Bekendtgørelse om Det Rådgivende Udvalg og det teologiske efteruddannelsesforløb for ikke-teologiske kandidater, som ønsker tilladelse til at søge præstestillinger i folkekirken § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 405 af 12. marts 2021

Uddannelsesplanen
§ 3

Uddannelsesplanen skal på grundlag af den enkelte ansøgers forudgående kompetencer og kvalifikationer indeholde oplysning om, hvilke fag der vurderes at skulle indgå i den enkelte ansøgers teologiske efteruddannelsesforløb for, at den pågældende vil kunne opnå et tilstrækkeligt teologisk fagligt niveau til at kunne varetage en stilling som præst i den danske folkekirke.

Stk. 2 Uddannelsesplanen skal indeholde græsk på A-niveau, med mindre ansøgeren forudgående har opnået kompetencer på et tilsvarende niveau.

Stk. 3 Uddannelsesplanen skal bestå af fag, der udbydes på de teologiske fagområder på henholdsvis Københavns og Aarhus Universitet, og skal som udgangspunkt sammensættes af teologiske kernefag som eksegese, kirkehistorie, praktisk teologi, dogmatik og etik.

Stk. 4 Uddannelsesplanen skal som udgangspunkt sammensættes af fag, jf. stk. 2 og 3, der tilsammen udgør 150 ECTS-point. Eventuelt reduceret omfang skal begrundes konkret i forhold til den enkelte ansøgers forudgående kompetencer og kvalifikationer, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 5 Uddannelsesplanen skal ud over en fagsammensætning, jf. stk. 4, indeholde krav om gennemførelse af den forberedende uddannelse ved pastoralseminariet.

Stk. 6 Udvalget kan efter anmodning fra ansøgeren udarbejde en revideret uddannelsesplan for den enkelte ansøger, hvis det på grund af manglende kursusudbud ikke er muligt inden for en rimelig periode at gennemføre uddannelsesplanen.