Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 979 af 24. juni 2022

§ 14

Følgende beføjelser i lov om Danmarks Innovationsfond delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

 • 1) Årligt udsteder et bevillingsbrev til fonden på baggrund af de årlige bevillingslove, jf. lovens § 1, stk. 3.

 • 2) Kvartalsvis og efter behørig dokumentation kompenserer fondens udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven (ikke-fradragsberettiget købsmoms), som fonden afholder af midler nævnt i lovens § 1, stk. 2, til køb af varer og tjenesteydelser, jf. lovens § 1, stk. 4.

 • 3) Efter indstilling fra bestyrelsen godkender omkostningernes omfang og sekretariatets ledelse og placering m.v., jf. lovens § 17, 2. pkt.

 • 4) Efter forslag fra bestyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser om bevillingsfunktionen, jf. lovens § 22.

 • 5) Træffer afgørelse i sager om klager over retlige forhold i forbindelse med fondens afgørelser som bevillingsmyndighed, jf. lovens § 23, stk. 2.

 • 6) Kan fastsætte nærmere regler for klagebehandlingen, herunder om frister, og hvilke dokumenter der skal indsendes, jf. lovens § 25, stk. 3.

 • 7) Fører tilsyn med fonden, jf. lovens § 26, stk. 1.

 • 8) Kan afkræve fonden enhver oplysning, som styrelsen anser for nødvendig for at kunne udøve sin tilsynsforpligtelse, og skal til enhver tid have adgang til at gøre sig bekendt med fondens administrative og økonomiske systemer, regnskaber og virksomhed i øvrigt, jf. lovens § 26, stk. 2.

 • 9) Kan bestemme, at fonden skal deltage i evalueringer af sit virke, jf. lovens § 26, stk. 3.

 • 10) Kan fastsætte nærmere regler om etablering af datagrundlaget efter lovens § 26 a, stk. 1, herunder om indsamling, videregivelse, afrapportering og offentliggørelse m.v. af data, jf. lovens § 26 a, stk. 2.

 • 11) Kan fastsætte regler for fondens regnskabsaflæggelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler, jf. lovens § 26 b, stk. 6.