Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 921 af 26. juni 2017

§ 3

Værdipapirhandleren skal:

 • 1) føre registre og konti, så værdipapirhandleren til enhver tid straks kan sondre mellem de aktiver, værdipapirhandleren opbevarer for en kunde, de aktiver, værdipapirhandleren opbevarer for andre kunder, og værdipapirhandlerens egne aktiver,

 • 2) sikre, at de i nr. 1 nævnte registre og konti føres på en måde, der sikrer, at de er korrekte, og navnlig at de stemmer overens med de finansielle instrumenter og midler, som værdipapirhandleren opbevarer for kunderne, og således at de kan anvendes som revisionsspor,

 • 3) regelmæssigt foretage afstemninger mellem egne interne konti og registre og dem, der føres af tredjemand, som opbevarer de pågældende aktiver,

 • 4) træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre, at kunders finansielle instrumenter, som deponeres hos tredjemand i henhold til § 4, kan holdes adskilt fra finansielle instrumenter, der tilhører værdipapirhandleren, og fra finansielle instrumenter, der tilhører tredjemand, ved at kontiene benævnes forskelligt i tredjemands regnskaber, eller der træffes andre tilsvarende foranstaltninger for at nå samme beskyttelsesniveau,

 • 5) træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre, at kunders midler, som i overensstemmelse med § 5 deponeres i en centralbank, et kreditinstitut eller en bank, der har tilladelse i et tredjeland, eller en godkendt pengemarkedsfond, indestår på en konto eller konti, som er adskilt fra de konti, værdipapirhandlerens midler indestår på og

 • 6) indføre passende organisatoriske ordninger for mest muligt at begrænse risikoen for tab eller forringelse af kunders aktiver eller af rettigheder, der er knyttet til disse aktiver, som følge af misbrug af aktiverne, svig, dårlig administration, utilstrækkelig registrering eller anden forsømmelighed.

Stk. 2 Hvis værdipapirhandleren ikke kan overholde stk. 1 som følge af den gældende lovgivning, især i forhold til ejendomsret- og insolvenslovgivningen, skal værdipapirhandleren indføre ordninger, der sikrer, at kunders aktiver er beskyttet for at nå målene i stk. 1.

Stk. 3 Hvis den gældende lovgivning i den jurisdiktion, hvor kundens midler eller finansielle instrumenter er opbevaret, forhindrer værdipapirhandleren i at overholde stk. 1, nr. 4 og 5, skal værdipapirhandleren indføre ordninger, der på anden måde sikrer, at kundens aktiver er beskyttet for at nå målene som nævnt i stk. 1, nr. 4 og 5. Værdipapirhandleren skal i sådanne tilfælde informere kunderne om, at de ikke er omfattet af bestemmelserne i stk. 1, nr. 4 og 5.

Stk. 4 Værdipapirhandleren skal sikre, at der ikke forekommer sikkerhedsinteresser, panterettigheder eller modregningsmuligheder vedrørende kunders finansielle instrumenter eller midler, der gør det muligt for en tredjemand at afhænde en kundes finansielle instrumenter eller midler for at inddrive gæld, som ikke er knyttet til kunden eller levering af tjenesteydelser til kunden. Dette gælder dog ikke, hvis dette kræves af den gældende lovgivning i et tredjelands jurisdiktion, hvor kundens midler eller finansielle instrumenter opbevares.

Stk. 5 Hvis værdipapirhandleren er forpligtet til at indgå aftaler, der skaber sikkerhedsinteresser, panterettigheder eller modregningsmuligheder som nævnt i stk. 4, skal værdipapirhandleren videregive oplysningerne om de risici, der er forbundet med disse ordninger, til kunderne.

Stk. 6 Hvis sikkerhedsinteresser, panterettigheder eller modregningsmuligheder ydes af værdipapirhandleren over kundens finansielle instrumenter eller midler, eller hvis værdipapirhandleren er blevet informeret om, at de ydes, skal de registreres i kundeaftaler og værdipapirhandlerens egne konti, så kundeaktivernes ejerforhold gøres klart, f.eks. i tilfælde af insolvens.

Stk. 7 Værdipapirhandleren skal kunne give let adgang til oplysninger om kundernes finansielle instrumenter og midler til Finanstilsynet, udpegede insolvensbehandlere og ansvarlige for afviklingen af nødlidende institutter. De oplysninger, der skal gives adgang til, skal omfatte følgende:

 • 1) Tilknyttede interne regnskaber og registreringer, hvor man let kan identificere saldiene for midler og finansielle instrumenter, der opbevares for hver kunde.

 • 2) Nærmere oplysninger om de konti, hvor kundemidler er opbevaret, hvis kundemidler opbevares af værdipapirhandleren, jf. § 5, og om relevante aftaler med institutter m.v. nævnt i § 5.

 • 3) Nærmere oplysninger om de konti, der er oprettet hos tredjemand, hvis kunders finansielle instrumenter opbevares af værdipapirhandleren, jf. § 4, og om relevante aftaler med disse enheder.

 • 4) Oplysninger om tredjemand, der udfører outsourcede opgaver, og oplysninger om eventuelle outsourcede opgaver.

 • 5) Oversigt over nøglepersoner, der beskæftiger sig med tilknyttede processer, inklusiv de personer, der er ansvarlige for overvågning af værdipapirhandlerens krav i relation til beskyttelse af kundeaktiver.

 • 6) Aftaler der er relevante for at fastslå kundernes ejendomsret til aktiver.