Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 979 af 24. juni 2022

§ 1

Følgende beføjelser i lov om maritime uddannelser delegeres fra uddannelses- og forskningsministeren til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, sådan at styrelsen: Adgangsbekendtgørelsen

 • 1) Kan bestemme, at reglerne i kapitel 3 og 3 a ikke eller kun delvis finder anvendelse, hvis uddannelsesinstitutionen er godkendt efter anden lovgivning, og hvis uddannelsesinstitutionen er omfattet af regulering med formål svarende til kapitel 3 og 3 a, jf. lovens § 2, stk. 2.

 • 2) Efter ansøgning træffer afgørelse om godkendelse af uddannelser og uddannelsesudbud på ikkevideregående niveau, jf. lovens § 3, stk. 1, 1. pkt.

 • 3) Kan træffe afgørelse om bortfald af godkendelse efter lovens § 3, stk. 1, 1. pkt., jf. lovens § 3, stk. 1, 3. pkt.

 • 4) Fastsætter regler for ansøgning og godkendelse samt bortfald af godkendelse efter lovens § 3, stk. 1, herunder om betingelserne for at opretholde en godkendelse, jf. lovens § 3, stk. 2.

 • 5) Godkender uddannelsesinstitutioner og kurser, jf. lovens § 4, stk. 1.

 • 6) Kan oprette og forestå drift af uddannelsesinstitutioner, skoler, øvelsesskibe, skoleskibe og kurser til gennemførelse af de uddannelser, der omfattes af loven, jf. lovens § 4, stk. 2.

 • 7) I særlige tilfælde kan påbyde en uddannelsesinstitution, der modtager tilskud i henhold til lovens § 5 eller § 6, at udbyde kurser, der indgår i en godkendt maritim uddannelse, jf. lovens § 4, stk. 4.

 • 8) Kan tilbagekalde en i henhold til lovens § 4, stk. 1, meddelt godkendelse, såfremt uddannelsesinstitutionen m.v. tilsidesætter regler fastsat efter lovens §§ 12, 13, 14 og 19, jf. lovens § 4, stk. 5.

 • 9) Kan yde tilskud til opgaver, der varetages af maritime uddannelsesinstitutioner, jf. lovens § 5, stk. 1.

 • 10) Kan yde tilskud til efteruddannelse og prøver med henblik på opfyldelse af kvalifikationskrav fastsat af Søfartsstyrelsen i henhold til lov om skibes besætning, jf. lovens § 5, stk. 3.

 • 11) Kan yde tilskud til udviklings- og forsøgsvirksomhed eller til andre uddannelsesmæssige formål, jf. lovens § 5, stk. 4.

 • 12) I særlige tilfælde kan yde lån til en uddannelsesinstitution, jf. lovens § 5, stk. 5.

 • 13) Fastsætter regler om kompensation efter lovens § 5 a, stk. 2, og kan herunder beslutte, at der skal etableres en acontoordning for momskompensationen til uddannelsesinstitutionerne, jf. lovens § 5 a, stk. 3.

 • 14) Kan, hvis der vurderes at være behov for en sådan uddannelse, yde tilskud på under halvdelen af driftsudgifterne til uddannelsesinstitutioner, der er godkendt i medfør af lovens § 4, stk. 1, jf. lovens § 6, stk. 1, 1. pkt.

 • 15) For modtagere af tilskud efter lovens § 6, stk. 1, kan fastsætte nærmere regler om tilskudsmodtagers budget, drift og regnskabsaflæggelse og for revisionens udførelse, jf. lovens § 6, stk. 2.

 • 16) Fører tilsyn med uddannelsesinstitutioner, jf. lovens § 7, stk. 1, 4. pkt.

 • 17) Kan træffe afgørelse om, at en uddannelsesinstitutions tilskud og lån helt eller delvis tilbageholdes, bortfalder eller kræves tilbagebetalt, hvis uddannelsesinstitutionen ikke overholder loven, regler fastsat i medfør af loven, en udviklingskontrakt, jf. lovens § 9 f, stk. 1, eller en indsatsaftale, jf. lovens § 9 f, stk. 2, uddannelsesinstitutionen begæres konkurs eller standser sine betalinger eller der i øvrigt er fare for, at uddannelsesinstitutionens virksomhed må indstilles, eller grundlaget for tilskudsberegningen har været fejlagtigt eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig, jf. lovens § 7, stk. 4.

 • 18) Kan indhente de nødvendige oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, herunder ansættelsesvilkår, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler om uddannelsesinstitutionernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber m.v. og til brug for gennemførelse af tilsyn, kvalitetssikring og -kontrol og udarbejdelse af statistik, jf. lovens § 7, stk. 6.

 • 19) Kan fastsætte nærmere regler om betingelser for ydelser og udbetaling af tilskud og lån, herunder om, hvilke studerende der kan indgå iberegningen af tilskud, om aktivitetsindberetninger, samt om kontrol og tilbagebetaling af udbetalte tilskud og lån, og om uddannelsesinstitutionernes forsikringsforhold og om deres anvendelse af administrative systemer, jf. lovens § 7, stk. 7.

 • 20) Kan fastsætte regler om aftaler om udveksling af studerende med uddannelsesinstitutioner i udlandet og om uddannelsesinstitutionernes afholdelse af udgifterne til undervisningen i forbindelse med udvekslingsaftaler, jf. lovens § 7, stk. 8.

 • 21) Kan fastsætte regler om deltagerbetaling for de studerende, der ikke indgår i beregningen af tilskud, jf. lovens § 7, stk. 7, jf. lovens § 7, stk. 9.

 • 22) Fastsætter regler om, at tilskud efter lovens § 5 kan reduceres ved optag ud over en fastlagt maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen, jf. lovens § 7 a, stk. 2.

 • 23) Kan anmode uddannelsesinstitutionen om at indberette investeringsbudgetter og regnskabstal, jf. lovens § 7, stk. 2, jf. lovens § 7 b.

 • 24) Godkender uddannelsesinstitutionens vedtægt, jf. lovens § 8, stk. 1, 3. pkt.

 • 25) Kan fastsætte nærmere regler om uddannelsesinstitutionens vedtægt, jf. lovens § 8, stk. 2.

 • 26) Kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af formuen efter lovens § 8 a, stk. 1 og 2, jf. lovens § 8 a, stk. 3.

 • 27) Modtager meddelelse om bestyrelsens sammensætning og ændringer heri, jf. lovens § 9 a, stk. 1, 3. pkt.

 • 28) Kan fastsætte nærmere regler om ansættelsesvilkår for det personale ved uddannelsesinstitutionen, der er ansat på vilkår svarende til tjenestemandsvilkår, jf. lovens § 9 e, stk. 2.

 • 29) Kan pålægge bestyrelsen for en uddannelsesinstitution at indgå en indsatsaftale med ministeren, hvis kvaliteten af uddannelsesinstitutionens undervisning eller uddannelse er utilstrækkelig eller den økonomisk-administrative styring i uddannelsesinstitutionen eller i et interessentskab, hvori uddannelsesinstitutionen er interessent, ikke har tilstrækkelig kvalitet eller effektivitet, jf. lovens § 9 f, stk. 2.

 • 30) Kan godkende, at uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af reglerne i lovens kapitel 3 og 3 a, kan deltage i interessentskaber med andreuddannelsesinstitutioner og kan for samarbejdet fastsætte vilkår, der sikrer opfyldelsen af bestemmelserne i loven, jf. lovens § 9 j, stk. 1.

 • 31) Kan godkende, at en uddannelsesinstitution lader en anden uddannelsesinstitution forestå dele af undervisningen som udlagt undervisning og kan fastsætte nærmere regler herom, jf. lovens § 9 j, stk. 2.

 • 32) Kan fastsætte regler om uddannelsesinstitutioners samarbejde med andre institutioner, herunder med uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af reglerne i lovens kapitel 3 og 3 a, jf. lovens § 9 j, stk. 3.

 • 33) Kan fastsætte nærmere regler om sammenlægninger og spaltninger, jf. lovens § 9 k, stk. 6.

 • 34) Kan fastsætte regler om de forhold, der er nævnt i lovens § 9 l, stk. 1, jf. lovens § 9 l, stk. 3.

 • 35) Kan pålægge institutionens bestyrelse inden for en nærmere angiven frist at udpege en anden revisor, hvis institutionsrevisor ikke på tilfredsstillende måde opfylder kravene til revision i henhold til god offentlig revisionsskik, eller i øvrigt tilsidesætter sine pligter som institutionsrevisor, jf. lovens § 10, stk. 5.

 • 36) Kan fastsætte regler for regnskabsaflæggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende statslige regnskabsregler, jf. lovens § 10, stk. 6.

 • 37) Kan godkende, at uddannelsesinstitutioner som særskilt indtægtsdækket virksomhed udbyder maritime uddannelser i udlandet, som institutionen kan godkendes til at udbyde i Danmark, jf. lovens § 11 a, stk. 1.

 • 38) Kan, når forhold ved udbud i udlandet nødvendiggør det, beslutte at fravige bestemmelser i loven og regler fastsat i medfør heraf, jf. lovens § 11 a, stk. 3.

 • 39) Kan fastsætte regler om udbud i udlandet, herunder om gebyr for behandling af ansøgning om godkendelse af udbud, deltagerbetaling og gennemførelse af udbuddet gennem et selskab med begrænset hæftelse og om, at studerende, der deltager i uddannelsesinstitutionens udbud i udlandet, ikke indgår i uddannelsesinstitutionens tilskudsgrundlag, jf. lovens § 11 a, stk. 4.

 • 40) Kan fastsætte nærmere regler om de aftaler, som institutionen kan indgå efter § 11 d, stk. 1, jf. lovens § 11 d, stk. 2.

 • 41) Kan fastsætte regler om den enkelte uddannelse således, at dele af uddannelsen skal gennemføres ved en eller flere anerkendte udenlandske institutioner, jf. lovens § 11 e.

 • 42) Fastsætter nærmere regler om videregående uddannelse, hvor dele af uddannelsen gennemføres i Grønland eller på Færøerne, jf. lovens § 11 f, stk. 2.

 • 43) Under iagttagelse af bindende internationale bestemmelser kan fastsætte regler om adgang til at blive optaget på maritime uddannelser omfattet af denne lov, om uddannelsernes tilrettelæggelse, indhold og omfang, herunder om tilmelding af studerende til uddannelseselementer, undervisningsfaciliteter og undervisningsudstyr, samt de fagområder, der skal undervises i, om de enkelte uddannelsers varighed og struktur, herunder fordelingen mellem praktisk og teoretisk uddannelse, om eksamens- og prøveordninger, herunder tilmelding til og afmelding fra prøver og eventuelle krav til studieaktivitet, beskikkelse af censorer, samt vilkårene for, at den enkelte uddannelse kan anses for gennemført med tilfredsstillende resultat, om kriterier for udvælgelse af talentfulde studerende, der kan deltage i ekstra uddannelsesaktiviteter, om udstedelse af eksamensbeviser, der kan påføres udmærkelse og anerkendelse, og om udbud af enkeltfag, herunder om kriterier for udvælgelse af talentfulde elever, der kan deltage i enkeltfag, jf. lovens § 12, stk. 1.

 • 44) Efter forhandling med børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om de supplerende maritime kompetencer i et særligt 3-årigt forløb, der kombinerer maritim uddannelse med den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, jf. lovens § 12, stk. 2, 1. pkt.

 • 45) Efter forhandling med børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om de supplerende maritime kompetencer i et særligt 4-årigt forløb, der kombinerer maritim uddannelse med den 3-årige uddannelse til almen studentereksamen (stx), jf. lovens § 12, stk. 2, 2. pkt.

 • 46) Fastsætter regler om, at uddannelsesinstitutionen træffer afgørelse om merit for dele af en uddannelse på baggrund af gennemførte og beståede uddannelseselementer og beskæftigelse, herunder om, at uddannelsesinstitutionen kan indhente oplysninger hos den studerende eller andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet om gennemførte uddannelseselementer, jf. lovens § 12, stk. 3.

 • 47) Kan fastsætte regler om, at uddannelsesinstitutionerne skal offentliggøre en statistik over deres meritpraksis, jf. lovens § 12, stk. 4.

 • 48) Fastsætter antallet af studiepladser for uddannelser omfattet af denne lov, jf. lovens § 12 b.

 • 49) Kan fastsætte regler om kvalifikationskrav for undervisere ved de uddannelser, kurser m.v., der er omfattet af loven, jf. lovens § 13, stk. 1.

 • 50) Kan godkende eller oprette særlige kurser for uddannelse af undervisere, jf. lovens § 13, stk. 2.

 • 51) Fører tilsyn med undervisningen på de i lovens § 4, stk. 1, nævnte uddannelsesinstitutioner m.v., jf. lovens § 14, stk. 1.

 • 52) Kan fastsætte regler om kvalitetssikring, kvalitetsdokumentation og kvalitetskontrol af uddannelserne under denne lov, herunder regler om kvalifikationer for de personer, der udfører kvalitetskontrol, jf. lovens § 14, stk. 2.

 • 53) Kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet, jf. lovens § 14 a, stk. 4.

 • 54) Kan fastsætte regler om uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomheder og om godkendelse og formidling af lønnede og ulønnede praktikpladser, jf. lovens § 15, stk. 1.

 • 55) Kan fastsætte regler om, at elever og studerende kan modtage en erkendtlighed under ulønnet praktik, jf. lovens § 15, stk. 2.

 • 56) Kan fastsætte regler om understøttelse fra staten til studerende på uddannelsesinstitutioner, kurser m.v., der omfattes af loven, jf. lovens § 16, stk. 1.

 • 57) Kan fastsætte regler om, at det er en betingelse for optagelse på en eller flere af de i loven omhandlede uddannelser, at der mellem den studerende og et rederi eller anden virksomhed er indgået en uddannelsesaftale, som skal omfatte alle uddannelsens praktikperioder og skoleophold, jf. lovens § 16, stk. 2.

 • 58) Kan fastsætte regler om uddannelsesaftalernes indhold, jf. lovens § 16, stk. 3.

 • 59) Kan fastsætte regler om hel eller delvis refusion af rederiers løn-, kost- og rejseudgifter i forbindelse med beskæftigelse af personer, der gennemfører en uddannelse, som omfattes af loven, jf. lovens § 17.

 • 60) Kan fastsætte regler om studerendes undervisningsmiljø, jf. lovens § 19.

 • 61) Kan fastsætte regler om betaling for skoleophold, ophold på skoleskibe m.v., jf. lovens § 20, stk. 1.

 • 62) Kan efter forhandling med børne- og undervisningsministeren fastsætte regler om betaling for skoleophold, ophold på skoleskibe m.v. på maritime uddannelsesinstitutioner for elever på uddannelser, der er omfattet af lov om erhvervsuddannelser, jf. lovens § 20, stk. 2.

 • 63) Kan fastsætte nærmere regler om tildeling af specialpædagogisk støtte, jf. lovens § 20 a, stk. 2.

 • 64) Kan fastsætte regler om betaling af gebyr i forbindelse med udstedelse af genparter af eksamensbeviser m.v., jf. lovens § 20 b.

 • 65) Kan fastsætte regler om forsøgsundervisning samt efter- og videreuddannelseskurser for søfarts- og fiskeriområdet, jf. lovens § 23, stk. 1.

 • 66) Kan opkræve betaling for godkendelse, kvalitetssikring og kvalitetskontrol af uddannelsesinstitutioner og kurser samt for censorvirksomhed, jf. lovens § 23, stk. 2.

 • 67) Kan fastsætte regler om betaling for deltagelse i maritime efter- og videreuddannelser, som ikke indgår i en uddannelse på videregående niveau, herunder for aflæggelse af prøve, jf. lovens § 23, stk. 3.

 • 68) Kan fastsætte regler om, at indberetninger og andre meddelelser, som skal afgives efter loven, skal indberettes digitalt, og at kommunikation mellem styrelsen og virksomheden i forbindelse hermed skal foregå digitalt, herunder fastsætte regler om overgang til digital indberetning og om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur og kan endvidere fastsætte regler om, at en virksomhed kan undtages fra digital indberetning og digital kommunikation, når ganske særlige omstændigheder taler for det, jf. lovens § 23 a, stk. 1.

 • 69) Kan fastsætte regler om udstedelse af visse typer af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde og kan herunder fastsætte, at afgørelser, der udelukkende er truffet på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af Uddannelses- og Forskningsministeriet eller en statslig myndighed under ministeriet som afsender, jf. lovens § 23 a, stk. 2.

 • 70) Kan indhente de nødvendige oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, økonomi og udstyr m.v. til brug for gennemførelse af tilsyn, kvalitetssikring og udarbejdelse af statistik, jf. lovens § 23 b, stk. 1.

 • 71) Kan kræve personoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om studerende, elever og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes og elevers vurdering af uddannelseskvaliteten på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse, jf. lovens § 23 b, stk. 2.

 • 72) Træffer afgørelser i klager over afgørelser om studerendes eller elevers forhold, som institutionen træffer efter denne lov eller efter regler fastsat i medfør af denne lov, når sådanne afgørelser indbringes af den, som afgørelsen vedrører, når klagen vedrører retlige spørgsmål, jf. lovens § 24, 1. pkt.

 • 73) Kan fastsætte regler om klageadgangen, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed, jf. lovens § 24, 2. pkt.