Bekendtgørelse om Det Rådgivende Udvalg og det teologiske efteruddannelsesforløb for ikke-teologiske kandidater, som ønsker tilladelse til at søge præstestillinger i folkekirken

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 405 af 12. marts 2021

I medfør af § 1 a, stk. 3, i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013, som ændret ved lov nr. 2067 af 21. december 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Det Rådgivende Udvalgs sammensætning
§ 1

Det Rådgivende Udvalg (udvalget) sammensættes af:

  • 1) 2 repræsentanter for biskopperne udpeget af kirkeministeren efter indstilling fra biskopperne,

  • 2) 2 repræsentanter der udpeges af det videnskabelige personale ved Det Teologiske Fakultet, København,

  • 3) 2 repræsentanter der udpeges af det videnskabelige personale ved Afdeling for Teologi, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet,

  • 4) 1 repræsentant der udpeges af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, og

  • 5) 1 repræsentant for Kirkeministeriet.

Stk. 2 Formanden for udvalget udpeges af kirkeministeren blandt en af udvalgets biskopper.

Stk. 3 Funktionsperioden begynder 1. januar og er på 4 år.

Stk. 4 Et medlem kan genudpeges for en ny funktionsperiode.

Stk. 5 Hvis et medlem udtræder, før funktionsperioden ophører, fungerer udvalget med et mindre antal medlemmer, indtil et nyt medlem er blevet udpeget. Udpegningen har virkning for resten af funktionsperioden.

Indstilling om uddannelsesplan for det teologiske efteruddannelsesforløb
§ 2

Udvalget afgiver indstilling til kirkeministeren om en uddannelsesplan for et teologisk efteruddannelsesforløb for den enkelte ansøger på baggrund af dennes forudgående kompetencer og kvalifikationer.

Stk. 2 Indstillingen om en uddannelsesplan for den enkelte ansøger skal være begrundet og indeholde oplysning om, hvilke elementer der er lagt til grund for indstillingen samt en beskrivelse af de fag, kurser, moduler eller lignende, der skal gennemføres og/eller bestås.

Stk. 3 Det skal ligeledes fremgå af indstillingen, hvem der har deltaget i behandlingen heraf, og om der har været enighed om indstilling. Hvis der har været uenighed om indstilling, skal det enkelte medlems synspunkt fremgå af begrundelsen.

Uddannelsesplanen
§ 3

Uddannelsesplanen skal på grundlag af den enkelte ansøgers forudgående kompetencer og kvalifikationer indeholde oplysning om, hvilke fag der vurderes at skulle indgå i den enkelte ansøgers teologiske efteruddannelsesforløb for, at den pågældende vil kunne opnå et tilstrækkeligt teologisk fagligt niveau til at kunne varetage en stilling som præst i den danske folkekirke.

Stk. 2 Uddannelsesplanen skal indeholde græsk på A-niveau, med mindre ansøgeren forudgående har opnået kompetencer på et tilsvarende niveau.

Stk. 3 Uddannelsesplanen skal bestå af fag, der udbydes på de teologiske fagområder på henholdsvis Københavns og Aarhus Universitet, og skal som udgangspunkt sammensættes af teologiske kernefag som eksegese, kirkehistorie, praktisk teologi, dogmatik og etik.

Stk. 4 Uddannelsesplanen skal som udgangspunkt sammensættes af fag, jf. stk. 2 og 3, der tilsammen udgør 150 ECTS-point. Eventuelt reduceret omfang skal begrundes konkret i forhold til den enkelte ansøgers forudgående kompetencer og kvalifikationer, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 5 Uddannelsesplanen skal ud over en fagsammensætning, jf. stk. 4, indeholde krav om gennemførelse af den forberedende uddannelse ved pastoralseminariet.

Stk. 6 Udvalget kan efter anmodning fra ansøgeren udarbejde en revideret uddannelsesplan for den enkelte ansøger, hvis det på grund af manglende kursusudbud ikke er muligt inden for en rimelig periode at gennemføre uddannelsesplanen.

Udvalgets arbejdsform
§ 4

Udvalget afholder mindst 2 årlige møder.

Stk. 2 Udvalget kan udarbejde indstillinger til kirkeministeren om uddannelsesplaner på skriftligt grundlag uden for møde.

Stk. 3 Udvalget fastsætter i en forretningsorden nærmere regler for sin virksomhed.

§ 5

Kirkeministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget.

Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2021.

Stk. 2 Funktionsperioden for det første rådgivende udvalg begynder den 15. marts 2021 og udløber den 31. december 2024.