Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 211 af 8. marts 2011

§ 15

Nævnets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Nævnet er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst 1 repræsentant for erhvervet og 1 repræsentant for forbrugerne, jf. dog § 10, stk. 3 og 4, er til stede. Såfremt der er et ulige antal medlemmer fra erhvervet og forbrugerne til stede, har repræsentanten fra den side, der er i undertal, 2 stemmer.

Stk. 2 En afgørelse skal begrundes og gengive et eventuelt mindretals indstilling.

Stk. 3 Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4 En afgørelse i en disciplinærsag, jf. § 1, stk. 1, skal indeholde oplysninger om adgangen til domstolsprøvelse og fristen herfor.

Stk. 5 Nævnet kan delegere kompetencen til at afgøre sager, i hvilke der efter nævnets praksis ikke er tvivl om sagens udfald, til formanden eller nævnets sekretariat.