14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr § 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1227 af 19. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Ved anvendelse, udlevering eller ordinering af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr skal dyrlægen foretage optegnelser over:

 • 1) dyrlægens navn og autorisationsnummer,

 • 2) den besætningsansvarliges navn og adresse,

 • 3) det CHR-nummer, hvor dyrene er registreret,

 • 4) hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet/skal behandles (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit, eller tilsvarende opdeling),

 • 5) anvendte, udleverede eller ordinerede lægemidler og mængden heraf,

 • 6) dato for anvendelse, udlevering eller ordinering,

 • 7) nøjagtig angivelse af lægemidlernes dosering, administrationsvej og behandlingsperiode,

 • 8) den stillede diagnose, og

 • 9) de meddelte tilbageholdelsestider.

•••

Stk. 2 Dyrlægen skal udlevere en skriftlig, læselig anvisning med de oplysninger, der fremgår af stk. 1, til den besætningsansvarlige.

•••

Stk. 3 Ved ordinering til mere end 5 dages forbrug skal dyrlægen endvidere skriftligt give den besætningsansvarlige anvisning om:

 • 1) kliniske symptomer, der skal være konstateret, før behandling indledes,

 • 2) ordineringsperioden,

 • 3) hvad der er aftalt for at løse problemet, således at behovet for behandling ophører, og

 • 4) dyrlægens begrundelse for, at dyrene skønnes at befinde sig i en veldefineret sygdoms inkubationsfase, jf. § 22, eller at sygdommen vil brede sig i besætningen.

•••

Stk. 4 Anvisningen skal underskrives af dyrlægen. Ved udlevering og ordinering skal anvisningen endvidere underskrives af den ansvarlige for besætningen.

•••

Stk. 5 Dyrlægen skal i 5 år efter datoen for anvendelse, udlevering, ordinering eller genordinering af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, samlet, overskueligt og i datoorden opbevare kopier af anvisninger og på forlangende forevise eller udlevere disse til kontrolmyndigheden.

•••

Stk. 6 Ved behandling af heste finder stk. 1, nr. 3, ikke anvendelse.

•••

Stk. 7 Ved behandling af pelsdyr finder stk. 1, nr. 9, ikke anvendelse.

•••

Stk. 8 Ved ordinering af receptpligtige lægemidler til behandling af akvakulturdyr i indtil 10 dage finder stk. 3 ikke anvendelse.

•••

Stk. 9 Lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, er undtaget fra kravet om anvisning. Dette gælder dog ikke antibiotikaholdige lægemidler.

•••
profile photo
Profilside