Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2023

Bekendtgørelse nr. 1196 af 08. december 2005

I medfør af § 7 i lov nr. 532 af 24. juni 2005 om militær disciplinarlov fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse fastlægger hvilke militære chefer, der tillægges myndighed som disciplinarchef. Endvidere fastlægges militære chefers myndighed til at pålægge disciplinarmidler samt omfanget af denne myndighed.

Stk. 2 Myndighed til at pålægge disciplinarmidler tillægges militære chefer.

Stk. 3 Hvis chefen for en af de i bekendtgørelsens kapitel 2 og 4 opregnede myndigheder eller institutioner er civilt ansat, tilkommer myndigheden som disciplinarchef den pågældende myndigheds eller institutions stabschef eller næstkommanderende, hvis denne er militært ansat. I de tilfælde hvor stabschefen eller næstkommanderende for myndigheden ligeledes er civilt ansat, tilkommer myndigheden som disciplinarchef den umiddelbart overordnede myndigheds disciplinarchef.

Stk. 4 Hvis chefen for en af de i bekendtgørelsens kapitel 3 og 4 opregnede myndigheder eller institutioner er civilt ansat, tilkommer myndigheden til at pålægge disciplinarmidler den pågældende myndigheds eller institutions stabschef eller næstkommanderende, hvis denne er militært ansat.

Stk. 5 Militære chefer kan kun pålægge underordnet personel af lavere tjenestegrad disciplinarmidler.

Kapitel 2 Fordeling af myndighed som disciplinarchef
§ 2

Forsvarschefen har myndighed som disciplinarchef over alt underordnet personel med tjenestegrad af brigadegeneral/flotilleadmiral eller derover med undtagelse af de i stk. 2 angivne brigadegeneraler/flotilleadmiraler.

Stk. 2 Chefen for henholdsvis Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando samt værnsfælles myndigheder og institutioner underlagt Forsvarskommandoen har myndighed som disciplinarchef over brigadegeneraler/flotilleadmiraler, der er tjenestegørende ved den respektive myndighed.

Stk. 3 Forsvarschefen har myndighed som disciplinarchef over alt underordnet personel, der ikke er undergivet anden disciplinarchef i denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Forsvarschefen har myndighed som disciplinarchef over personel tjenestegørende ved værnsfælles myndigheder eller institutioner indenfor Forsvarsministeriets område, der ikke er undergivet anden disciplinarchef i denne bekendtgørelse.

§ 3

Chefen for Forsvarsstaben har myndighed som disciplinarchef over underordnet personel med tjenestegrad af oberst/kommandør eller derunder.

Stk. 2 Chefen for Forsvarsstaben har tillige myndighed som disciplinarchef over personel ved Forsvarets Mediecenter, Forsvarets Regnskabstjeneste samt ved Kommandantskabet i Vedbæk og Kastellet.

§ 4

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste har myndighed som disciplinarchef over alt underordnet personel.

§ 5

Generalauditøren har myndighed som disciplinarchef over alt underordnet personel ved Forsvarets Auditørkorps.

§ 6

De chefer, der i §§ 7 - 15 er tillagt myndighed som disciplinarchef over underordnet personel, udøver denne myndighed uanset det underordnede personels værnstilhørsforhold.

§ 7

Chefen for Hjemmeværnet har myndighed som disciplinarchef over alt underordnet personel, medmindre dette er undergivet anden disciplinarchef.

§ 8

Chefen for en myndighed eller institution, der er direkte underlagt Forsvarskommandoen, har myndighed som disciplinarchef over underordnet personel med tjenestegrad af oberst/kommandør eller derunder, medmindre dette er undergivet anden disciplinarchef.

Stk. 2 Chefen for de i § 3, stk. 2, nævnte myndigheder har ikke myndighed som discplinarchef over underordnet personel.

§ 9

Chefen for Danske Division har myndighed som disciplinarchef over underordnet personel med tjenestegrad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn eller derunder, medmindre dette er undergivet anden disciplinarchef.

§ 10

Følgende chefer har myndighed som disciplinarchef over underordnet personel med tjenestegrad af major/orlogskaptajn eller derunder:

 • 1) Chefen for en brigade og en wing.

 • 2) Chefen for Det Danske Internationale Logistik Center.

 • 3) Cheferne for Søværnets Operative Logistiske Støttecentre.

 • 4) Chefen for en eskadre.

 • 5) Den i anciennitet ældste chef for en maritim styrke, gruppe, skib eller lignende, når den operative kommando er afgivet til en anden end de i § 8 nævnte, og chefen har tjenestegrad af kommandørkaptajn eller derover.

 • 6) Chefen for Den Kongelige Livgarde.

 • 7) Chefen for Jydske Dragonregiment.

 • 8) Chefen for Gardehusarregimentet.

§ 11

Chefen for en skole har myndighed som disciplinarchef over underordnet personel med tjenestegrad af major/orlogskaptajn eller derunder, samt over de elever der er befalet til grunduddannelse, videreuddannelse og anden længerevarende uddannelse ved skolen.

§ 12

Chefen for Søværnets Operative Kommando har myndighed som disciplinarchef over alt personel ved Søværnets Taktiske Stab og chefen for Flyvertaktisk Kommando har myndighed som disciplinarchef over alt personel ved Expeditionary Air Staff.

§ 13

Chefen for Forsvarets Personeltjeneste har myndighed som disciplinarchef over hjemsendt personel i forsvaret.

§ 14

Forsvarschefen har myndighed som disciplinarchef over alt personel ansat i forsvaret, som er udsendt til tjeneste i udlandet ved permanente militære stabe, skoler, danske militære repræsentationer eller danske ambassader med undtagelse af de i stk. 2 nævnte tilfælde.

Stk. 2 Den Danske Militære Repræsentant ved NATO, National Liaison Representative ACT, Den Permanente Militære Repræsentant ved SHAPE og den Ældste Danske Officer ved det Multinationale Korps Nord-Øst har myndighed som disciplinarchef over dansk personel ved myndigheden, der har tjenestegrad af major/orlogskaptajn eller derunder.

Stk. 3 Forsvarschefen har myndighed som disciplinarchef over dansk personel tjenestegørende ved NATO permanente militære stabe i Danmark.

§ 15

C hefen for Hærens Operative Kommando har før og under udsendelse myndighed som disciplinarchef over udsendt personel med tjenestegrad af oberst/kommandør eller derunder, som er underordnet denne, og som ikke omfattes af stk. 4 eller stk. 5.

Stk. 2 Chefen for Søværnets Operative Kommando har før og under udsendelse myndighed som disciplinarchef over udsendt personel med tjenestegrad af kommandør/oberst eller derunder, som er underordnet denne, og som ikke omfattes af stk. 4, stk. 5 eller § 10, nr. 5.

Stk. 3 Chefen for Flyvertaktisk Kommando har før og under udsendelse myndighed som disciplinarchef over udsendt personel med tjenestegrad af oberst/kommandør eller derunder, som er underordnet denne, og som ikke omfattes af stk. 4 eller stk. 5.

Stk. 4 Når chefen for et dansk kontingent, som udsendes til tjeneste i udlandet, har tjenestegrad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn eller derover, har denne myndighed som disciplinarchef over alt underordnet personel før og under udsendelse, medmindre andet er fastsat i medfør af stk. 5.

Stk. 5 Forsvarschefen kan tillægge en udsendt officer med tjenestegrad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn eller derover myndighed som disciplinarchef over personel med lavere tjenestegrader, som er tjenestegørende ved samme mission.

Stk. 6 Myndigheden som disciplinarchef i stk. 1 - 4 starter fra og med den dag, hvor personellet er befalet til tjeneste ved det kontingent, som skal udsendes. Ligeledes afsluttes myndigheden som disciplinarchef i stk. 1 - 4 fra og med den dag, hvor personellet befales til tjeneste ved en anden enhed.

§ 16

Myndighed som disciplinarchef over det i militær disciplinarlovs § 2, stk. 2, og § 3 nævnte personel udøves for så vidt angår:

Kapitel 3 Myndighed til at pålægge disciplinarmidler og omfanget af denne myndighed
§ 17

Myndighed til at pålægge underordnet personel disciplinarmidler i henhold til § 6 i militær disciplinarlov tillægges:

 • 1) Disciplinarchefer.

 • 2) Hjemmeværnsinspektørerne.

 • 3) Chefen for en værnsfælles myndighed eller institution indenfor Forsvarsministeriets område med tjenestegrad af oberst/kommandør eller derover.

 • 4) Ældste Danske Officer ved internationale myndigheder, stabe, skoler, institutioner m.v.

 • 5) Stabschef/næstkommanderende ved de i § 4, § 7, § 8, § 9 og § 10, nr. 1- 8, angivne myndigheder samt vicegeneralauditøren i forhold til den pågældende myndigheds eget personel.

§ 18

Myndighed til at pålægge underordnet personel disciplinarmidler i henhold til militær disciplinarlovs § 6, stk.1, nr.1- 4, samt til at pålægge disciplinarbøde på indtil kr. 2.000,00 tillægges:

 • 1) Chefen for en afdeling.

 • 2) Chefen for et marinedistrikt.

 • 3) Chefen for Jægerkorpset.

 • 4) Chefen for Frømandskorpset.

 • 5) Chefen for Søværnets Helikoptertjeneste.

 • 6) Chefen for en værnsfælles myndighed eller institution indenfor Forsvarsministeriets område med tjenestegrad af oberstløjtnant/kommandørkaptajn eller derunder, som ikke er tillagt myndighed som disciplinarchef.

 • 7) Cheferne for Hjemmeværnets Totalforsvarsregioner.

 • 8) Chefen for et felthospital, idet også militære patienter på felthospitalet med tjenestegrad af major/orlogskaptajn eller derunder omfattes.

 • 9) Chefen for en selvstændig underafdeling.

 • 10) En selvstændig kommandant og pladskommandanter.

 • 11) Hærens garnisonskommandanter over personellet i garnisonsstøtteelementet.

 • 12) En skibschef med tjenestegrad af orlogskaptajn eller derover, som ikke er tillagt myndighed som disciplinarchef.

 • 13) En major/orlogskaptajn eller en officer med højere tjenestegrad, der fører kommando over en afsondret del af Hjemmeværnsskolen over underordnet personel, der forretter tjeneste ved omhandlende del af Hjemmeværnsskolen.

 • 14) Cheferne for Søværnets Teknikkursus, Søværnets Taktikkursus, Søværnets Våbenkursus, Søværnets Havarikursus, Søværnets Dykkerkursus over underordnet personel, samt over de elever med tjenestegrad af kaptajn eller derunder, der er befalet til en længerevarende uddannelse ved skolen.

 • 15) Chefen for en eskadrille.

§ 19

Myndighed til at pålægge underordnet personel disciplinarmidler i henhold til militær disciplinarlovs § 6, stk.1, nr.1-4, samt til at pålægge disciplinarbøde på indtil kr. 1.000,00 tillægges:

 • 1) Chefen for en underafdeling, medmindre denne er tillagt myndighed til at pålægge underordnet personel disciplinarmidler i henhold til § 18, nr. 9.

 • 2) En skibschef med tjenestegrad af kaptajnløjtnant eller derunder.

 • 3) Chefen for et hjemmeværnsdistrikt.

§ 20

Skibschefen har myndighed til at pålægge personel med lavere tjenestegrad fra hæren, flyvevåbnet eller hjemmeværnet, som er beordret om bord på et af søværnets skibe, disciplinarmidler i henhold til militær disciplinarlov § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, samt til at pålægge en disciplinarbøde på indtil kr. 1.000,00 for forhold, der vedrører brud på skibsdisciplinen. For andre forseelser har den højestkommanderende officer fra henholdsvis hæren, flyvevåbnet eller hjemmeværnet myndighed til at pålægge vedkommendes underordnede personel disciplinarmidler i henhold til militær disciplinarlovs § 6, stk.1, nr.1-4, samt til at pålægge disciplinarbøde på indtil kr. 1.000,00.

§ 21

Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse på den, der under en disciplinarchefs fravær, sygdom eller andet forfald eller i den periode, hvor dennes post står ledig, varetager dennes tjeneste, medmindre forsvarschefen i det enkelte tilfælde bestemmer andet.

Stk. 2 Der tilkommer den, som midlertidigt varetager tjenesten i en funktion, samme myndighed til at pålægge disciplinarmidler, som der i medfør af bekendtgørelsen tillægges den, i hvis sted han varetager tjenesten.

Kapitel 4 Overgangsbestemmelser
§ 22

Følgende chefer har myndighed som disciplinarchef over de af deres underordnede med tjenestegrad af major/orlogskaptajn eller derunder i perioden fra 1. januar 2006, og indtil myndigheden udgår af forsvarets struktur:

 • 1) Chefen for Søværnets Materielkommando, Hærens Materielkommando og Flyvevåbnets Materielkommando.

 • 2) Chefen for et regiment indtil regimentet udgår af eller overgår til forsvarets nye struktur.

 • 3) Chefen for en flådestation og flyvestation.

§ 23

Følgende chefer har myndighed til at pålægge underordnet personel disciplinarmidler i henhold til § 6 i militær disciplinarlov i perioden fra 1. januar 2006, og indtil myndigheden udgår af forsvarets struktur:

 • 1) Chefen for Hærens Parkområde.

 • 2) Chefen for et hovedværksted og et hoveddepot.

§ 24

Følgende chefer har myndighed til at pålægge underordnet personel disciplinarmidler i henhold til § 6, stk.1, nr.1-4, i militær disciplinarlov samt til at pålægge disciplinarbøde på indtil kr. 2.000,00 i perioden fra 1. januar 2006 og indtil myndigheden udgår af forsvarets struktur:

 • 1) Chefen for Borrislejren.

 • 2) Chefen for Jægersprislejren.

 • 3) Chefen for Oksbøllejren.

 • 4) Chefen for Marinestation København.

§ 25

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2006.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 509 af 12. juni 2003 om rettergangsmyndighed i det militære forsvar samt bekendtgørelse nr. 77 af 14. februar 1991 om myndighed til at anvende straffe uden dom og disciplinarmidler over for personel i forsvaret, bortset fra frivilligt personel i hjemmeværnet ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 509 af 12. juni 2003 om rettergangsmyndighed i det militære forsvar samt bekendtgørelse nr. 77 af 14. februar 1991 om myndighed til at anvende straffe uden dom og disciplinarmidler over for personel i forsvaret, bortset fra frivilligt personel i hjemmeværnet finder dog forsat anvendelse i sager, der er under behandling på tidspunktet for lovens ikrafttræden jf. militær disciplinarlovs § 22.