Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1326 af 18. juni 2021

I medfør af § 8, § 9 og § 23, stk. 1, i lov nr. 691 af 8. juni 2018 om Vækstfonden og akt nr. 151 af 24. april 2020, akt nr. 37 af 12. november 2020 og akt nr. 277 af 17. juni 2021 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse for Vækstfondens COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder, hvor der ved en venturevirksomhed forstås en dansk registreret virksomhed, som har fået egenkapital eller egenkapitallignende finansiering fra en eller flere venturefonde, corporate venturefonde, familiekontorer, investeringsselskaber eller lignende.

Stk. 2 Finansieringsrammen i COVID-19 matchfinansieringsordningen består af en tabsramme samt en statsgaranteret låneramme.

COVID-19 matchfinansieringsordningens rammer
§ 2

Vækstfonden kan anvende finansieringsrammen til finansiering af venturevirksomheder i form af lån.

Stk. 2 Under COVID-19 matchfinansieringsordningen til venturevirksomheder kan Vækstfonden tilbyde produkter til venturevirksomheder, som modtager en investering fra:

  • 1) En af Vækstfonden på forhånd godkendt investor, fx en venturefond, et familiekontor, et investeringsselskab eller lignende.

  • 2) En investor, der er godkendt af Vækstfonden efter en konkret vurdering.

Stk. 3 Vækstfonden fastsætter de nærmere rammer for produkter henvendt til venturevirksomheder således, at Vækstfonden under COVID-19 matchfinansieringsordningen til venturevirksomheder medfinansierer op til 2/3 på porteføljeniveau af kapitaltilførslen til virksomheden med lån, mens den resterende finansiering ydes i form af egenkapital eller lånefinansiering fra private investorer.

Stk. 4 Lånene ydet under ordningen har en løbetid på maksimalt 8 år.

Stk. 5 Lån under COVID-19 matchfinansieringsordningen til venturevirksomheder efter denne bekendtgørelse skal ydes til virksomheder, der kan godtgøre at være negativt påvirket af COVID-19 krisen.

Stk. 6 Lån under COVID-19 matchfinansieringsordningen til venturevirksomheder efter denne bekendtgørelse skal ydes inden for rammerne af EU’s statsstøtteregler.

Tilsyn og revision
§ 3

Erhvervsministeriet fører tilsyn med COVID-19 matchfinansieringsordningen som del af det almindelige tilsyn med Vækstfonden.

Stk. 2 COVID-19 matchfinansieringsordningen skal indgå i Vækstfondens årsrapport, der revideres.

Stk. 3 Vækstfonden skal i fondens regnskabssystemer holde et separat regnskab for COVID-19 matchfinansieringsordningen til venturevirksomheder, så der kan aflægges separat regnskab herfor, såfremt Erhvervsministeriet ønsker det.

Stk. 4 Vækstfonden har pligt til at holde erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold, herunder væsentlige afvigelser fra den forventede udvikling i COVID-19 matchfinansieringsordningen til venturevirksomheder.

Administration
§ 4

Vækstfondens administrationsomkostninger forbundet med administrationen af lån efter denne bekendtgørelse afholdes inden for rammerne af tabsrammen og afkastet på finansieringerne.

Ophør og efterregulering
§ 5

COVID-19 matchfinansieringsordningen efter denne bekendtgørelse er tidsbegrænset og udløber 30. september 2021, hvorefter der ikke længere kan indgås låneaftaler under ordningen.

Stk. 2 Når finansieringsrammen til COVID-19 matchfinansieringsordningen ophører, skal der laves en delvis opgørelse over ordningen senest 6 måneder efter ophøret. En eventuel andel af tabsrammen, som ikke er anvendt eller deponeret til forventede fremtidige tab, tilbagebetales til staten.

Stk. 3 Når tabsrammen til COVID-19 matchfinansieringsordningen ophører, kan der ikke optages yderligere statsgaranterede lån. Eksisterende statsgaranterede lån kan refinansieres i låneporteføljens løbetid.

Stk. 4 Tabsrammer, der ikke ender med at blive modsvaret af tilsvarende tab, tilbageføres til staten, når ordningen opgøres endeligt.

Stk. 5 Den statsgaranterede låneramme skal nedskrives i takt med, at låneporteføljerne løbende afvikles, og ophører senest 8 år efter tabsrammens ophør.

Straf
§ 6

Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for indgåelsen af låneaftaler i henhold til denne bekendtgørelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden mv.
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 275 af 25. februar 2021 om COVID-19 matchfinansieringsordning til venturevirksomheder ophæves.

Territorial gyldighed
§ 8

Bekendtgørelsen finder også anvendelse på virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.