Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 356 af 08. april 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 893 af 27. august 2019

Det individuelle solvensbehov
§ 16

Et gruppe 2-forsikringsselskab skal opgøre selskabets individuelle solvensbehov, jf. § 126, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Solvensbehovet beregnes som det beløb, der er nødvendigt for, at selskabet kan dække risikoen, som opgjort efter risikovurderingen efter § 15, på den eksisterende forretning såvel som ny forretning, som forventes tegnet inden for de følgende 12 måneder. Risikoen skal opgøres med et beskyttelsesniveau svarende til Value-At-Risk med et konfidensniveau på 99,5 pct. og en tidshorisont på 12 måneder.

Stk. 3 Gruppe 2-forsikringsselskabet skal opgøre det individuelle solvensbehov pr. 31. december og senest 20 arbejdsdage herefter indberette resultatet til Finanstilsynet. Selskabet skal ved ændringer af væsentlig betydning for det opgjorte individuelle solvensbehov foretage en ny opgørelse og senest 20 arbejdsdage herefter indberette resultatet til Finanstilsynet.