14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen § 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 24. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Klager over forhold ved eksamenen indgives af eksaminanden til det uddannelsessted, hvor eksamenen er aflagt. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen kan indgives elektronisk.

•••

Stk. 2 Klagen kan vedrøre

  • 1) eksamensgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt eksamensgrundlagets forhold til uddannelsens mål og krav,

  • 2) eksamensforløbet og

  • 3) bedømmelsen.

•••

Stk. 3 Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af eksamenen er bekendtgjort på sædvanlig måde. Uddannelsesstedet kan dispensere fra fristen, hvis ekstraordinære forhold begrunder det.

•••

Stk. 4 Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave. Ved eksamen med skriftlig besvarelse skal eksaminanden tillige have udleveret kopi af egen opgavebesvarelse.

•••

Stk. 5 Uddannelsesstedet forelægger straks klagen for Byggeriets Uddannelser.

•••
profile photo
Profilside