Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1050 af 17. oktober 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1544 af 16. december 2019, bekendtgørelse nr. 1220 af 19. august 2020, bekendtgørelse nr. 2046 af 11. december 2020, bekendtgørelse nr. 1092 af 28. juni 2022, bekendtgørelse nr. 1405 af 30. november 2023 og bekendtgørelse nr. 1674 af 11. december 2023

  • Bilag

  • Bilag 1 Tekniske bestemmelser
  • Bilag 2 Oversigt over ændringer af indholdsmæssig karakter i forhold til bekendtgørelse af 15. december 2016 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr som ændret ved bekendtgørelse af 12. juni 2017
  • Bilag 3 Oversigt over UNECE-regulativer, der er udstedt i henhold til den mellem medlemmer af de Forenede Nationers økonomiske kommission for Europa (UNECE) indgåede overenskomst af 20. marts 1958 vedrørende indførelse af ensartede vilkår for godkendelse af udstyr og dele til motorkøretøjer
  • Bilag 4 Oversigt over bekendtgørelser om køretøjers indretning og udstyr, hvori der er fastsat bestemmelser, der tillige finder anvendelse på ældre køretøjer
§ 1

Køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug første gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere og som hverken er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer m.v., bekendtgørelse om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer m.v. eller bekendtgørelse om nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v., skal opfylde kravene i bilag 1.

Stk. 2 Bestemmelsen i bilag 1, pkt. 6.02.001 (1), pkt. 6.02.006 (2) og (6) og pkt. 9.05.001 (2) og (4) gælder desuden for køretøjer, der er registreret, godkendt eller taget i brug inden ikrafttrædelsesdatoen.

Stk. 3 I bilag 4 findes en oversigt over bekendtgørelser om køretøjers indretning og udstyr, hvori der er fastsat bestemmelser, der tillige finder anvendelse på ældre køretøjer.

Optionel harmonisering
§ 2

Et køretøj og udstyr til køretøjer kan ikke nægtes godkendt under henvisning til, at det ikke opfylder danske bestemmelser om køretøjers indretning og udstyr, såfremt køretøjet henholdsvis udstyret er godkendt i henhold til et EF-direktiv eller en EU-forordning med modsvarende bestemmelser.

Udstyr, der monteres på EU-typegodkendt bil eller påhængskøretøj dertil
§ 3

Udstyr, der monteres på bil eller påhængskøretøj dertil, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og seperate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF, skal være godkendt i henhold til bestemmelserne i forordningen og de i henhold til forordningen gældende EU-forordninger eller UNECE-regulativer.

Udstyr, der monteres på EU-typegodkendte to- og trehjulede motordrevne køretøjer samt quadricykler
§ 4

Udstyr, der monteres på EU-typegodkendt køretøj omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler og som er omfattet af denne forordning, skal være godkendt i henhold til bestemmelserne i forordningen og de i henhold til forordningen gældende EU-forordninger eller UNECE-regulativer.

Udstyr, der monteres på EU-typegodkendte traktorer eller påhængskøretøjer dertil
§ 5

Udstyr, der monteres på EU-typegodkendt køretøj omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer og som er omfattet af denne forordning, skal være godkendt i henhold til bestemmelserne i forordningen og de i henhold til forordningen gældende EU-forordninger eller UNECE-regulativer.

Manualer til motorkøretøjer og knallerter
§ 5a

Alle manualer, der knytter sig til motorkøretøjer og knallerter, der bringes i omsætning første gang den 1. juli 2022 eller senere, skal indeholde symboler, der angiver, hvilke brændstoftyper motorkøretøjet eller knallerten kan anvende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på manualer, der knytter sig til motorkøretøjer og knallerter som udelukkende er elektrisk genopladelige.

Stk. 3 Symbolerne, jf. stk. 1, skal være udformet og placeret i henhold til DS/EN 16942:2016+A1:2021.

§ 5b

Alle manualer, der knytter sig til elektrisk genopladelige motorkøretøjer og knallerter, der bringes i omsætning første gang den 1. oktober 2022 eller senere, skal indeholde symboler, der angiver, hvilke stiktyper motorkøretøjet eller knallerten kan anvende.

Stk. 2 Symbolerne, jf. stk. 1, skal være udformet og placeret i henhold til DS/EN 17186:2019.

Administrative bestemmelser
§ 5c

De standarder, der henvises til i §§ 5 a, 5 b og bilag 1, pkt. 7.02.001 (6)-(7), indføres ikke i Lovtidende.

Stk. 2 Standarderne, jf. stk. 1, er gældende, selvom de ikke foreligger på dansk.

Stk. 3 Standarderne, jf. stk. 1, kan gennemses i Færdselsstyrelsen eller købes ved Dansk Standard.

Straf
§ 6

Overtrædelse af bekendtgørelsens krav til køretøjers indretning og udstyr straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2019.