14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den risikofrie rentekurve, matchtilpasning og volatilitetsjustering for gruppe 1-forsikringsselskaber § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 886 af 27. August 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Godkendelse af anvendelse af matchtilpasning
Et gruppe 1-forsikringsselskab kan opnå tilladelse til at anvende en matchtilpasning af den risikofrie rentekurve på en af selskabet udvalgt portefølje af forsikringsforpligtelser, jf. § 126 e, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, hvis følgende er opfyldt:

 • 1) Selskabet har udvalgt en aktivportefølje bestående af obligationer og andre aktiver med tilsvarende betalingsstrømme til dækning af det bedste skøn over den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser og har til hensigt at holde denne aktivportefølje til forpligtelsernes udløb, medmindre betalingsstrømmen ændrer sig væsentligt.

 • 2) Betalingsstrømmene for den udvalgte aktivportefølje er faste og kan ikke ændres af udstederne af aktiverne eller af tredjemand, jf. dog stk. 2 og 3.

 • 3) Den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser, som matchtilpasningen anvendes på, og den udvalgte aktivportefølje er klassificeret, organiseret og forvaltet separat fra selskabets øvrige aktiviteter.

 • 4) Den udvalgte aktivportefølje må kun anvendes til at dække tab, der hidrører fra den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser.

 • 5) Den udvalgte aktivporteføljes forventede betalingsstrømme skal replikere hver af de fremtidige betalingsstrømme for den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser i samme valuta. Eventuelle afvigelser må ikke give anledning til væsentlige risici i forhold til risiciene for den forsikringsvirksomhed, som matchtilpasningen anvendes på.

 • 6) Den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser giver ikke anledning til fremtidige betalinger af præmier.

 • 7) De eneste forsikringsrisici tilknyttet den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser er levetidsrisici, omkostningsrisici, genoptagelsesrisici og dødelighedsrisici.

 • 8) Er der tilknyttet dødelighedsrisici til den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser, må det bedste skøn over den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser ikke forøges med mere end 5 pct. under et dødelighedsstress, som opgøres i overensstemmelse med artikel 52 i Kommissionens delegerede forordning 2015/35/EU af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).

 • 9) Den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser indeholder ingen optioner for forsikringstagerne. Dog kan den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser indeholde tilbagekøbsoptioner, hvor tilbagekøbsværdien ikke overstiger værdien af aktiverne, til dækning af forsikringsforpligtelserne på tidspunktet for udnyttelsen af tilbagekøbsoptionen.

 • 10) Med henblik på anvendelse af matchtilpasning, må forsikringsforpligtelserne der indgår i den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser ikke adskilles i forskellige dele.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 2, kan et gruppe 1-forsikringsselskab anvende aktiver, hvor betalingsstrømmene afhænger af udvikling i inflationen, forudsat at disse aktiver replikerer betalingsstrømme for den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser, der ligeledes afhænger af udvikling i inflationen.

•••

Stk. 3 Uanset stk. 1, nr. 2, kan udstederne af aktiverne eller tredjemand ændre et aktivs betalingsstrøm, hvis gruppe 1-forsikringsselskabet modtager tilstrækkelig kompensation, så det er muligt for selskabet at opnå tilsvarende betalingsstrømme ved at geninvestere i aktiver af tilsvarende eller bedre kreditkvalitet.

•••

Stk. 4 Et gruppe 1-forsikringsselskab, som anvender en matchtilpasning på en udvalgt portefølje af forsikringsforpligtelser, skal udarbejde en likviditetsplan, som angiver forventede fremtidige betalingsstrømme for den udvalgte portefølje af forsikringsforpligtelser og den udvalgte aktivportefølje.

•••

Stk. 5 Et gruppe 1-forsikringsselskab, som anvender en matchtilpasning på en udvalgt portefølje af forsikringsforpligtelser skal regelmæssigt vurdere

 • 1) følsomheden af de forsikringsmæssige hensættelser og anerkendte kapitalgrundlag over for ændringer i de antagelser, der ligger til grund for beregningen af matchtilpasningen, herunder beregningen af det fundamentale spænd, jf. § 4, stk. 1, nr. 2, og de mulige virkninger af et tvungent salg af aktiver for det anerkendte kapitalgrundlag,

 • 2) følsomheden af de forsikringsmæssige hensættelser og anerkendte kapitalgrundlag over for ændringer i sammensætningen af den udvalgte aktivportefølje, og

 • 3) konsekvensen af en nedsættelse af matchtilpasningen til nul.

•••

Stk. 6 Vurderingen efter stk. 5 skal årligt indsendes til Finanstilsynet. Medfører en nedsættelse af matchtilpasningen til nul, at solvenskapitalkravet ikke længere overholdes, skal gruppe 1-forsikringsselskabet endvidere fremsende en analyse af, hvilke foranstaltninger selskabet kan træffe i en sådan situation for at genskabe det nødvendige anerkendte kapitalgrundlag til dækning af solvenskapitalkravet eller til en reduktion af risikoprofilen, således at selskabet igen opfylder solvenskapitalkravet.

•••

Stk. 7 Bestyrelsen for et gruppe 1-forsikringsselskab, som anvender en matchtilpasning på en udvalgt portefølje af forsikringsforpligtelser, skal som en del af vurderingen af egen risiko og solvens foretage en vurdering af overholdelsen af kapitalkravene med og uden brug af matchtilpasningen.

•••

Stk. 8 Et gruppe 1-forsikringsselskab, som anvender matchtilpasning på en udvalgt portefølje af forsikringsforpligtelser, kan ikke vælge at ophøre med at anvende matchtilpasningen. Er et gruppe 1-forsikringsselskab, som anvender matchtilpasningen, ikke længere i stand til at overholde de i stk. 1 og 3 anførte betingelser på en udvalgt portefølje af forsikringsforpligtelser, underretter selskabet straks Finanstilsynet og træffer de fornødne foranstaltninger til på ny at sikre overholdelsen af disse betingelser. Kan gruppe 1-forsikringsselskabet ikke inden for 2 måneder fra datoen for den manglende overholdelse sikre overholdelsen af disse betingelser, skal det ophøre med at anvende matchtilpasning på selskabets forsikringsforpligtelser og må ikke anvende matchtilpasning i en periode på yderligere 24 måneder.

•••
profile photo
Profilside