14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  - ophæves den 16. oktober 2020 § 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om den danske filmskole og bygger på bekendtgørelse nr. 1484 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Skolerådet afholder møde, så ofte rektor finder anledning hertil, dog mindst 4 gange årligt. Rektor skal inden 10 dage indkalde til møde, når mindst 3 medlemmer skriftligt anmoder herom. Rådets medlemmer har mødepligt til rådets møder. Lovligt forfald skal meldes til rektor.

•••

Stk. 2 Skolerådet er beslutningsdygtigt, når 5 af dets medlemmer heriblandt rektor er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er rektors stemme afgørende.

•••

Stk. 3 Ved beslutning om udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalget til rektoransættelse, jf. § 34, stk. 3, udtræder rektor midlertidigt af skolerådet, og skolerådet konstituerer en midlertidig formand blandt rådets medlemmer.

•••

Stk. 4 Skolerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

•••
profile photo
Profilside