Bekendtgørelse om Domsdatabasen § 5

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Domsdatabasen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2708 af 02. december 2021

§ 5

Domstolsstyrelsen kan tildele adgang til Domsdatabasen via API (Application Programming Interface) til en fysisk eller juridisk person eller en offentlig myndighed, der ansøger om adgang. Ansøgeren skal opfylde de til enhver tid af Domstolsstyrelsen fastsatte tekniske krav.

Stk. 2 Ansøgeren skal kunne godtgøre at have et anerkendelsesværdigt formål med adgangen. Ved vurderingen af, om der er tale om et anerkendelsesværdig formål, skal der lægges vægt på, at

  • 1) formålet har et retsinformatorisk eller forskningsmæssigt øjemed,

  • 2) formålet har en bredere samfundsmæssig interesse, og

  • 3) et produkt, der udvikles som resultat af adgangen, kan anvendes på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår i det omfang, det stilles til rådighed for offentligheden.

Stk. 3 Adgang efter stk. 1, kan ikke tildeles, hvis ansøger eller medlemmer af direktionen eller bestyrelsen hos ansøger er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af de informationer, som der gives adgang til, eller hvis der i øvrigt er grund til at antage, at ansøgeren ikke vil forvalte adgangen på en forsvarlig måde.

Stk. 4 Domstolsstyrelsen kan i en tilladelse efter stk. 1, fastsætte nærmere vilkår for adgangen.

Stk. 5 En adgang tildelt efter stk. 1 gælder i 5 år og kan efter ansøgning herom fornys, såfremt betingelserne for at give adgang fortsat er opfyldt. Hvis ansøgning om fornyelse er indgivet til Domstolsstyrelsen inden den tildelte adgangs udløb, betragtes adgangsperioden som forlænget, indtil Domstolsstyrelsen har truffet afgørelse om ansøgningen om fornyelse.

Stk. 6 Domstolsstyrelsen kan tilbagekalde en adgang tildelt efter stk. 1, hvis vilkårene for adgangen overtrædes, jf. stk. 4, eller hvis tilladelsesindehaveren ikke længere opfylder de oprindelige krav i stk. 1-3.