14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 20 af 12. January 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Nævnets afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Nævnet er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst 1 repræsentant for erhvervet og 1 repræsentant for forbrugerne, jf. dog § 10, stk. 3 og 4, er til stede. Såfremt der er et ulige antal medlemmer fra erhvervet og forbrugerne til stede, har repræsentanten fra den side, der er i undertal, 2 stemmer.

•••

Stk. 2 En afgørelse skal begrundes og gengive et eventuelt mindretals indstilling.

•••

Stk. 3 Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 4 En afgørelse i en disciplinærsag, jf. § 1, stk. 1, skal indeholde oplysninger om adgangen til domstolsprøvelse og fristen herfor.

•••

Stk. 5 Nævnet kan delegere kompetencen til at afgøre sager, i hvilke der efter nævnets praksis ikke er tvivl om sagens udfald, til formanden eller nævnets sekretariat.

•••
profile photo
Profilside