14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 886 af 27. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Opgørelse af matchtilpasning
Matchtilpasningen opgøres for hver valuta, foruden efter artikel 53 og 54 i Kommissionens delegerede forordning 2015/35/EU af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II), i overensstemmelse med følgende principper:

  • 1) Matchtilpasningen skal være lig med forskellen mellem

    • a) den årlige effektive rente, beregnet som den diskonteringssats, der anvendt på betalingsstrømmene for den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser, giver en værdi svarende til den udvalgte aktivportefølje opgjort i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, og

    • b) den årlige effektive rente, beregnet som den diskonteringssats, der anvendt på betalingsstrømmene for den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser, giver en værdi svarende til værdien af det bedste skøn for porteføljen af forsikringsforpligtelser, hvor den risikofrie rentekurve, jf. lov om finansiel virksomhed § 126 e, stk. 1, anvendes.

  • 2) Matchtilpasningen skal justeres for det fundamentale spænd, der afspejler de risici gruppe 1-forsikringsselskabet er udsat for i den udvalgte aktivportefølje.

  • 3) Anvendelsen af eksterne kreditvurderinger ved beregningen af matchtilpasningen skal ske i overensstemmelse med artikel 4-6 i Kommissionens delegerede forordning 2015/35/EU af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 1, skal det fundamentale spænd øges, når det er nødvendigt for at sikre, at matchtilpasningen for risikofyldte aktiver (kreditkvalitet under »investment grade«), ikke overstiger matchtilpasningen for mindre risikofyldte aktiver (kreditkvalitet svarende til »investment grade«) af samme varighed og aktivklasse.

•••
profile photo
Profilside