Bekendtgørelse om den skattemæssige behandling af supplerende stipendier til Ph.D.-studerende

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 760 af 20. august 1996

I medfør af § 2, stk. 4 i lov nr. 322 af 29. april 1996 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte, fastsættes efter drøftelse med undervisningsministeren følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Henvisningen til § 53 a, stk. 1-2 i lov om statens uddannelsesstøtte er forkert, da de bestemmelser ikke findes, jf. 
§ 1, nr. 21 i LOV nr 1117 af 29/12/1997.
Etsupplerende stipendium, jf. lov om statens uddannelsesstøtte § 53 a, stk. 1-2, der efter skattetræk er indbetalt til Told- og Skattestyrelsen, og knytter sig til rejseudgifter godskrevet en Ph.D.-studerende for perioden 1. januar 1995 - 1. september 1996, godskrives som frivillig indbetalt skat efter reglerne i §§ 2 og 3.

§ 2

Idet omfang et supplerende stipendium knytter sig til rejseudgifter, der er godskrevet en Ph.D.-studerende i perioden 1. januar - 31. december 1995, skal det til Told- og Skattestyrelsen indbetalte nettobeløb indgå som frivillig betalt skat for indkomståret 1995, uanset fristerne i kildeskattelovens § 59. Dette gælder dog kun, hvis de godskrevne rejseudgifter ikke tidligere har været selvangivet. Det er endvidere en betingelse såvel, at beløbet er indbetalt senest den 1. oktober 1996, samt at der senest i forbindelse med indbetalingen gives oplysning til Told- og Skattestyrelsen om størrelsen af det indbetalte nettobeløb, om grundlaget for det stipendium, der er givet, og om den studerendes personnummer. Stipendiegivers oplysning om de tilskud til rejseudgifter, der tidligere er givet, samt indbetalingerne, skal specificeres på indkomstårene 1995 og 1996 for hver enkelt stipendiemodtager, og skal afgives på maskinlæsbart medium. Er disse betingelser ikke opfyldt, gælder reglen i kildeskattelovens § 59.

Stk. 2 Hvis en indbetaling som nævnt i stk. 1 er sket senest den 1. oktober 1996, dateres betalingen som modtaget d. 15. februar 1996. I det omfang det indbetalte beløb kommer til udbetaling som overskydende skat for indkomståret 1995, beregnes der ikke godtgørelse i henhold til kildeskattelovens § 62.

§ 3

Idet omfang et supplerende stipendium knytter sig til rejseudgifter, der er godskrevet en Ph.D.-studerende i perioden 1. januar - 1. september 1996 skal det til Told- og Skattestyrelsen indbetalte nettobeløb indgå som frivillig betalt skat for indkomståret 1996 med respekt af de i kildeskattelovens § 59 gældende frister.

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1996.