Bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1258 af 27. november 2014

§ 5

Formanden tilrettelægger disciplinærnævnets arbejde, herunder arbejdet i sekretariatet.

Stk. 2 Tid, sted og dagsorden for nævnets møder fastsættes af formanden, der drager omsorg for mødernes indkaldelse. Er et møde offentligt, jf. § 10, stk. 3, skal dette med mindst 3 dages varsel bekendtgøres med angivelse af tid og sted for mødet på Erhvervsstyrelsens hjemmeside eller på disciplinærnævnets hjemmeside.

Stk. 3 Over nævnets møder føres en protokol, der skal angive tid og sted for mødet, om mødet har været offentligt, hvilke medlemmer, der har deltaget, samt navnene på de personer, der har været til stede som parter eller på disses vegne eller til deres bistand. Protokollen føres i øvrigt efter formandens nærmere bestemmelse i hver enkelt sag.

Stk. 4 Formanden leder forhandlingerne på nævnets møder.

Stk. 5 Formanden påser, at sagerne fremmes med tilbørlig hurtighed.

Stk. 6 Fordelingen af de enkelte sager mellem formand og næstformænd bestemmes af formanden. Næstformændene varetager, i de sager der af formanden er overladt til dem, de beføjelser, der ved nærværende bekendtgørelse er tillagt formanden.