Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 356 af 08. april 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 893 af 27. august 2019

I medfør af § 18, stk. 1, § 143, stk. 1, nr. 2, § 248, stk. 2, § 248 a, stk. 5, § 248 b, stk. 3, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 24. april 2019, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for gruppe 1- og gruppe 2-forsikringsselskaber.

Kapitel 2 Driftsplaner
§ 2

En driftsplan udarbejdet som led i ansøgningen om tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed, jf. § 18 i lov om finansiel virksomhed, skal omfatte forsikringsselskabets 3 første regnskabsår og være kvartalsopdelt.

Stk. 2 Aflægges selskabets første regnskab efter en periode på mindre end ét år, skal driftsplanen omfatte denne periode og de 3 efterfølgende regnskabsår.

§ 3

Driftsplanen skal omfatte følgende:

 • 1) Forsikringsselskabets forretningsmodel.

 • 2) Oplysninger om arten af de risici eller forpligtelser, som forsikringsselskabet har til hensigt at påtage sig.

 • 3) Oplysninger om forsikringsselskabets virksomhedsstyring.

 • 4) En åbningsbalance som den efter afholdelse af stiftelsesomkostninger forventes at blive.

 • 5) De forventede regnskabsmæssige resultater i form af resultatopgørelser og balancer for de regnskabsår, som driftsplanen omfatter.

 • 6) Redegørelse for forsikringsselskabets investeringspolitik.

 • 7) Redegørelse for de påtænkte genforsikringsprogrammer og kreditværdighed.

 • 8) De anslåede omkostninger for opbygningen af forsikringsselskabets administration i den periode, som driftsplanen omfatter.

 • 9) De anslåede administrationsomkostninger bortset fra omkostninger i forbindelse med administrationens opbygning, navnlig de løbende almindelige omkostninger og provisioner.

Stk. 2 Forsikringsselskaber, der udøver virksomhed omfattet af bilag 7 i lov om finansiel virksomhed, skal i deres driftsplan, udover de i stk. 1 nævnte oplysninger, medtage følgende:

 • 1) De anslåede præmier, herunder selskabets forventninger til præmier for egen regning i forhold til erstatningsudgifter for egen regning.

 • 2) De anslåede præmier eller bidrag og skadesudgifter.

 • 3) Oplysninger om det udstyr, som selskabet råder over til brug for virksomhed omfattet af forsikringsklasse 18.

Stk. 3 Forsikringsselskaber, der udøver virksomhed omfattet af bilag 8 i lov om finansiel virksomhed, skal i deres driftsplan, udover de i stk. 1 nævnte oplysninger, medtage følgende:

 • 1) En detaljeret oversigt over de forventede indtægter og udgifter i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed samt overtagelse og afgivelse af genforsikring.

 • 2) Det tekniske grundlag som driftsplanen er baseret på.

§ 4

Et gruppe 1-forsikringsselskab skal i selskabets driftsplan, udover de i § 3 nævnte oplysninger, medtage følgende:

 • 1) Et skøn over det fremtidige solvenskapitalkrav, jf. § 126 c i lov om finansiel virksomhed, på basis af den forventede balance, oplysninger om den metode, der anvendes til beregningen af disse skøn samt en oversigt over selskabets kapitalgrundlag, jf. § 126 b i lov om finansiel virksomhed, til dækning af solvenskapitalkravet.

 • 2) Et skøn over det fremtidige minimumskapitalkrav, jf. § 126 d i lov om finansiel virksomhed, på basis af den forventede balance, oplysninger om den metode, der anvendes til beregningen af disse skøn samt en oversigt over selskabets basiskapitalgrundlag, jf. § 126 b, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, til dækning af det absolutte minimum for minimumskapitalkravet, jf. § 126 d, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed.

 • 3) Et skøn over de finansielle midler, der er bestemt til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser, solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet.

 • 4) En vurdering af risikoen for, at forsikringsselskabet ikke inden for det første år kan overholde solvenskapitalkravet eller minimumskapitalkravet.

 • 5) En vurdering af risikoen for, at forsikringsselskabet inden for det første år taber hele sit kapitalgrundlag.

§ 5

Et gruppe 2-forsikringsselskab skal i selskabets driftsplan, udover de i § 3 nævnte oplysninger, medtage følgende:

§ 6

Finanstilsynet kan kræve, at forsikringsselskabet, udover de i §§ 3-5 nævnte oplysninger, skal afgive andre oplysninger, der skønnes nødvendige til bedømmelse af, om resultaterne i driftsplanen må anses for realistiske.

§ 7

For gruppe 1-forsikringsselskaber udstedes tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed ikke, såfremt Finanstilsynet på baggrund af de indsendte oplysninger, jf. §§ 3-6, finder det usandsynligt, at selskabet i den af driftsplanen omfattede periode og ved dennes udløb vil være i stand til at opfylde minimumskapitalkravet og solvenskapitalkravet i medfør af §§ 126 c og 126 d i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 For gruppe 2-forsikringsselskaber udstedes tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed ikke såfremt Finanstilsynet på baggrund af de indsendte oplysninger finder det usandsynligt, at selskabet i den af driftsplanen omfattede periode og ved dennes udløb vil være i stand til at opfylde kravene til størrelsen af basiskapitalen i medfør af § 126 i lov om finansiel virksomhed.

§ 8

Udstedes tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed skal forsikringsselskabets kvartalsregnskaber, jf. § 2, stk. 1 eller 2, indsendes til Finanstilsynet i en form, der gør det muligt at sammenholde selskabets faktiske resultater med de forventede resultater, der er indeholdt i driftsplanen.

§ 9

Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, at driftsplanen skal revideres, eller at der skal udarbejdes en ny driftsplan for de følgende 3 regnskabsår fra afgørelsen, såfremt der sker en forringelse af forsikringsselskabets økonomiske stilling i forhold til forventningerne i den oprindelige driftsplan.

§ 10

Bestemmelserne i §§ 2-10 finder tilsvarende anvendelse, når et forsikringsselskab ansøger om udvidelse af en gældende tilladelse, i det omfang selskabets forhold sammenholdt med den ønskede udvidelse af tilladelsen efter Finanstilsynets skøn gør det nødvendigt.

Kapitel 3 Planer for genoprettelse og finansieringsplaner
§ 11

En plan for genoprettelse, jf. §§ 248 og 248 a i lov om finansiel virksomhed, skal som minimum indeholde oplysninger eller dokumentation vedrørende:

 • 1) Forsikringsselskabets anslåede administrationsomkostninger, navnlig de løbende almindelige omkostninger og provisioner.

 • 2) Oplysninger om de forventede indtægter og udgifter i forbindelse med direkte forsikringsvirksomhed samt overtagelse og afgivelse af genforsikring.

 • 3) Forventede regnskabs- og solvensmæssige balancer.

 • 4) Den påtænkte investeringspolitik.

 • 5) Redegørelse for de påtænkte genforsikringsprogrammer og kreditværdihed.

Stk. 2 For gruppe 1-forsikringsselskaber skal planen for genoprettelse, udover de i stk. 1 nævnte oplysninger, indeholde et skøn over de finansielle midler, der er bestemt til dækning af de forsikringsmæssige hensættelser, kapitalgrundlaget, solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet.

Stk. 3 For gruppe 2-forsikringsselskaber skal planen for genoprettelse, udover de i stk. 1 nævnte oplysninger, indeholde et skøn over størrelsen af det individuelle solvensbehov og basiskapitalen.

§ 12

Et gruppe 1-forsikringsselskabs finansieringsplan, jf. § 248 b i lov om finansiel virksomhed, skal som minimum indeholde de i § 11, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger.

§ 13

Et gruppe 1-forsikringsselskab, der har udarbejdet en plan for genoprettelse eller en finansieringsplan, vil ikke få tilladelse til at overdrage sin forsikringsbestand efter § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om overdragelse af gruppe 1-forsikringsselskabers forsikringsbestande, hvor forsikringsaftalerne er indgået i henhold til reglerne om fri etableringsret eller i henhold til reglerne om fri tjenesteydelsesvirksomhed, så længe Finanstilsynet vurderer, at forsikringstagernes rettigheder er i fare.

Kapitel 4 Gruppe 2-forsikringsselskabers solvens
§ 14

Et gruppe 2-forsikringsselskab skal til enhver tid være i besiddelse af en basiskapital, der mindst svarer til den største værdi af det individuelle solvensbehov, jf. § 16, og kravet til minimumsbasiskapitalen, jf. § 126, stk. 2 og 3, i lov om finansiel virksomhed.

Risikovurdering
§ 15

Et gruppe 2-forsikringsselskabs bestyrelse skal mindst én gang om året foretage en vurdering af alle væsentlige risici, som selskabet er eller kan blive mødt med i dets strategiske planlægningsperiode. Selskabet skal uanset 1. pkt. foretage en ny risikovurdering, umiddelbart efter, at der gennemføres væsentlige ændringer i selskabets strategi, forretningsmodel, risikoprofil eller risikotolerancegrænser.

Stk. 2 Risikovurderingen skal foretages med udgangspunkt i selskabets forretningsmodel, risikoprofil og risikotolerancegrænser og skal som minimum indeholde følgende:

 • 1) En kvalitativ beskrivelse af forsikringsselskabets væsentligste risici.

 • 2) En vurdering af, hvilke risici der imødegås med kapital, og hvilke risici der imødegås med risikobegrænsende foranstaltninger, som forretningsgange, interne kontroller eller lignende.

 • 3) En kvantificering af forsikringsselskabets væsentligste risici.

Stk. 3 Senest to uger efter bestyrelsens godkendelse skal risikovurderingen indsendes til Finanstilsynet.

Det individuelle solvensbehov
§ 16

Et gruppe 2-forsikringsselskab skal opgøre selskabets individuelle solvensbehov, jf. § 126, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Solvensbehovet beregnes som det beløb, der er nødvendigt for, at selskabet kan dække risikoen, som opgjort efter risikovurderingen efter § 15, på den eksisterende forretning såvel som ny forretning, som forventes tegnet inden for de følgende 12 måneder. Risikoen skal opgøres med et beskyttelsesniveau svarende til Value-At-Risk med et konfidensniveau på 99,5 pct. og en tidshorisont på 12 måneder.

Stk. 3 Gruppe 2-forsikringsselskabet skal opgøre det individuelle solvensbehov pr. 31. december og senest 20 arbejdsdage herefter indberette resultatet til Finanstilsynet. Selskabet skal ved ændringer af væsentlig betydning for det opgjorte individuelle solvensbehov foretage en ny opgørelse og senest 20 arbejdsdage herefter indberette resultatet til Finanstilsynet.

Kapitel 5 Straffebestemmelser
§ 17

Overtrædelse af §§ 8, 11, 12, 14 og 15 samt § 16, stk. 3, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6 Ikrafttræden
§ 18

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 319 af 30. marts 2015 om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber ophæves.