Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 921 af 26. juni 2017

§ 4

Værdipapirhandleren må kun deponere finansielle instrumenter, som opbevares på vegne af kunder, på en konto eller konti, som oprettes hos tredjemand, hvis værdipapirhandleren udviser passende dygtighed, omhu og hurtighed, når værdipapirhandleren udvælger, udpeger og med jævne mellemrum vurderer tredjemand og ordningerne for opbevaring og sikring af de finansielle instrumenter. Værdipapirhandleren skal især tage hensyn til tredjemands sagkundskab og markedsomdømme og alle retlige krav angående opbevaring af finansielle instrumenter, som kan skade kundernes rettigheder.

Stk. 2 Værdipapirhandleren må kun deponere kunders finansielle instrumenter hos tredjemand i en jurisdiktion, hvor sikringen af finansielle instrumenter for en anden persons regning er underlagt en særlig regulering og et særligt tilsyn, og hvor den pågældende tredjemand er underlagt denne regulering og dette tilsyn, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Værdipapirhandleren må deponere kunders finansielle instrumenter hos tredjemand i et tredjeland, der ikke regulerer opbevaringen og sikringen af finansielle instrumenter for en anden persons regning, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Arten af de finansielle instrumenter eller investeringsservicen i forbindelse med disse instrumenter kræver, at de deponeres hos tredjemand i det pågældende tredjeland.

  • 2) Hvis de finansielle instrumenter opbevares på en professionel kundes vegne, og denne skriftligt anmoder værdipapirhandleren om at deponere dem hos tredjemand i det pågældende tredjeland.

Stk. 4 Kravene i stk. 2 og 3 finder også anvendelse, hvis en tredjemand har uddelegeret en eller flere af sine opgaver vedrørende opbevaringen og sikringen af finansielle instrumenter til en anden tredjemand.