14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 921 af 26. June 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Når værdipapirhandleren modtager kunders midler, skal disse straks placeres på en eller flere konti, der oprettes hos en af følgende:

  • 1) En centralbank.

  • 2) Et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber.

  • 3) Et pengeinstitut, der er godkendt i et tredjeland.

  • 4) En godkendt pengemarkedsfond.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på indskud i kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, for så vidt angår indskud i nævnte direktivs forstand.

•••

Stk. 3 En værdipapirhandler, som ikke deponerer kunders midler hos en centralbank, skal udvise passende dygtighed, omhu og hurtighed, når det kreditinstitut, den bank eller den pengemarkedsfond, som midlerne placeres hos, udvælges, udpeges og med jævne mellemrum vurderes, og med hensyn til ordningerne for opbevaring af disse midler. Værdipapirhandleren skal desuden overveje behovet for diversificering af de pågældende midler som led i dennes due diligence.

•••

Stk. 4 Værdipapirhandleren skal i forbindelse med vurderingen i stk. 3 navnlig tage hensyn til instituttet eller pengemarkedsfondens sagkundskab og markedsomdømme for at sikre beskyttelsen af kundernes rettigheder. Værdipapirhandleren skal endvidere tage hensyn til alle retlige eller for-skriftsmæssige krav eller markedspraksisser i forbindelse med opbevaring af kunders midler, som kan skade kundernes rettigheder.

•••

Stk. 5 Værdipapirhandleren skal sikre, at kunderne giver deres udtrykkelige samtykke til placeringen af deres midler i en godkendt pengemarkedsfond. For at sikre, at denne ret til samtykke fungerer i praksis, skal værdipapirhandleren meddele kunderne, at midler placeret i en godkendt pengemarkedsfond ikke vil blive opbevaret i overensstemmelse med de krav til at beskytte kundernes midler, der er fastsat i denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 6 Hvis værdipapirhandleren deponerer kunders midler hos et kreditinstitut, en bank eller en pengemarkedsfond i den samme koncern som værdipapirhandleren, skal værdipapirhandleren begrænse de midler, der deponeres hos en sådan koncernenhed eller kombination af sådanne koncer-nenheder, så midlerne ikke overstiger 20 pct. af samtlige de pågældende midler.

•••

Stk. 7 Værdipapirhandleren kan undlade at overholde begrænsningen i stk. 6, hvis værdipapirhandleren dokumenterer, at kravet i stk. 6 ikke er proportionalt med målet i betragtning af arten, omfanget og kompleksitetsgraden af værdipapirhandlerens forretninger, den sikkerhed, der tilbydes af en koncernenhed nævnt i stk. 6, og herunder under alle omstændigheder det begrænsede omfang af de kundemidler, værdipapirhandleren opbevarer. Værdipapirhandleren skal regelmæssigt tage den vurdering, der er foretaget i overensstemmelse med 1. pkt., op til revision og meddele den oprindelige og den reviderede vurdering til Finanstilsynet.

•••
profile photo
Profilside