Bekendtgørelse om den centrale refusionsordning efter lov om social service

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2430 af 14. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 181 af 31. januar 2022

I medfør af § 176, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1548 af 1. juli 2021, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen gælder for kommunerne og deres hjemtagelse af refusion efter § 176 i lov om social service.

Stk. 2 Bekendtgørelsen omfatter kommunens udgifter efter lov om social service og kommunens udgifter til foranstaltninger efter § 13, stk. 1, nr. 3-9, og §§ 14-17 og 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 3 Refusionen hjemtages af den kommune, som endeligt skal afholde udgiften.

Betingelser for statsrefusion
§ 2

For at opnå statsrefusion skal følgende betingelser være opfyldt:

  • 1) Ydelsen eller tilskuddet skal være tildelt i overensstemmelse med lovgivningen.

  • 2) Udgifterne skal være bogført i overensstemmelse med konteringsreglerne.

  • 3) Kravene i denne bekendtgørelse og i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder skal være opfyldt.

Refusionsberettigede udgifter
§ 3

Kommunens samlede refusionsberettigede udgifter, jf. stk. 2-5, opgøres på månedsbasis. Staten yder refusion i måneden af den del af udgifterne efter lov om social service, der overstiger 1/12 af beløbsgrænserne efter § 176, stk. 1, i lov om social service.

Stk. 2 Det er kommunens samlede udgift til hjælp og støtte efter lov om social service samt lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. § 1, stk. 2, til den pågældende borger, der indgår ved opgørelsen af grundlaget for de refusionsberettigede udgifter.

Stk. 3 Ved opgørelse af udgifter til refusion skal alle indtægter fradrages, herunder brugerbetaling og refusion eller tilskud efter lov om social service eller anden lovgivning.

Stk. 4 Kommunens enkeltstående udgifter til hjælp og støtte skal fordeles ligeligt ud på regnskabsårets 12 måneder.

Stk. 5 Kommunens udgifter, der er omfattet af reglerne om objektiv finansiering, jf. bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner, kan ikke medregnes ved opgørelse af grundlaget for refusion efter denne bekendtgørelse.

Børn og unge i samme husstand
§ 4

En kommunes udgifter til hjælp og støtte efter lov om social service samt lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, jf. § 1, stk. 2, for børn og unge under 18 år og udgifter til hjælp og støtte efter §§ 76 og 76 a i lov om social service for unge i alderen 18-22 år, som er omfattet af § 176, stk. 2, i lov om social service, kan summeres til en refusionssag, når de pågældende børn og unge tilhører samme husstand, jf. § 5.

§ 5

Ved børn og unge i samme husstand forstås børn og unge under 18 år, der er bopælsregistreret i CPR på samme adresse som forældremyndighedsindehaveren, og for unge i alderen 18-22 år, der modtager efterværn efter §§ 76 og 76 a i lov om social service, der var bopælsregistreret i CPR på samme adresse som den person, der havde forældremyndigheden, umiddelbart forud for det fyldte 18. år. Er der to eller flere voksne bopælsregistreret på adressen, gælder 1. pkt. endvidere for børn og unge, hvor forældremyndighedsindehaverne er gift med hinanden eller samlevende.

Stk. 2 Børn og unge, der er anbragt efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 58 i lov om social service eller §§ 14-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller som har ophold på et anbringelsessted efter § 76, stk. 3, nr. 1 eller 3, eller § 76 a, stk. 2, i lov om social service, medregnes i forhold til refusionsopgørelsen til den husstand, hvor barnet eller den unge var bopælsregistreret i CPR på samme adresse som forældremyndighedsindehaveren forud for anbringelsen.

Stk. 3 Hvis barnets eller den unges forældremyndighedsindehavere med fælles forældremyndighed flytter fra hinanden, medregnes barnet eller den unge, der er anbragt efter § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 58 i lov om social service eller efter §§ 14-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller som har ophold på et anbringelsessted efter § 76, stk. 3, nr. 1 eller 3, eller § 76 a, stk. 2, i lov om social service i forhold til refusionsopgørelsen til husstanden i den kommune, der afholder anbringelsesudgiften til det pågældende barn eller ung.

Stk. 4 Bor begge forældremyndighedsindehavere fortsat i den kommune, der afholder anbringelsesudgiften, beslutter denne kommune, i hvilken af de to forældremyndighedsindehaveres husstande barnet eller den unge skal medregnes i forhold til refusionsopgørelsen.

Refusion af udgifter til personer på 67 år og derover
§ 6

En kommune kan anmelde sine udgifter til hjælp og støtte efter lov om social service til en person efter det fyldte 67. år til refusion efter reglerne i § 176, stk. 3, i lov om social service, hvis udgifterne til personen var omfattet af refusionsordningen umiddelbart forud for det fyldte 67. år, jf. dog § 8, stk. 2.

Stk. 2 Udgifterne til en person er omfattet af refusionsordningen efter stk. 1 umiddelbart forud for det fyldte 67. år, når en kommunes udgifter efter lov om social service til den pågældende borger i den sidste måned forud for det fyldte 67. år overstiger 1/12 af de fastsatte grænsebeløb for refusion, jf. § 176, stk. 1, i lov om social service, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 For en person, der den sidste måned forud for det fyldte 67. år er indlagt på et regionalt sygehus, lægges udgifterne efter lov om social service i den sidste måned forud for indlæggelsen til grund for opgørelsen efter stk. 2.

Anvisning og berigtigelse af statsrefusion samt regnskabsaflæggelse og revision
§ 7

Anvisning og berigtigelse af statsrefusion samt regnskabsaflæggelse og revision skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse
§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 § 6 gælder ikke for personer, der er fyldt 67 år inden den 1. januar 2021. For disse personer finder de hidtil gældende regler i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020, anvendelse.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1542 af 27. oktober 2020 om den centrale refusionsordning efter lov om social service ophæves.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 1542 af 27. oktober 2020 om den centrale refusionsordning efter lov om social service anvendes dog for regnskabsaflæggelse og revision for regnskabsåret 2021 samt for udbetaling af statsrefusion, der vedrører 2021.

§ 9

Bekendtgørelsen finder anvendelse for kommunens udgifter fra og med den 1. januar 2021 til og med den 31. december 2021 til foranstaltninger efter § 13, stk. 1, nr. 3-9, og §§ 14-17 og 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om, dog således at grænsebeløb følger reglerne i § 176 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1548 af 1. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 873 af 29. august 2012 om statsrefusion i særligt dyre enkeltsager finder anvendelse for kommunens udgifter fra og med den 1. januar 2019 til og med den 31. december 2020 til foranstaltninger efter § 13, stk. 1, nr. 3-9, og §§ 14-17 og 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om.

§ 10

Refusion af kommunens udgifter til foranstaltninger efter § 13, stk. 1, nr. 3-9, og §§ 14-17 og 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet vedrørende perioden fra og med den 1. januar 2019 til og med den 31. december 2021, der hjemtages senest den 1. marts 2022 i forbindelse med den foreløbige restafregning for 2021, jf. § 59 stk. 2, i bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder, bogføres i regnskabet for 2022.