Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole § 28

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Den Danske Filmskole er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1327 af 23. november 2023

§ 28

Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsernes indhold i hver uddannelses studieordning.

Stk. 2 Studieordningerne skal indeholde regler om følgende:

  • 1) Adgangskrav og optagelsesprøver.

  • 2) Faglig profil, der beskriver,

    • a) uddannelsens formål,

    • b) uddannelsens mål for læringsudbytte i form af viden, færdigheder og kompetencer, og

    • c) en beskrivelse af alle uddannelseselementer med angivelse af mål, indhold og omfang angivet i ECTS-point, undervisnings- og arbejdsformer og tidsmæssig placering.

Stk. 3 Det skal fremgå af studieordningen, at institutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen selv.

Stk. 4 Studieordningerne og væsentlige ændringer heri træder i kraft ved undervisningsårets begyndelse.

Stk. 5 Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.