Bekendtgørelse om den centrale refusionsordning efter lov om social service § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1485 af 06. december 2023

Refusionsberettigede udgifter
§ 3

Kommunens samlede refusionsberettigede udgifter, jf. stk. 2-5, opgøres på månedsbasis. Staten yder refusion i måneden af den del af udgifterne, der overstiger 1/12 af beløbsgrænserne efter § 176, stk. 1, i lov om social service.

Stk. 2 Det er kommunens samlede udgift til hjælp og støtte til den pågældende borger, der indgår ved opgørelsen af grundlaget for de refusionsberettigede udgifter.

Stk. 3 Ved opgørelse af udgifter til refusion skal alle indtægter fradrages, herunder brugerbetaling og refusion eller tilskud efter lov om social service eller anden lovgivning.

Stk. 4 Kommunens enkeltstående udgifter til hjælp og støtte skal fordeles ligeligt ud på regnskabsårets 12 måneder.

Stk. 5 Kommunens udgifter, der er omfattet af reglerne om objektiv finansiering, jf. bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner, kan ikke medregnes ved opgørelse af grundlaget for refusion efter denne bekendtgørelse.