Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 356 af 08. april 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 893 af 27. august 2019

§ 11

En plan for genoprettelse, jf. §§ 248 og 248 a i lov om finansiel virksomhed, skal som minimum indeholde oplysninger eller dokumentation vedrørende:

  • 1) Forsikringsselskabets anslåede administrationsomkostninger, navnlig de løbende almindelige omkostninger og provisioner.

  • 2) Oplysninger om de forventede indtægter og udgifter i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed samt overtagelse og afgivelse af genforsikring.

  • 3) Forventede regnskabs- og solvensmæssige balancer.

  • 4) Den påtænkte investeringspolitik.

  • 5) Redegørelse for de påtænkte genforsikringsprogrammer og kreditværdihed.

Stk. 2 For gruppe 1-forsikringsselskaber skal planen for genoprettelse, udover de i stk. 1 nævnte oplysninger, indeholde et skøn over de finansielle midler, der er bestemt til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser, kapitalgrundlaget, solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet.

Stk. 3 For gruppe 2-forsikringsselskaber skal planen for genoprettelse, udover de i stk. 1 nævnte oplysninger, indeholde et skøn over størrelsen af det individuelle solvensbehov og basiskapitalen.