre emballage med henblik på opsplitning af pakningen i mindre pakninger (inderpakninger), hvis disse er forsynet med særskilt varenummer og i øvrigt med de samme oplysninger, som den oprindelige ydre emballage.

Stk. 5 Undtaget fra kravet i stk. 1, nr. 1, er emballage til lægemidler til dyr, som ikke er omfattet af krav om registrering i CHR, jf. bekendtgørelse om registrering i CHR og om identifikation af kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte eller kameler.

Stk. 6 Ved udlevering til pelsdyr finder stk. 1, nr. 4, ikke anvendelse.

Stk. 7 Oplysningerne i stk. 1 kan erstattes med en fortrykt etiket med et nummersystem, som entydigt henviser til den pågældende anvisning, jf. § 33.

§ 38

Dyrlæger skal ved anvendelse eller udlevering af lægemidler til behandling af andre dyr end produktionsdyr fastsætte forbrugerprisen for den anvendte eller udleverede pakning som indkøbsprisen fra apoteket med tillæg af de i stk. 4 eller § 40 nævnte procentsatser.

Stk. 2 Dyrlæger skal ved anvendelse eller udlevering af lægemidler til behandling af produktionsdyr fastsætte forbrugerprisen for den anvendte eller udleverede pakning som indkøbsprisen fra apotek eller virksomhed godkendt til forhandling af sådanne lægemidler efter lægemiddellovens § 39 med tillæg af de i stk. 4 eller § 40 nævnte procentsatser.

Stk. 3 Når dyrlægen anvender eller udleverer en pakning, der udgør en del af en multipakning, skal dyrlægen beregne forbrugerprisen forholdsmæssigt ud fra multipakningens indkøbspris.

Stk. 4 Når dyrlægen kun anvender eller udleverer en del af en pakning, skal dyrlægen beregne forbrugerprisen forholdsmæssigt ud fra indkøbsprisen på den anvendte pakning med tillæg af indtil 10 pct.

§ 39

Dyrlæger, der anvender eller udleverer magistrelt fremstillede lægemidler, skal fastsætte forbrugerprisen for den anvendte eller udleverede pakning som indkøbsprisen fra apotek med tillæg af indtil 5 pct.

§ 40

Ved udlevering af lægemidler i hele pakninger må dyrlæger kun tillægge indtil 5 pct. af indkøbsprisen.

§ 41

Dyrlægen skal sikre, at betaling for de af dyrlægen anvendte og udleverede lægemidler ikke indbefattes i betaling for ydet dyrlægehjælp. På regninger skal beløbet for hvert enkelt lægemiddel opføres særskilt med angivelse af lægemidlets navn og mængde, samt hvorvidt lægemidlet er anvendt eller udleveret.

Kapitel 13 Straf og ikrafttræden
§ 42

Med bøde straffes den, der:

 • 1) overtræder § 3, § 4, stk. 1, §§ 7-14, § 15, stk. 1-5, § 16, stk. 1, § 17, § 18, stk. 2 eller 3, § 19, § 20, stk. 1, stk. 3 eller 5-7, §§ 21-23, § 24, stk. 1, § 25, stk. 1 eller 2, §§ 26-27, § 28, stk. 1 eller 4-7, § 29, stk. 1 eller 3-4, § 30, stk. 1, 3 eller 4, §§ 31-32, § 33, stk. 1-5, § 34, § 35 stk. 1-3, § 36, § 37, stk. 1-4, eller §§ 38-41,

 • 2) overtræder artikel 16, stk. 1 i forordning (EF) nr. 470/2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004,

 • 3) overtræder artikel 105, stk. 1 og 3, 6, eller 12, 2. pkt., artikel 106, stk. 1, eller 5, artikel 107, stk. 1-3, 4, 1. pkt., eller 5, artikel 112, stk. 1-2, 4, eller 5, artikel 113, stk. 1-2, 4, eller 5, artikel 114, stk. 1-2, 4, 6, eller 7 eller artikel 115, stk. 1-2, eller 4, i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF,

 • 4) overtræder artikel 1, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1255 af 19. juli 2022 om udpegning af antimikrobielle stoffer eller grupper af antimikrobielle stoffer, der er forbeholdt behandling af visse infektioner hos mennesker, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6, eller

 • 5) ikke overholder vilkår fastsat i medfør af § 4, stk. 2, eller § 15, stk. 6.

Stk. 2 Ved overtrædelse af § 3, § 4, stk. 1, §§ 7-14, § 15, stk. 1-5, § 16, stk. 1, § 17, § 18, stk. 2 eller 3, § 19, § 20, stk. 1, stk. 3 eller 5-7, §§ 21-23, § 24, stk. 1, § 25, stk. 1 eller 2, §§ 26-27, § 28, stk. 1 eller 4-7, § 29, stk. 1 eller 3-4,§ 30, stk. 1, 3 eller 4, §§ 31-32, § 33, stk. 1-5, § 34, § 35, stk. 1-3, § 36, § 37, stk. 1-4, eller §§ 38-41, jf. stk. 1, kan straffen efter § 38, stk. 4, i lov om dyrlæger stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

 • 1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

 • 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 43

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2542 af 15. december 2021 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr ophæves.