14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om dokumentation for opfyldelse af betingelser for registrering som tilsynsførende

Bekendtgørelse nr. 1229 af 21. november 2014

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om dokumentation for opfyldelse af betingelser for registrering som tilsynsførende

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse på tilsynsførende for refinansieringstransaktioner, der registreres af Finanstilsynet.

§2 Anmodning om registrering
Den tilsynsførende skal indsende oplysningerne i § 3 senest 6 uger før det forventes, at den konkrete refinansieringstransaktion skal gennemføres.

§3 Som dokumentation for opfyldelse af betingelserne for registrering som tilsynsførende, jf. § 152 r, stk. 2, skal følgende indsendes til Finanstilsynet:

  • 1) En beskrivelse af den påtænkte transaktion, herunder de aktiver, der indføres i registeret. Beskrivelsen kan f.eks. være indeholdt i udkast til prospekt eller tilsvarende.

  • 2) Forretningsgang eller anden dokumentation for kontrol af korrekt registrering af aktiverne.

  • 3) Forretningsgang eller anden dokumentation for kontrol af eksistensen af aktiverne i refinansieringsregisteret.

  • 4) Forretningsgange eller anden dokumentation for håndtering af personoplysninger, fortrolig information og intern viden.

  • 5) En erklæring fra et forsikringsselskab eller en forsikringspolice, der bekræfter, at der er tegnet ansvarsforsikring for de aktiviteter, der er beskrevet i § 152 s i lov om finansiel virksomhed.

  • 6) En konkret redegørelse for hvordan den tilsynsførende herudover opfylder kravene i § 152 s, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, herunder tidligere erfaring med opgaverne nævnt i denne bestemmelse eller lignende opgaver.

  • 7) Oplysning om, hvilke personer hos den tilsynsførende, der skal udføre opgaven, herunder oplysning om deres tidligere erfaring med opgaverne nævnt i § 152 s, stk. 2, eller lignende opgaver.

Stk. 2 Hvis der efter indsendelse af dokumentation i medfør af stk. 1 sker væsentlige ændringer i grundlaget for registreringen, herunder hvis der ændres væsentligt på den påtænkte refinansieringstransaktions struktur eller kompleksitet, skal dette straks meddeles Finanstilsynet, der kan kræve, at der indsendes ny dokumentation for opfyldelse af betingelserne for registrering som tilsynsførende.

§4 Hvis den tilsynsførende tidligere har opnået registrering som tilsynsførende på en refinansieringstransaktion, kan den tilsynsførende i forbindelse med efterfølgende anmodning om registrering på en anden refinansieringstransaktion anmode Finanstilsynet om tilladelse til ikke at indsende et eller flere af de i § 3, stk. 1, nævnte dokumenter eller oplysninger på ny.

§5 Straf
Overtrædelse af § 3, stk. 2 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2014.

profile photo
Profilside