Bekendtgørelse om den centrale refusionsordning efter lov om social service § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2430 af 14. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 181 af 31. januar 2022

§ 5

Ved børn og unge i samme husstand forstås børn og unge under 18 år, der er bopælsregistreret i CPR på samme adresse som forældremyndighedsindehaveren, og for unge i alderen 18-22 år, der modtager efterværn efter §§ 76 og 76 a i lov om social service, der var bopælsregistreret i CPR på samme adresse som den person, der havde forældremyndigheden, umiddelbart forud for det fyldte 18. år. Er der to eller flere voksne bopælsregistreret på adressen, gælder 1. pkt. endvidere for børn og unge, hvor forældremyndighedsindehaverne er gift med hinanden eller samlevende.

Stk. 2 Børn og unge, der er anbragt efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 58 i lov om social service eller §§ 14-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller som har ophold på et anbringelsessted efter § 76, stk. 3, nr. 1 eller 3, eller § 76 a, stk. 2, i lov om social service, medregnes i forhold til refusionsopgørelsen til den husstand, hvor barnet eller den unge var bopælsregistreret i CPR på samme adresse som forældremyndighedsindehaveren forud for anbringelsen.

Stk. 3 Hvis barnets eller den unges forældremyndighedsindehavere med fælles forældremyndighed flytter fra hinanden, medregnes barnet eller den unge, der er anbragt efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 58 i lov om social service eller efter §§ 14-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller som har ophold på et anbringelsessted efter § 76, stk. 3, nr. 1 eller 3, eller § 76 a, stk. 2, i lov om social service i forhold til refusionsopgørelsen til husstanden i den kommune, der afholder anbringelsesudgiften til det pågældende barn eller ung.

Stk. 4 Bor begge forældremyndighedsindehavere fortsat i den kommune, der afholder anbringelsesudgiften, beslutter denne kommune, i hvilken af de to forældremyndighedsindehaveres husstande barnet eller den unge skal medregnes i forhold til refusionsopgørelsen.