Bekendtgørelse om den centrale refusionsordning efter lov om social service § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2430 af 14. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 181 af 31. januar 2022

Refusionsberettigede udgifter
§ 3

Kommunens samlede refusionsberettigede udgifter, jf. stk. 2-5, opgøres på månedsbasis. Staten yder refusion i måneden af den del af udgifterne efter lov om social service, der overstiger 1/12 af beløbsgrænserne efter § 176, stk. 1, i lov om social service.

Stk. 2 Det er kommunens samlede udgift til hjælp og støtte efter lov om social service samt lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. § 1, stk. 2, til den pågældende borger, der indgår ved opgørelsen af grundlaget for de refusionsberettigede udgifter.

Stk. 3 Ved opgørelse af udgifter til refusion skal alle indtægter fradrages, herunder brugerbetaling og refusion eller tilskud efter lov om social service eller anden lovgivning.

Stk. 4 Kommunens enkeltstående udgifter til hjælp og støtte skal fordeles ligeligt ud på regnskabsårets 12 måneder.

Stk. 5 Kommunens udgifter, der er omfattet af reglerne om objektiv finansiering, jf. bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner, kan ikke medregnes ved opgørelse af grundlaget for refusion efter denne bekendtgørelse.