14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til iværksættere i de tidlige faser

Bekendtgørelse nr. 1327 af 18. juni 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om COVID-19 matchfinansieringsordning til iværksættere i de tidlige faser

I medfør af § 8, § 9 og § 23, stk. 1, i lov nr. 691 af 8. juni 2018 om Vækstfonden og akt nr. 151 af 24. april 2020, akt nr. 37 af 12. november 2020 og akt nr. 277 af 17. juni 2021 fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Bekendtgørelsen finder anvendelse for Vækstfondens COVID-19 matchfinansieringsordning til iværksættere i de tidlige faser, hvor der ved en iværksættervirksomheder i de tidlige faser forstås danske unoterede virksomheder, som typisk endnu ikke har fået egenkapital eller egenkapitallignende finansiering fra en eller flere venturefonde.

Stk. 2 Finansieringsrammen i COVID-19 matchfinansieringsordningen består af en tabsramme samt en statsgaranteret låneramme.

§2 COVID-19 matchfinansieringsordningens rammer
Vækstfonden kan anvende finansieringsrammen til finansieringer i form af lån.

Stk. 2 Under COVID-19 matchfinansieringsordningen til iværksættere i de tidlige faser kan Vækstfonden tilbyde produkter henvendt til:

  • 1) Iværksættervirksomheder der har opnået omsætning, men som før COVID-19 krisen ikke var tilstrækkeligt modne til at ville kunne opnå finansiering fra pengeinstitutter.

  • 2) Iværksættervirksomheder, der er kommercielt lovende, men som ikke umiddelbart har venturepotentiale.

  • 3) Iværksættervirksomheder, som modtager en investering fra en af Vækstfonden godkendt investor, fx en business angel.

Stk. 3 Vækstfonden fastsætter de nærmere rammer for produkter henvendt til iværksættere i de tidlige faser således, at Vækstfonden under COVID-19 matchfinansieringsordningen til iværksættere i de tidlige faser finansierer op til 2/3 på porteføljeniveau af kapitaltilførslen til virksomheden med lån, mens den resterende finansiering ydes i form af egenkapital eller lånefinansiering fra private investorer.

Stk. 4 Lånene ydet under ordningen har en løbetid på maksimalt 8 år.

Stk. 5 Lån under COVID-19 matchfinansieringsordningen til iværksættere i de tidlige faser efter denne bekendtgørelse skal ydes til virksomheder, der kan godtgøre at være negativt påvirket af COVID-19 krisen.

Stk. 6 Lån under COVID-19 matchfinansieringsordningen til iværksættere i de tidlige faser efter denne bekendtgørelse skal ydes inden for rammerne af EU’s statsstøtteregler.

§3 Tilsyn og revision
Erhvervsministeriet fører tilsyn med COVID-19 matchfinansieringsordningen til iværksættere i de tidlige faser som del af det almindelige tilsyn med Vækstfonden.

Stk. 2 COVID-19 matchfinansieringsordningen til iværksættere i de tidlige faser skal indgå i Vækstfondens årsrapport, der revideres.

Stk. 3 Vækstfonden skal i fondens regnskabssystemer holde et separat regnskab for COVID-19 matchfinansieringsordningen til iværksættere i de tidlige faser, så der kan aflægges separat regnskab herfor, såfremt Erhvervsministeriet ønsker det.

Stk. 4 Vækstfonden har pligt til at holde erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold, herunder væsentlige afvigelser fra den forventede udvikling i COVID-19 matchfinansieringsordningen til iværksættere i de tidlige faser.

§4 Administration
Vækstfondens administrationsomkostninger forbundet med administrationen af lån efter denne afholdes inden for rammerne af tabsrammen og afkastet på finansieringerne.

§5 Ophør og efterregulering
COVID-19 matchfinansieringsordningen efter denne bekendtgørelse er tidsbegrænset og udløber 30. september 2021, hvorefter der ikke længere kan indgås låneaftaler under ordningen.

Stk. 2 Når finansieringsrammen til COVID-19 matchfinansieringsordningen ophører, skal der laves en delvis opgørelse over ordningen senest 6 måneder efter ophøret. En eventuel andel af tabsrammen, som ikke er anvendt eller deponeret til forventede fremtidige tab, tilbagebetales til staten.

Stk. 3 Når tabsrammen til COVID-19 matchfinansieringsordningen ophører, kan der ikke optages yderligere statsgaranterede lån. Eksisterende statsgaranterede lån kan refinansieres i låneporteføljens løbetid.

Stk. 4 Tabsrammer, der ikke ender med at blive modsvaret af tilsvarende tab, tilbageføres til staten, når ordningen opgøres endeligt.

Stk. 5 Den statsgaranterede låneramme skal nedskrives i takt med, at låneporteføljerne løbende afvikles, og ophører senest 8 år efter tabsrammen ophør.

§6 Straf
Den, der afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for indgåelsen af låneaftaler i henhold til denne bekendtgørelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§7 Ikrafttræden mv.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 276 af 25. februar 2021 om COVID-19 matchfinansieringsordning til iværksættere i de tidlige faser ophæves.

§8 Territorial gyldighed
Bekendtgørelsen finder også anvendelse på virksomheder med hjemsted på Færøerne eller i Grønland.

profile photo
Profilside