Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne Kapitel 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1488 af 06. december 2023

Kapitel 4 Betaling
§ 14

Modtagelsesmyndigheden afholder over for tilbuddet udgifterne til borgerens ophold i tilbuddet og eventuel øvrig indsats til borgeren.

Stk. 2 Afgørelsesmyndigheden afholder endeligt udgifterne til borgerens ophold i tilbuddet og eventuel øvrig indsats til borgeren i overensstemmelse med aftalen efter § 5 og handleplanen efter § 6. Udgifterne opgøres og opkræves af modtagelsesmyndigheden.

Stk. 3 Udgifterne til borgerens ophold i tilbuddet og eventuel øvrig indsats til borgeren opgøres efter reglerne i lovgivningen i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

Stk. 4 Afgørelsesmyndigheden er forpligtet til at betale for en ændret indsats, som modtagelsesmyndigheden har truffet afgørelse om efter § 11, stk. 3.

Stk. 5 Afgørelsesmyndigheden er forpligtet til at betale for en ændret indsats, som modtagelsesmyndigheden har truffet midlertidig afgørelse om efter § 12.

§ 15

Bestemmelser om statsrefusion for ydelser i lov om social service og barnets lov samt regler udstedt i medfør heraf finder anvendelse for en dansk afgørelseskommune, som har placeret en borger i et tilbud på Færøerne. Det er en betingelse, at den danske afgørelseskommune følger reglerne for regnskabsaflæggelse og revision, som er udstedt i medfør af § 85 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 16

Udgifter til administration afholdes af modtagelsesmyndigheden.