14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  - ophæves den 16. oktober 2020 § 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om den danske filmskole og bygger på bekendtgørelse nr. 1484 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 På institutionen oprettes et eller flere studienævn, herunder for at sikre de studerendes og undervisernes medbestemmelse på og medinddragelse i uddannelse og undervisning.

•••

Stk. 2 Under hvert studienævn placeres en eller flere uddannelser. Rektor træffer beslutning om oprettelse og nedlæggelse af studienævn efter udtalelse fra skolerådet, jf. § 37, stk. 1, nr. 4.

•••

Stk. 3 Studienævnet består af et lige stort antal pædagogisk/kunstnerisk personale med en ansættelseskontrakt på mindst 1 års varighed og fuldtidsstuderende, dog mindst 2 repræsentanter fra hver. Repræsentanterne for det pædagogiske/kunstneriske personale vælges for 2 år. Repræsentanterne for de studerende vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. For hvert medlem vælges en suppleant.

•••

Stk. 4 Rektor, prorektor og ledere, der er ansvarlige for planlægning af uddannelserne, kan ikke være medlemmer af et studienævn.

•••

Stk. 5 Studienævnet vælger en formand blandt repræsentanterne for det pædagogiske/kunstneriske personale og en næstformand blandt repræsentanterne for de studerende.

•••

Stk. 6 Studienævnet er beslutningsdygtigt, når mere end halvdelen af nævnets medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

•••

Stk. 7 Studienævnsformanden indkalder til og leder studienævnsmøderne. Der skal indkaldes til møde, når formanden eller mindst 2 af medlemmerne anmoder herom.

•••

Stk. 8 Studienævnet fastsætter selv sin forretningsorden inden for de retningslinjer, der er givet af rektor.

•••
profile photo
Profilside