Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til iværksættere i de tidlige faser § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1327 af 18. juni 2021

Ophør og efterregulering
§ 5

COVID-19 matchfinansieringsordningen efter denne bekendtgørelse er tidsbegrænset og udløber 30. september 2021, hvorefter der ikke længere kan indgås låneaftaler under ordningen.

Stk. 2 Når finansieringsrammen til COVID-19 matchfinansieringsordningen ophører, skal der laves en delvis opgørelse over ordningen senest 6 måneder efter ophøret. En eventuel andel af tabsrammen, som ikke er anvendt eller deponeret til forventede fremtidige tab, tilbagebetales til staten.

Stk. 3 Når tabsrammen til COVID-19 matchfinansieringsordningen ophører, kan der ikke optages yderligere statsgaranterede lån. Eksisterende statsgaranterede lån kan refinansieres i låneporteføljens løbetid.

Stk. 4 Tabsrammer, der ikke ender med at blive modsvaret af tilsvarende tab, tilbageføres til staten, når ordningen opgøres endeligt.

Stk. 5 Den statsgaranterede låneramme skal nedskrives i takt med, at låneporteføljerne løbende afvikles, og ophører senest 8 år efter tabsrammen ophør.