Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1146 af 25. oktober 2014

I medfør af § 75 j, stk. 8, i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. oktober 2014, og under hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på de organisationer, som er omfattet af § 75 h i lov om ophavsret.

Stk. 2 Bekendtgørelsen fastsætter regler for den omhyggelige søgning, der skal foretages med henblik på at fastslå, om et værk eller en lydoptagelse er et forældreløst værk. Bekendtgørelsen fastsætter ligeledes regler for registreringsprocessen i forhold til den database om forældreløse værker, der drives af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM), jf. § 3, og Kulturministeriets rolle som nationalt kontaktpunkt i den forbindelse, jf. § 5.

Kapitel 2 Omhyggelig søgning
§ 2

Når de af denne bekendtgørelse omfattede organisationer udfører en omhyggelig søgning i overensstemmelse med reglerne i § 75 j i lov om ophavsret, skal organisationerne konsultere de relevante kilder, jf. bilag 1, for den pågældende kategori af værker eller frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-71 i lov om ophavsret.

Kapitel 3 Database om forældreløse værker
§ 3

OHIM er i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 386/2012 af 19. april 20121) ansvarlig for en fælleseuropæisk database, der indeholder oplysninger om forældreløse værker. Databasen tilgås via hjemmesiden for OHIM.

Stk. 2 Databasens formål er af informationsmæssig karakter. Det forhold, at et værk eller en lydoptagelse er registreret i databasen er ikke ensbetydende med, at der er tale om et forældreløst værk. Det er den organisation, der udfører den omhyggelige søgning, der er ansvarlig for, at søgningen er tilpas omhyggelig, og at de øvrige betingelser i kapitel 6 b i lov om ophavsret er opfyldt.

Stk. 3 Såfremt en omhyggelig søgning fører til, at et værk eller en lydoptagelse anses for at være et forældreløst værk, skal den organisation, der har foretaget den omhyggelige søgning, lade sig registrere og indtaste oplysninger, jf. § 4, om det forældreløse værk i databasen. Organisationen skal i øvrigt følge den registreringsproces, der er påkrævet og fastsat af OHIM.

Stk. 4 Ændrer et forældreløst værk status, jf. § 75 m i lov om ophavsret, skal organisationen foretage de nødvendige skridt for, at oplysninger om det forældreløse værk i databasen opdateres.

Stk. 5 Kulturministeriet bliver som nationalt kontaktpunkt automatisk gjort opmærksom på, at en organisation har indtastet oplysninger i databasen, således at Kulturministeriet kan videresende oplysningerne til OHIM, jf. § 5, med henblik på offentliggørelse i databasen.

§ 4

Følgende oplysninger skal i medfør af § 3, stk. 3 og 4, indtastes i den i § 3, stk. 1, nævnte database:

  • 1) Resultaterne af den omhyggelige søgning, som organisationen har foretaget, og som har ført til den konklusion, at et værk eller en lydoptagelse anses for at være et forældreløst værk, herunder titlen på det forældreløse værk, værkskategorien, navnet på kendte eller identificerede rettighedshavere, oplysninger om udgivelse eller udsendelse af det forældreløse værk samt oplysninger om indlejrede eller inkorporerede værker og frembringelser, der beskyttes efter §§ 65-71 i lov om ophavsret.

  • 2) Organisationens anvendelse af det forældreløse værk.

  • 3) Enhver ændring af status som forældreløst værk i henhold til § 75 m i lov om ophavsret for så vidt angår værker og lydoptagelser, som organisationen anvender.

  • 4) Organisationens kontaktoplysninger.

  • 5) Øvrige oplysninger der er påkrævet i henhold til den registreringsproces om forældreløse værker, som er fastsat af OHIM, og som følger af den i § 3, stk. 1, nævnte database.

§ 5

Kulturministeriet er nationalt kontaktpunkt i forhold til den i § 3, stk. 1, nævnte database.

Stk. 2 Som nationalt kontaktpunkt er Kulturministeriet ansvarlig for at videresende de i § 4 nævnte oplysninger til OHIM straks efter, at oplysningerne er modtaget. Oplysningerne bliver herefter registreret og offentliggjort i den i § 3, stk. 1, nævnte database.

Stk. 3 Kulturministeriet er ikke ansvarlig for at verificere eller gennemgå de oplysninger, som modtages i dets egenskab af nationalt kontaktpunkt og er ikke ansvarlig for rigtigheden af oplysningerne. Kulturministeriets rolle i registreringsprocessen er begrænset til at videresende oplysningerne til OHIM.

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober 2014.