Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 979 af 24. juni 2022

§ 15

Følgende beføjelser i lov om teknologi og innovation delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

 • 1) Kan iværksætte initiativer, herunder medfinansiering af udviklingsaktiviteter, analyser, evalueringer m.v., til opfyldelse af lovens formål inden for de rammer, der afsættes på de årlige finanslove, jf. lovens § 1, stk. 3.

 • 2) Kan fastsætte regler for medfinansiering efter lovens § 2, stk. 1, og tilbagebetaling af ydet medfinansiering, jf. lovens § 2, stk. 2.

 • 3) Godkender institutternes vedtægter og ændringer heraf, jf. lovens § 5, stk. 3.

 • 4) Skal have indseende med instituttets samlede virksomhed, jf. lovens § 5, stk. 4.

 • 5) Modtager meddelelse fra et godkendt teknologisk serviceinstitut, såfremt der sker ændringer i forhold, der ligger til grund for godkendelsen og medfinansieringen af instituttet, jf. lovens § 5, stk. 5.

 • 6) Helt eller delvis kan medfinansiere etableringen og driften af godkendte innovationsmiljøer inden for en ramme, der fastsættes på de årlige finanslove, jf. lovens § 7, stk. 4.

 • 7) Modtager meddelelse fra et godkendt innovationsmiljø, såfremt der sker ændringer i forhold, der ligger til grund for godkendelsen og medfinansieringen af innovationsmiljøet, jf. lovens § 7, stk. 5.

 • 8) Kan fastsætte nærmere bestemmelser om kravene for godkendelse som innovationsmiljø, jf. lovens § 7, stk. 7.

 • 9) Fastsætter nærmere regler for tilsynet med innovationsmiljøerne og kan af innovationsmiljøerne kræve meddelt alle oplysninger, som er nødvendige for tilsynet med innovationsmiljøernes virksomhed, jf. lovens § 8.

 • 10) Kan tildele innovationsmiljøerne en ramme til at medfinansiere kommercialisering af nye ideer, opfindelser og forskningsresultater inden for en ramme, der fastsættes på de årlige finanslove, jf. lovens § 9, stk. 1.

 • 11) Fastsætter nærmere regler vedrørende innovationsmiljøernes sagsbehandling og medfinansiering, herunder betingelser for innovationsmiljøernes tilbagebetaling af medfinansiering ydet i medfør af lovens § 9, stk. 1 og 2, jf. lovens § 9, stk. 6.

 • 12) Kan tildele medfinansiering af innovationsnetværk til fremme af samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, godkendte teknologiske serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder, jf. lovens § 9 a, stk. 1.

 • 13) I nødvendigt omfang udsteder nærmere regler om gennemførelse af de iværksatte aktiviteter, jf. lovens § 10, stk. 1.

 • 14) Kan fastsætte regler for administration, godkendelse, regnskabsaflæggelse, revision, kontrol og tilsyn samt regler om afgivelse af oplysninger og regnskaber for initiativer, der iværksættes efter loven, jf. lovens § 10, stk. 2.

 • 15) Kan kræve alle oplysninger og regnskaber, som skønnes nødvendige for administrationen m.v., fra personer og virksomheder, som der ydes medfinansiering til efter loven, jf. lovens § 11, stk. 1.

 • 16) Efter aftale med finansministeren kan bemyndige Statens Administration til at træffe afgørelser efter nærmere regler i forbindelse med administrationen af midler bevilget efter loven, jf. lovens § 11, stk. 2.