14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Den Danske Filmskole  - ophæves den 16. oktober 2020 § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om den danske filmskole og bygger på bekendtgørelse nr. 1484 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Institutionen udsteder bevis for gennemført uddannelse. Beviset skal være den studerende i hænde senest 2 måneder efter, at den sidste bedømmelse er afsluttet, og resultatet af bedømmelsen er meddelt. I beregningen af de 2 måneder indgår juli måned ikke.

•••

Stk. 2 Beviset skal ud over at indeholde oplysninger om indehaverens navn, CPR-nummer (eller anden tilsvarende entydig identifikation) og den udstedende myndighed som minimum angive,

  • 1) den betegnelse, som uddannelsen giver ret til,

  • 2) de enkelte uddannelseselementer angivet i ECTS-point,

  • 3) de opnåede bedømmelser ved midtvejs- og afgangsbedømmelserne, som vedlægges beviset,

  • 4) meritoverførte uddannelseselementer angivet i ECTS-point,

  • 5) bedømmelsessproget, hvis bedømmelsen er foregået på et fremmedsprog bortset fra norsk og svensk, og

  • 6) uddannelsens betegnelse oversat til engelsk.

•••

Stk. 3 Den færdiguddannede kan forlange at få sit bevis udfærdiget på engelsk.

•••

Stk. 4 Som bilag til beviset udsteder institutionen et engelsksproget Diploma Supplement, der i overensstemmelse med den af Europa-Kommissionen, Europarådet, UNESCO/CEPES udviklede standardmodel beskriver uddannelsernes faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om institutionen og om dennes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.

•••

Stk. 5 Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige vilkår ved bedømmelsen, jf. § 19.

•••

Stk. 6 Samlet bevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere uddannelsesinstitutioner, udstedes af den institution, hvor den studerende sidst har studeret.

•••

Stk. 7 Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder institutionen på foranledning af den studerende dokumentation for undervisningsdeltagelse og gennemførte dele af uddannelsen angivet i ECTS-point.

•••
profile photo
Profilside