Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 211 af 08. marts 2011

§ 3

Nævnet består af en formand, som skal være landsdommer, og 6 andre medlemmer, hvoraf 2 skal være repræsentanter for erhvervet, 2 skal være repræsentanter for forbrugerne, og 2 skal være personer med særligt kendskab til huseftersynsordningen.

Stk. 2 Ved nævnets behandling af en sag skal der foruden formanden altid deltage mindst 1 repræsentant for erhvervet og 1 repræsentant for forbrugerne, jf. dog § 10, stk. 4, og § 15, stk. 5.

Stk. 3 Medlemmerne med særligt kendskab til huseftersynsordningen skal deltage i de i § 1, stk. 1, nævnte sager. Formanden kan beslutte, at disse medlemmer også skal deltage i behandlingen af andre sager af væsentlig eller principiel karakter.

Stk. 4 Nævnets medlemmer med undtagelse af formanden udpeges af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Formanden udpeges efter retsplejelovens regler herom. Formand og medlemmer udpeges for en periode på indtil 4 år.