Bekendtgørelse om distribution af lægemidler § 38

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1541 af 18. december 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 126 af 25. januar 2022 og bekendtgørelse nr. 1106 af 30. juni 2022

Medicinkister til redningsbåde og –skibe
§ 38

Engrosforhandlere må pakke og forhandle forseglede medicinkister til virksomheder med tilladelse efter § 39, stk. 1, i lov om lægemidler, til forhandling af medicinkister til redningsbåde og redningsflåder.

Stk. 2 Medicinkister, som nævnt i stk. 1, skal være forseglet ved leveringen og må udelukkende indeholde godkendt medicinsk udstyr og lægemidler med en markedsføringstilladelse gældende i Danmark, som medicinkister til brug i redningsbåde og redningsflåder (CR-kister) efter gældende regler skal være forsynet med. Medicinkisten skal som minimum være mærket med udløbsdato, batchnummer og indhold. Udløbsdatoen må ikke være længere end den korteste udløbsdato på de indeholdte lægemidler.