Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 979 af 24. juni 2022

§ 10

Følgende beføjelser i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen:

 • 1) Fastsætter regler om proceduren for institutionsakkreditering, herunder kriterier for institutionsakkreditering med fokus på kvalitet og relevans, jf. lovens § 8, stk. 2.

 • 2) Fastsætter regler om, hvilke kriterier for uddannelsens kvalitet der skal anvendes ved afgørelsen efter lovens § 9, stk. 4, jf. lovens § 9, stk. 5.

 • 3) Fastsætter nærmere regler om opfølgningen efter lovens § 12, stk. 1, jf. lovens § 12, stk. 2.

 • 4) Fastsætter regler om proceduren for akkreditering og godkendelse af uddannelser og uddannelsesudbud, herunder kriterier for akkreditering af uddannelser og uddannelsesudbud, jf. lovens § 14, stk. 2.

 • 5) Indhenter supplerende faglig rådgivning til brug for prækvalifikation af nye uddannelser og uddannelsesudbud, jf. lovens § 18, stk. 2.

 • 6) Fastsætter nærmere regler om betingelser for sammenlægning af uddannelser uden forudgående prækvalifikation, herunder lukning af uddannelser og andre forhold ved sammenlægning af uddannelser, jf. lovens § 18, stk. 4.

 • 7) Fastsætter regler for prækvalifikationen, herunder kriterier for prækvalifikation, regler for det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelsers arbejde og krav til, hvilke oplysninger uddannelsesinstitutionen skal afgive til brug for prækvalifikation, jf. lovens § 20, stk. 1.

 • 8) Kan fastsætte regler for prækvalifikation, herunder kriterier for prækvalifikation, af en uddannelsesinstitutions udbud af en allerede godkendt uddannelse eller et allerede godkendt uddannelsesudbud, som helt eller delvist henlægges til en anden fysisk lokalitet end det sted, hvor den allerede godkendte uddannelse eller det allerede godkendte uddannelsesudbud i forvejen udbydes (uddannelsesfilial), jf. lovens § 20, stk. 2.

 • 9) Fastsætter regler for godkendelsen, jf. lovens § 21, stk. 4.

 • 10) Fastsætter regler om gennemgangen, herunder om Danmarks Akkrediteringsinstitutions rolle i forbindelse med gennemgangen, jf. lovens § 22, stk. 2.

 • 11) Anmoder Akkrediteringsrådet om at undersøge, om kriterierne fortsat opfyldes, jf. lovens § 23, stk. 1.

 • 12) Modtager indberetning fra Akkrediteringsrådet om, at en institutionsakkreditering er trukket tilbage, jf. lovens § 23, stk. 2, 1. pkt.

 • 13) Modtager indberetning fra Akkrediteringsrådet om, at en uddannelsesakkreditering er trukket tilbage, jf. lovens § 23, stk. 3, 2. pkt.

 • 14) Afholder udgifterne til Akkrediteringsrådet og til Danmarks Akkrediteringsinstitution, jf. lovens § 27, stk. 1.

 • 15) Træffer afgørelse i klager vedrørende retlige spørgsmål ved Akkrediteringsrådets afgørelser, jf. lovens § 28, stk. 2.