Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. maj 2023

Bekendtgørelse nr. 1696 af 19. august 2021

Indplacering i dagpengeperioden
§ 4

Indplacering i dagpengeperioden sker såvel for ydelses- som for referenceperioden fra den 1. i den måned, hvor medlemmet

Stk. 2 Et medlem, der er udelukket fra ret til dagpenge som følge af effektiv karantæne, indplaceres fra den 1. i den måned, hvor medlemmet ville have været berettiget til dagpenge efter stk. 1, hvis medlemmet ikke havde været udelukket fra ret til dagpenge.

Stk. 3 Et medlem, der udtræder af efterlønsordningen og anmoder om dagpenge, kan fortsætte i den indplacering, som medlemmet havde forud for sin overgang til efterløn. Hvis medlemmet ikke er indplaceret i en dagpengeperiode forud for sin overgang til efterløn, indplaceres medlemmet med virkning fra den 1. i den måned, hvor medlemmet er overgået til efterløn.

Stk. 4 Uanset stk. 1, nr. 1, skal et medlem, som har ret til udbetaling af dagpenge omfattet af lovens § 53, stk. 25, jf. § 55, stk. 4, nr. 1, 2. led, ikke indplaceres efter stk. 1.