Bekendtgørelse om Domsdatabasen

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Domsdatabasen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2708 af 02. december 2021

I medfør af § 9 a, stk. 4, i lov om Domstolsstyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 390 af 25. april 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

I Domsdatabasen offentliggøres domme afsagt af domstolene. Domsdatabasen kan også indeholde andre afgørelser. Domsdatabasens indhold etableres gradvist og successivt, herunder i takt med at domstolene overgår til nye sagsbehandlingssystemer.

Stk. 2 Domstolsstyrelsen forestår driften af Domsdatabasen. Prioriteringen af, hvilke domme der skal offentliggøres og i hvilken rækkefølge, foretages af Domstolsstyrelsen. Ved vurderingen lægges særligt vægt på den enkelte sagstype eller doms offentlige interesse.

Stk. 3 Domstolsstyrelsen kan beslutte, at domme i visse sagstyper ikke skal offentliggøres.

§ 2

Der oprettes en behandlingsenhed ved Retten på Bornholm. Behandlingsenheden indgår som en enhed i Domstolsstyrelsen.

Stk. 2 Behandlingsenheden indlægger domme i Domsdatabasen og varetager de med indlæggelsen forbundne opgaver, herunder blandt andet pseudonymisering, jf. § 3.

Stk. 3 Domme skal publiceres i Domsdatabasen snarest muligt efter deres afsigelse.

Stk. 4 Domstolsstyrelsen kan beslutte, at en dom ikke skal offentliggøres, herunder særligt hvis pseudonymisering ikke kan antages at være tilstrækkelig til at sikre tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger.

§ 3

Domstolsstyrelsen er dataansvarlig. Oplysning om behandlingen af personoplysninger findes på Domsdatabasens hjemmeside www.domsdatabasen.dk.

Stk. 2 Domstolsstyrelsen sikrer, at der sker pseudonymisering i overensstemmelse med persondataretlige krav i Rådets forordning 2016/679 og databeskyttelsesloven samt i overensstemmelse med Datatilsynets generelle vilkår for offentliggørelse af myndigheders afgørelser i retsinformationssystemer. Domstolsstyrelsen kan beslutte, at der skal ske pseudonymisering i videre omfang.

§ 4

Domsdatabasen er tilgængelig for enhver. Opslag i og udskrifter fra Domsdatabasen er afgiftsfri.

§ 5

Domstolsstyrelsen kan tildele adgang til Domsdatabasen via API (Application Programming Interface) til en fysisk eller juridisk person eller en offentlig myndighed, der ansøger om adgang. Ansøgeren skal opfylde de til enhver tid af Domstolsstyrelsen fastsatte tekniske krav.

Stk. 2 Ansøgeren skal kunne godtgøre at have et anerkendelsesværdigt formål med adgangen. Ved vurderingen af, om der er tale om et anerkendelsesværdig formål, skal der lægges vægt på, at

  • 1) formålet har et retsinformatorisk eller forskningsmæssigt øjemed,

  • 2) formålet har en bredere samfundsmæssig interesse, og

  • 3) et produkt, der udvikles som resultat af adgangen, kan anvendes på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår i det omfang, det stilles til rådighed for offentligheden.

Stk. 3 Adgang efter stk. 1, kan ikke tildeles, hvis ansøger eller medlemmer af direktionen eller bestyrelsen hos ansøger er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af de informationer, som der gives adgang til, eller hvis der i øvrigt er grund til at antage, at ansøgeren ikke vil forvalte adgangen på en forsvarlig måde.

Stk. 4 Domstolsstyrelsen kan i en tilladelse efter stk. 1, fastsætte nærmere vilkår for adgangen.

Stk. 5 En adgang tildelt efter stk. 1 gælder i 5 år og kan efter ansøgning herom fornys, såfremt betingelserne for at give adgang fortsat er opfyldt. Hvis ansøgning om fornyelse er indgivet til Domstolsstyrelsen inden den tildelte adgangs udløb, betragtes adgangsperioden som forlænget, indtil Domstolsstyrelsen har truffet afgørelse om ansøgningen om fornyelse.

Stk. 6 Domstolsstyrelsen kan tilbagekalde en adgang tildelt efter stk. 1, hvis vilkårene for adgangen overtrædes, jf. stk. 4, eller hvis tilladelsesindehaveren ikke længere opfylder de oprindelige krav i stk. 1-3.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. januar 2022.