Bekendtgørelse om den kompetencegivende kloakmestereksamen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1230 af 24. november 2017

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Administration af den kompetencegivende kloakmestereksamen
§ 1

Sikkerhedsstyrelsen varetager afholdelse af den kompetencegivende kloakmestereksamen.

Stk. 2 Den praktiske administration af afholdelsen af den kompetencegivende kloakmestereksamen udføres af Byggeriets Uddannelser efter retningslinjer fastsat af Sikkerhedsstyrelsen.

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen overvåger og fører kontrol med kloakmestereksamens afholdelse og med kvaliteten heraf.

Kapitel 2 Eksamensudvalg
§ 2

Sikkerhedsstyrelsen og Byggeriets Uddannelser opretter et eksamensudvalg for den kompetencegivende kloakmestereksamen.

Stk. 2 Byggeriets Uddannelser varetager sekretariatsfunktionen for eksamensudvalget.

§ 3

Eksamensudvalget består af en repræsentant fra Sikkerhedsstyrelsen, Dansk Byggeri, 3F, en tilforordnet kloakspecialist udpeget af Sikkerhedsstyrelsen og en repræsentant for uddannelsessteder, der er godkendt efter § 6 til afholdelse af kloakmestereksamen.

§ 4

Eksamensudvalgets opgaver er bl.a. at indstille undervisningssteder til godkendelse efter § 6 hos Sikkerhedsstyrelsen, at opstille og revidere adgangskrav og mål for eksamen, at godkende eksamensopgaver efter indstilling fra Byggeriets Uddannelser, at indstille eksamensform til godkendelse hos Sikkerhedsstyrelsen efter § 10, stk. 2 og 3, og at udpege censorer til eksamen.

§ 5

Eksamensudvalget mødes efter behov, dog mindst en gang årligt.

Kapitel 3 Godkendelse af uddannelsessteder
§ 6

Sikkerhedsstyrelsen godkender uddannelsessteder til at forestå afholdelse af den kompetencegivende kloakmestereksamen efter indstilling fra eksamensudvalget.

Stk. 2 Ansøgning om godkendelse indsendes til Sikkerhedsstyrelsen.

§ 7

Ved godkendelse af et uddannelsessted efter § 6 lægges der vægt på, om uddannelsesstedet råder over de ressourcer og kompetencer, der er en forudsætning for at sikre en korrekt gennemførelse af eksamen, og om uddannelsesstedets generelle kompetence og geografiske placering kan styrke kvaliteten og kvalitetssikre eksamen.

Kapitel 4 Adgang til den kompetencegivende kloakmestereksamen
§ 8

Adgang til kloakmestereksamen gives af de godkendte uddannelsessteder til personer, der dokumenterer, at de inden for de sidste 3 kalenderår har gennemført AMU-systemets eller andre tilsvarende praktiske og teoretiske kloakuddannelser, som kvalificerer personen til at være fagligt ansvarlig i en kloakmestervirksomhed. Adgang til kloakmestereksamens praktiske prøve kan desuden gives, når eksaminanden har gennemført kurser svarerende til dem i anlægsstruktøruddannelsen.

Stk. 2 Ansøgning om adgang til kloakmestereksamen indsendes til det uddannelsessted, hvor der ønskes adgang.

Stk. 3 Tvivlsspørgsmål om tilstrækkelig dokumentation for at opnå adgang til kloakmestereksamen fremsendes til Byggeriets Uddannelser, som behandler ansøgningen og fremlægger en indstilling til afgørelse i eksamensudvalget. Eksamensudvalget kan afvise at give ansøgere adgang til kloakmestereksamen, hvis de ikke opfylder kravene i stk. 1.

§ 9

Uddannelsesstedet kan for hver enkelt eksamen fastsætte en frist for, hvornår indstilling til og afmelding fra eksamen skal finde sted. Hvis der ikke er fastsat en frist for afmelding, kan afmelding finde sted, indtil eksamen begynder.

Stk. 2 Hvis afmelding fra eksamen ikke er foretaget rettidigt, betragtes eksamen som påbegyndt, jf. § 13, stk. 3. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller andre omstændigheder, der efter uddannelsesstedets konkrete vurdering karakteriseres som acceptabelt forfald, jf. § 14.

Stk. 3 Uddannelsesstedets afgørelse af, om der foreligger acceptabelt forfald, jf. stk. 2, kan indbringes for eksamensudvalget.

Kapitel 5 Eksamensformer
§ 10

Den kompetencegivende kloakmestereksamen omfatter en teoretisk og en praktisk eksamen.

Stk. 2 Den teoretiske eksamen omfatter individuelle opgaver om projektering og myndighedsbehandling af afløbsinstallationer samt om funktion som fagligt ansvarlig i en autoriseret kloakmestervirksomhed. Eksamensformen skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen efter indstilling fra eksamensudvalget.

Stk. 3 Den praktiske eksamen indeholder individuelle opgaver, som omfatter etablering, reparation, udvidelse og nedlæggelse af afløbsanlæg, herunder lægning af rør og sætning af brønde og etablering af samlinger og overgange m.v. med godkendte materialer i henhold til gældende regler. Eksamensformen skal godkendes af Sikkerhedsstyrelsen efter indstilling fra eksamensudvalget.

Stk. 4 Personer, der kan dokumentere at have bestået eksamen som anlægsstruktør inden for de sidste 3 kalenderår, kan fritages for den praktiske eksamen, jf. stk. 3.

Kapitel 6 Eksamensafholdelse
§ 11

Tidspunkt for afholdelse af den praktiske kloakmestereksamen meddeles af uddannelsesstederne til Byggeriets Uddannelser.

§ 12

Tidspunkt for afholdelse af den teoretiske kloakmestereksamen fastsættes af Byggeriets Uddannelser, der ligeledes sikrer udarbejdelse af eksamensopgaverne efter eksamensudvalgets retningslinjer.

Stk. 2 Inden den teoretiske eksamen meddeler uddannelsesstedet Byggeriets Uddannelser, hvor mange der indstilles til den teoretiske eksamen.

§ 13

Eksaminander kan indstille sig til henholdsvis den teoretiske og den praktiske eksamen hver for sig. For at bestå den samlede kompetencegivende kloakmestereksamen, skal den teoretiske og praktiske eksamen bestås inden for 3 på hinanden følgende kalenderår.

Stk. 2 Hvis en eksamen ikke bestås, kan eksaminanden på ny indstille sig til at deltage i samme eksamen. Ingen kan dog få adgang til den kompetencegivende kloakmestereksamen mere end 3 gange uden eksamensudvalgets samtykke.

Stk. 3 En eksamensadgang er brugt, når eksamen er begyndt.

§ 14

En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret sygdom eller andre særlige omstændigheder, der efter uddannelsesstedets konkrete vurdering karakteriseres som acceptabelt forfald, jf. § 9, stk. 2, 2. pkt., skal have mulighed for at aflægge eksamen snarest muligt.

§ 15

Den praktiske eksamen er offentlig, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Uddannelsesstedet kan ved den praktiske eksamen begrænse adgangen til eksamenslokalerne af pladsmæssige grunde. Enkeltpersoner kan nægtes adgang eller bortvises, hvis dette findes nødvendigt for at sikre den fornødne ro og orden i forbindelse med eksamen. Uddannelsesstedet kan endvidere fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder hvor hensynet til eksaminanden taler herfor.

§ 16

Uddannelsesstedet skal sikre, at eksaminanden har hensigtsmæssige arbejdsforhold ved eksamen.

§ 17

Under eksamen er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt med undtagelse af det i stk. 2 og 3 nævnte.

Stk. 2 Kommunikationsudstyr må ikke anvendes ved eksamen.

Stk. 3 Uddannelsesstedet kan fastsætte begrænsning i adgang til at anvende elektroniske hjælpemidler af kapacitetsmæssige grunde. Eksaminanderne skal af uddannelsesstedet gøres bekendt med sådanne begrænsninger mindst en uge før eksamen afvikles.

§ 18

Uddannelsesstedet kan efter aftale med Byggeriets Uddannelser tilbyde særlige eksamensvilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder og til eksaminander med et andet modersmål end dansk, når uddannelsesstedet vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille sådanne eksaminander med andre i eksamenssituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af eksamensniveau.

Stk. 2 Eksamenstiden for en eksaminand kan i ekstraordinære tilfælde forlænges efter forudgående aftale med eksamensudvalget.

§ 19

En eksamen er begyndt, når eksaminanderne er blevet bekendt med eksamen og eksamensspørgsmål.

Stk. 2 En eksaminand, der kommer for sent til en teoretisk eksamen, kan kun deltage i denne eksamen, hvis uddannelsesstedet anser det for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet.

§ 20

En eksaminand, der under en eksamen skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter hjælpemidler, som ikke er tilladt, skal af uddannelsesstedet bortvises fra eksamenen.

Stk. 2 Hvis en eksaminand udviser forstyrrende adfærd, kan uddannelsesstedet bortvise eksaminanden fra eksamenen.

§ 21

Uddannelsesstederne indberetter resultater fra de afholdte eksamener til Byggeriets Uddannelser.

Stk. 2 Byggeriets Uddannelser registrerer indberettede eksamensresultater i et centralt register.

Kapitel 7 Censor og eksaminator
§ 22

Ved bedømmelse af eksaminandernes præstationer ved den praktiske og den teoretiske del af eksamenen medvirker censor og eksaminator. Eksaminator er eksaminandens underviser.

§ 23

Censorer beskikkes af eksamensudvalget efter indstilling fra Byggeriets Uddannelser.

Stk. 2 En censor skal have

 • 1) indgående kendskab til faget eller fagområdets forudsætninger, mål og metoder,

 • 2) specifik kompetence inden for de faglige områder, som indgår i uddannelsen, og

 • 3) bestået den kompetencegivende kloakmestereksamen.

Stk. 3 Censor må ikke være ansat på det uddannelsessted, hvor vedkommende skal virke som censor.

Stk. 4 For censor gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet.

§ 24

Ved fordeling af censorarbejdet skal det tilstræbes, at der inddrages censorer fra flere uddannelsessteder eller censorer fra det relevante arbejdsmarked (aftagercensorer).

§ 25

Censor skal

 • 1) påse, at eksamen er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, som er fastsat i de af Sikkerhedsstyrelsen fastsatte retningslinjer,

 • 2) medvirke til og påse, at eksamen gennemføres i overensstemmelse med denne bekendtgørelse og gældende regler, og

 • 3) medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen.

Stk. 2 Censor og eksaminator skal under den praktiske del af eksamen gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år.

§ 26

Hvis censor konstaterer mangler ved forhold nævnt i § 25, stk. 1, eller hvis censor får formodning om væsentlige problemer eller mangler i uddannelsesstedets varetagelse af en uddannelse, skal censor afgive indberetning herom til Byggeriets Uddannelser.

Stk. 2 Eksamensudvalget træffer afgørelse i sager vedrørende indberetning efter stk. 1 efter indstilling fra Byggeriets Uddannelser.

Kapitel 8 Bedømmelse
§ 27

Der foretages ved alle eksamener en individuel bedømmelse af eksaminandens præstation. Bedømmelsen sker efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Stk. 2 Bedømmelse og karaktergivning af eksaminandernes præstationer ved den praktiske del af eksamenen foretages på baggrund af de notater, som censor og eksaminator har gjort under eksamensforløbet og efter de anførte regler for karaktergivning.

Stk. 3 Eksaminandernes besvarelser ved den teoretiske del af eksamen bedømmes af censor og eksaminator på baggrund af den facitliste, som er tilvejebragt efter drøftelser af det konkrete opgavesæt. De teoretiske besvarelser bedømmes på baggrund af censorernes rettemetodik, som er fastlagt af eksamensudvalget. Besvarelserne bedømmes først af eksaminator og herefter af censor.

§ 28

For at bestå den kompetencegivende kloakmestereksamen skal både den teoretiske og den praktiske eksamen bestås hver for sig med mindst karakteren 02.

§ 29

Ved eksamener, hvor bedømmelsen ikke meddeles eksaminanden umiddelbart efter eksamen, fastsætter eksamensudvalget en tidsperiode, inden for hvilken bedømmelsen vil blive bekendtgjort. Datoen meddeles eksaminanderne samtidig med meddelelsen om eksamenens afholdelse, enten ved opslag eller ved brev til eksaminanderne.

Kapitel 9 Eksamensbeviser
§ 30

Uddannelsesstedet udsteder bevis for bestået eksamen.

Stk. 2 Eksamensbeviset skal indeholde oplysninger om følgende:

 • 1) Den færdiguddannedes navn og CPR-nummer.

 • 2) Uddannelsesstedet.

 • 3) Uddannelsens betegnelse.

 • 4) Angivelse af de opnåede karakterer i henholdsvis den praktiske og den teoretiske eksamen.

 • 5) Den betegnelse, som uddannelsen giver den færdiguddannede ret til på dansk og engelsk.

Stk. 3 Samlet eksamensbevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere uddannelsessteder, udstedes af det uddannelsessted, hvor den studerende sidst er indskrevet.

Stk. 4 Eksamensbeviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår, jf. § 18.

Stk. 5 Eksamensbeviset underskrives af uddannelsesstedets leder eller ansvarlige.

Stk. 6 Til den studerende, der forlader uddannelsen uden at have fuldført den, udsteder uddannelsesstedet dokumentation for eventuelle beståede dele af uddannelsen.

Kapitel 10 Klager
§ 31

Hvis uddannelsesstedet i forbindelse med en eksamen bliver opmærksom på fejl og mangler, der kan udbedres, træffer uddannelsesstedet efter drøftelse med eksaminator og censor eller opgavestillerne afgørelse om, hvordan udbedring skal ske.

§ 32

Klager over forhold ved eksamenen indgives af eksaminanden til det uddannelsessted, hvor eksamenen er aflagt. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen kan indgives elektronisk.

Stk. 2 Klagen kan vedrøre

 • 1) eksamensgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt eksamensgrundlagets forhold til uddannelsens mål og krav,

 • 2) eksamensforløbet og

 • 3) bedømmelsen.

Stk. 3 Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af eksamenen er bekendtgjort på sædvanlig måde. Uddannelsesstedet kan dispensere fra fristen, hvis ekstraordinære forhold begrunder det.

Stk. 4 Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave. Ved eksamen med skriftlig besvarelse skal eksaminanden tillige have udleveret kopi af egen opgavebesvarelse.

Stk. 5 Uddannelsesstedet forelægger straks klagen for Byggeriets Uddannelser.

§ 33

Afgørelse af klager træffes af eksamensudvalget efter indstilling fra Byggeriets Uddannelser.

Stk. 2 Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet.

Stk. 3 Afgørelsen kan resultere i

 • 1) en ny bedømmelse udført af ny censor (ombedømmelse),

 • 2) tilbud om ny eksamen (omeksamen) eller

 • 3) at klager ikke får medhold i klagen.

Stk. 4 Afgørelsen meddeles straks uddannelsesstedet, som herefter giver klager, eksaminator og censor meddelelse om afgørelsen.

§ 34

Hvis afgørelse, jf. § 33, resulterer i en ny bedømmelse eller tilbud om ny eksamen, udpeger eksamensudvalget efter indstilling fra Byggeriets Uddannelser en ny censor og eventuelt en ny eksaminator til ombedømmelsen eller omeksamenen.

Stk. 2 Ombedømmelse eller omeksamen skal finde sted snarest muligt efter, at afgørelse herom er truffet.

Stk. 3 Omeksamen kan resultere i en lavere karakter, mens ombedømmelse ikke kan resultere i en lavere karakter.

§ 35

Klager kan indbringe eksamensudvalgets klageafgørelse til Sikkerhedsstyrelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen kan indgives elektronisk.

Stk. 2 Klagen skal indgives senest 2 uger efter, at eksamensudvalgets klageafgørelse er meddelt klager.

Kapitel 11 Deltagergebyr
§ 36

Eksaminanden skal betale et gebyr for deltagelse i eksamenen. Gebyret fastsættes således, at omkostningerne ved afholdelse af eksamenen, herunder administration og udarbejdelse samt censur af opgaverne dækkes. Uddannelsesstedet videresender den del af gebyret, der dækker de udgifter, som Byggeriets Uddannelser har i forbindelse med administration af den kompetencegivende kloakmestereksamen, herunder planlægning, gennemførelse, kvalitetssikring og registrering, til Byggeriets Uddannelser.

Stk. 2 Gebyret og dets fordeling til dækning af udgifter hos uddannelsessted og Byggeriets Uddannelser fastsættes årligt af Sikkerhedsstyrelsen efter indstilling fra Byggeriets Uddannelser.

Kapitel 12 Ikrafttræden
§ 37

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 858 af 3. juli 2014 om den kompetencegivende kloakmestereksamen ophæves.