Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 979 af 24. juni 2022

§ 8

Følgende beføjelser i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen: Eksamensbekendtgørelsen Karakterskalabekendtgørelsen

 • 1) Fastsætter regler om, hvordan uddannelsen måles i overensstemmelse med et meritoverførselssystem, jf. lovens § 11, stk. 2.

 • 2) Efter aftale med den pågældende minister kan godkende, at videregående uddannelser, som andre ministre har fastsat regler om, indgår som regulerede forløb i videreuddannelsessystemet, jf. lovens § 11, stk. 4, 1. pkt.

 • 3) Kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse, jf. lovens § 12, stk. 4, 2. pkt.

 • 4) Kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse, jf. lovens § 13, stk. 4, 2. pkt.

 • 5) Kan fastsætte regler om betegnelse knyttet til den konkrete uddannelse, jf. lovens § 14, stk. 4, 2. pkt.

 • 6) Fastsætter nærmere regler om adgang til uddannelserne, jf. lovens § 15, stk. 5.

 • 7) Kan fastsætte regler om, at andre uddannelser, herunder private, kan give adgang til uddannelserne i videreuddannelsessystemet, om særlige adgangskrav til en uddannelse og om fravigelse af kravet om erhvervserfaring, jf. lovens § 15, stk. 6.

 • 8) Kan fravige kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter lovens § 15, stk. 3, for så vidt angår optagelse på Forsvarets militære diplomuddannelse, jf. lovens § 15, stk. 7.

 • 9) Kan fravige kravet om mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse efter lovens § 15, stk. 3, for så vidt angår optagelse på en diplomuddannelse i skat, jf. lovens § 15, stk. 8.

 • 10) Fastsætter nærmere regler om adgangskrav til en diplomuddannelse i skat, jf. lovens § 15, stk. 9.

 • 11) Fastsætter nærmere regler om kompetencevurdering, herunder om tilrettelæggelse, varighed og gennemførelse, samt om beviset og de rettigheder, beviset giver, jf. lovens § 15 b, stk. 3.

 • 12) Kan fastsætte nærmere regler om krav til kvalifikationer for personer, der foretager individuel kompetencevurdering, jf. lovens § 15 b, stk. 4.

 • 13) Kan lade en udbudsgodkendelse bortfalde, hvis styrelsen finder, at der ikke længere er behov for, at uddannelsen udbydes af institutionen, eller hvis institutionen ikke overholder reglerne om uddannelsen eller påbud fra styrelsen om at gennemføre konkrete foranstaltninger med henblik på overholdelse af de regler, der påhviler institutionen efter loven, jf. lovens § 15 h, stk. 1.

 • 14) Kan pålægge en institution, der ophører med at udbyde en uddannelse, at afslutte igangværende uddannelsesforløb efter en plan godkendt af styrelsen, jf. lovens § 15 h, stk. 2.

 • 15) Kan pålægge en institution at optage studerende, der ikke kan færdiggøre deres uddannelse som følge af, at den institution, som de studerende er optaget på, ophører eller er ophørt med at udbyde den pågældende uddannelse, jf. lovens § 15 h, stk. 3, 1. pkt.

 • 16) Godkender et erhvervsakademis, en professionshøjskoles, en maritim uddannelsesinstitutions, en videregående kunstnerisk uddannelsesinstitutions og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles udbud i udlandet af uddannelser, som institutionen efter lov om akkreditering af videregående uddannelser kan godkendes til at udbyde i Danmark, jf. lovens § 15 i, stk. 1.

 • 17) Når forhold ved udbud i udlandet nødvendiggør det kan beslutte at fravige bestemmelser i loven og regler fastsat i medfør heraf, jf. lovens § 15 i, stk. 3.

 • 18) Fastsætter regler om udbud i udlandet og kan herunder fravige bestemmelser i loven, jf. lovens § 15 i, stk. 4.

 • 19) Kan bestemme, at den enkelte uddannelsesinstitution ikke kan tilrettelægge fleksible forløb, hvis institutionen ikke overholder regler om fleksible forløb efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven eller påbud om at gennemføre konkrete foranstaltninger til oprettelse af forsvarlige uddannelses- eller undervisningsmæssige forhold, jf. lovens § 17, stk. 3.

 • 20) Kan fastsætte nærmere regler om uddannelsesplaner, jf. lovens § 17, stk. 5.

 • 21) Kan fastsætte nærmere regler om regulerede forløb, herunder generelle regler og regler om enkelte grupper af regulerede forløb, og regler om særlige, afsluttende uddannelsesforløb (påbygningsforløb), jf. lovens § 19, nr. 1.

 • 22) Kan fastsætte nærmere regler om fleksible forløb, herunder om kravene til afgangsprojekter og til sammensætningen af uddannelseselementer i de fleksible forløb, jf. lovens § 19, nr. 2.

 • 23) For en eller flere diplomuddannelser i ledelse kan fastsætte regler om, at uddannelseselementer, der er gennemført som led i en offentlig lederuddannelse på diplomniveau og certificeret, jf. lovens § 20 a, stk. 2 og 3, erstatter moduler af diplomuddannelsen, jf. lovens § 20 a, stk. 1.

 • 24) Træffer afgørelse i sager efter lovens § 20 a, stk. 2, 3. pkt.

 • 25) Efter forhandling med finansministeren kan fastsætte regler om certificering, rådet og de faglige ekspertudvalg, herunder om sammensætning af rådet og de faglige ekspertudvalg, sekretariatsbetjening af rådet, rådets behandling af ansøgninger om certificering, kriterier for certificering og gebyr for behandling af ansøgning om certificering, jf. lovens § 20 a, stk. 3.

 • 26) Kan fastsætte nærmere regler om bevisers udformning og udstedelse, jf. lovens § 21, stk. 2.

 • 27) Kan fastsætte nærmere regler om vejledning af og information til de uddannelsessøgende før og under uddannelserne og om samarbejde mellem de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelse i videreuddannelsessystemet, jf. lovens § 22, 2. pkt.

 • 28) Træffer afgørelse i klager vedrørende en skoles eller anden institutions afgørelser efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven, når det gælder retlige spørgsmål, jf. lovens § 30, stk. 1.

 • 29) Kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage og kan herunder bestemme, at klager ikke kan indbringes for styrelsen eller for anden myndighed til endelig administrativ afgørelse, samt at omprøve og ombedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter, jf. lovens § 30, stk. 2.

 • 30) Kan fastsætte regler om uddannelsesinstitutionernes behandling af klager, jf. lovens § 30 a, stk. 5.

 • 31) Fra skoler og uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelser efter loven, kan indhente oplysninger om uddannelserne, kan fastsætte regler herom og kan herunder bestemme formen og formatet for de oplysninger, der indhentes, jf. lovens § 31, stk. 1.

 • 32) Kan pålægge uddannelsesinstitutionerne at anvende et fælles informationssystem ved annoncering af udbud i videreuddannelsessystemet, jf. lovens § 31, stk. 2, 2. pkt.

 • 33) Kan fastsætte nærmere regler om kvalitetskontrol, herunder om censorinstitutionen, og om disciplinære foranstaltninger over for deltagerne, medmindre der i medfør af anden lovgivning er hjemmel til at fastsætte regler herom, jf. lovens § 32.