Bekendtgørelse om dokumentation for opfyldelse af betingelser for registrering som tilsynsførende

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1229 af 21. november 2014

I medfør af § 152 r, stk. 4, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på tilsynsførende for refinansieringstransaktioner, der registreres af Finanstilsynet.

Anmodning om registrering
§ 2

Den tilsynsførende skal indsende oplysningerne i § 3 senest 6 uger før det forventes, at den konkrete refinansieringstransaktion skal gennemføres.

§ 3

Som dokumentation for opfyldelse af betingelserne for registrering som tilsynsførende, jf. § 152 r, stk. 2, skal følgende indsendes til Finanstilsynet:

  • 1) En beskrivelse af den påtænkte transaktion, herunder de aktiver, der indføres i registeret. Beskrivelsen kan f.eks. være indeholdt i udkast til prospekt eller tilsvarende.

  • 2) Forretningsgang eller anden dokumentation for kontrol af korrekt registrering af aktiverne.

  • 3) Forretningsgang eller anden dokumentation for kontrol af eksistensen af aktiverne i refinansieringsregisteret.

  • 4) Forretningsgange eller anden dokumentation for håndtering af personoplysninger, fortrolig information og intern viden.

  • 5) En erklæring fra et forsikringsselskab eller en forsikringspolice, der bekræfter, at der er tegnet ansvarsforsikring for de aktiviteter, der er beskrevet i § 152 s i lov om finansiel virksomhed.

  • 6) En konkret redegørelse for hvordan den tilsynsførende herudover opfylder kravene i § 152 s, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, herunder tidligere erfaring med opgaverne nævnt i denne bestemmelse eller lignende opgaver.

  • 7) Oplysning om, hvilke personer hos den tilsynsførende, der skal udføre opgaven, herunder oplysning om deres tidligere erfaring med opgaverne nævnt i § 152 s, stk. 2, eller lignende opgaver.

Stk. 2 Hvis der efter indsendelse af dokumentation i medfør af stk. 1 sker væsentlige ændringer i grundlaget for registreringen, herunder hvis der ændres væsentligt på den påtænkte refinansieringstransaktions struktur eller kompleksitet, skal dette straks meddeles Finanstilsynet, der kan kræve, at der indsendes ny dokumentation for opfyldelse af betingelserne for registrering som tilsynsførende.

§ 4

Hvis den tilsynsførende tidligere har opnået registrering som tilsynsførende på en refinansieringstransaktion, kan den tilsynsførende i forbindelse med efterfølgende anmodning om registrering på en anden refinansieringstransaktion anmode Finanstilsynet om tilladelse til ikke at indsende et eller flere af de i § 3, stk. 1, nævnte dokumenter eller oplysninger på ny.

Straf
§ 5

Overtrædelse af § 3, stk. 2 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2014.