14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr

Bekendtgørelse nr. 1589 af 11. november 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1595 af 12. november 2020, bekendtgørelse nr. 1602 af 13. november 2020, bekendtgørelse nr. 1614 af 16. november 2020, bekendtgørelse nr. 1621 af 17. november 2020, bekendtgørelse nr. 1635 af 18. november 2020, bekendtgørelse nr. 1646 af 19. november 2020, bekendtgørelse nr. 1656 af 20. november 2020, bekendtgørelse nr. 1668 af 23. november 2020 og bekendtgørelse nr. 1817 af 07. december 2020

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om COVID-19 hos pelsdyr

I medfør af § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1, 3 og 4, § 33, § 53, § 62 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2020, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, nr. 1, og § 10, stk. 1, nr. 1, 2 og 5, i bekendtgørelse nr. 596 af 7. maj 2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1COVID-19 smittebeskyttelsesplan
 • Bilag 2Områder, hvor indsættelse eller genindsættelse af pelsdyr ikke er tilladt, jf. § 16

§1 Anvendelse og definitioner
Formålet med denne bekendtgørelse er at fastsætte bestemmelser for håndteringen af COVID-19 hos pelsdyr.

§2 I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Besætning: En samling af dyr af samme dyreart, som anvendes til et bestemt formål, som er knyttet til en bestemt geografisk beliggenhed, og som har en ejer i form af en juridisk eller fysisk person.

 • 2) Besætningsområde: Et område, der omfatter de arealer og rum, som benyttes i den daglige drift og pasning af besætningen.

 • 3) Bruger: Enhver fysisk eller juridisk person, som midlertidigt eller permanent har ansvaret for et pelsdyrhold.

 • 4) COVID-19: Infektion med SARS-CoV-2.

 • 5) Familiedyr: Dyr, der holdes i hjemmet.

 • 6) Hegn: Afgrænsning af pelsdyrholdets besætningsområde, som består af væggene på lukkede haller eller omfangshegn rundt om haller med pelsdyr i bure.

 • 7) Pelsdyr: Mink og ildere i pelsdyrhold.

 • 8) Pelsdyrhold: En besætning bestående af pelsdyr, for hvilke der er pligt til at lade sig registrere i det Centrale Husdyrbrugsregister.

§3 Mistanke og anmeldepligt
Ved mistanke om, at et pelsdyrhold er inficeret med COVID-19, skal ejeren eller brugeren straks kontakte en dyrlæge.

Stk. 2 Der er mistanke om COVID-19, når der i et pelsdyrhold hos flere pelsdyr optræder luftvejssymptomer, herunder særligt:

 • 1) stødende eller pustende vejtrækning,

 • 2) vejrtrækning med åben mund, eller

 • 3) vandigt flåd fra snuden.

Stk. 3 Symptomerne i henhold til stk. 2, kan forekomme i kombination med andre kliniske symptomer, bl.a. forøget dødelighed, øjenflåd, nedstemthed og sløvhed.

Stk. 4 Et pelsdyrhold kan anses for mistænkt for at være smittet med COVID-19, når der har været kontakt til mennesker, som har fået påvist COVID-19.

Stk. 5 Et pelsdyrhold kan anses for mistænkt for at være smittet med COVID-19, når pelsdyrholdet har været i kontakt med mistænkte eller smittede pelsdyrhold.

§4 Får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om forekomst af COVID-19 hos et pelsdyr, skal dyrlægen straks underrette Fødevarestyrelsen og efter dennes anvisning udtage og indsende materiale til undersøgelse på det nationale referencelaboratorium eller et officielt laboratorium, der af Fødevarestyrelsen er udpeget til at foretage den pågældende analyse.

§5 Dyrlæger og ansatte på diagnostiske laboratorier skal ved påvisning af COVID-19 hos pelsdyr straks underrette Fødevarestyrelsen.

§6 Screening
Ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold skal på Fødevarestyrelsens anmodning lade Fødevarestyrelsen udtage og indsende prøver af relevant materiale fra pelsdyrene eller pelsdyrholdets omgivelser til undersøgelse for COVID-19.

Stk. 2 Ejeren eller brugeren skal bistå Fødevarestyrelsen med de i stk. 1 nævnte prøveudtagninger.

Stk. 3 Resultater fra undersøgelserne nævnt i stk. 1 vil bl.a. blive benyttet til at kortlægge udbredelsen af COVID-19 i pelsdyr.

Stk. 4 De i stk. 1 nævnte prøver kan indgå i forskningsprojekter vedrørende COVID-19.

§7 Overvågning
På Fødevarestyrelsens anmodning skal ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold udtage svælgsvaber-prøver fra aflivede eller nyligt selvdøde pelsdyr og indsende prøverne til det nationale referencelaboratorium eller et officielt laboratorium, der af Fødevarestyrelsen er udpeget til at foretage den pågældende analyse, til undersøgelse for COVID-19 efter anvisning fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Vejledning om prøveudtagning, herunder prøveudtagningsfrekvensen for de i stk. 1 nævnte prøver fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.fvst.dk.

Stk. 3 Hvis ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold undlader at udtage eller indsende de i stk. 1 nævnte prøver, kan Fødevarestyrelsen enten påbyde udtagning af prøver eller lade prøver udtage i forbindelse med et opfølgende kontrolbesøg.

Stk. 4 Resultater fra undersøgelserne nævnt i stk. 1 vil bl.a. blive benyttet til at kortlægge udbredelsen af COVID-19 i pelsdyr.

Stk. 5 De i stk. 1 nævnte prøver kan indgå i forskningsprojekter vedrørende COVID-19.

§8 Prøver udtaget eller påbudt udtaget af en myndighed under Miljø- og Fødevareministeriet med henblik på bestemte undersøgelser kan blive undersøgt for COVID-19.

§9 COVID-19 smittebeskyttelsesplan
Ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold skal udarbejde en COVID-19 smittebeskyttelsesplan, som har til formål at modvirke smittespredning til og fra besætningen.

Stk. 2 COVID-19 smittebeskyttelsesplanen skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 1.

Stk. 3 Ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet skal opbevare den til enhver tid gældende smittebeskyttelsesplan og skal på forlangende umiddelbart kunne forevise og udlevere smittebeskyttelsesplanen til Fødevarestyrelsen.

§10 Ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold skal efterleve de smitteforebyggende foranstaltninger, der fremgår af besætningens COVID-19 smittebeskyttelsesplan.

Stk. 2 Ejeren eller brugeren af pelsdyrholdet skal endvidere sørge for, at de i stk. 1 nævnte foranstaltninger efterleves af ansatte og alle øvrige personer, som fast eller lejlighedsvist kommer i besætningsområdet.

§11 Offentligt tilsyn
Fødevarestyrelsen kan sætte en besætning under offentligt tilsyn på baggrund af kliniske tegn, post-mortem undersøgelser, eller såfremt der i prøverne af de i § 6, stk. 1, § 7, stk. 1 eller stk. 3, eller § 8 er påvist COVID-19 virus eller specifikke antistoffer mod dette virus.

Stk. 2 Andre besætninger på samme ejendom eller besætninger, som har haft kontakt til mistænkte eller smittede besætninger, kan ligeledes sættes under offentligt tilsyn.

Stk. 3 Besætninger, hvor der har været kontakt til mennesker, som har fået påvist COVID-19, kan også sættes under offentligt tilsyn.

Stk. 4 Besætninger, der geografisk er placeret inden for en radius af 7,8 km fra en smittet besætning, kan også sættes under offentligt tilsyn.

§12 Offentligt tilsyn ved mistanke
Fødevarestyrelsen kan sætte en besætning, der mistænkes for at være smittet med COVID-19, under offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn kan bl.a. omfatte følgende:

 • 1) Fødevarestyrelsen kan påbyde ejeren eller den ansvarlige for besætningen at lade udtage prøver og indsende materiale fra besætningen til undersøgelse for COVID-19 på det nationale referencelaboratorium eller et officielt laboratorium, der af Fødevarestyrelsen er udpeget til at foretage den pågældende analyse.

 • 2) Besætningen må ikke til- eller fraføres levende dyr.

 • 3) Den ansvarlige for besætningen skal meddele Fødevarestyrelsen om alle forhold, der har betydning for afklaring af mulige smitteveje.

 • 4) Den ansvarlige for besætningen har pligt til at sørge for at underrette alle, der kommer i kontakt med pelsdyrholdet, herunder virksomheder, der forarbejder animalske biprodukter (fx DAKA), pelseri, pelsdyrfodersamlecentral, konsulent, dyrlæge m.fl., om, at pelsdyrholdet er mistænkt for at være smittet med COVID-19.

 • 5) Pelsdyr fra besætningen må ikke pelses.

 • 6) Selvdøde eller aflivede pelsdyr, samt pels og kroppe af dyr, der er pelset i besætningen, skal håndteres efter anvisning fra Fødevarestyrelsen.

 • 7) Besætningen kan fraføres døde pelsdyr og dele af døde pelsdyr efter anvisning fra Fødevarestyrelsen.

 • 8) Foder skal håndteres efter anvisning fra Fødevarestyrelsen.

 • 9) Husdyrgødning skal håndteres efter anvisning fra Fødevarestyrelsen.

 • 10) Maskiner og materiel, herunder bure, redekasser, haller, transportkasser, udstillingsfælder, æde- og drikkekar og andre genstande skal behandles efter anvisning fra Fødevarestyrelsen.

 • 11) Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at transportmidler og chauffører, der leverer foder til besætningen, bliver uden for hegnet. Efter levering til en besætning under offentligt tilsyn, må der samme dag ikke leveres til andre besætninger.

 • 12) Den ansvarlige for besætningen har pligt til at sørge for, at alle, der kommer i besætningen, anvender passende værnemidler i form af rent og vaskbart fodtøj, kedeldragt eller engangsovertræksdragt, åndedrætsværn – FFP3 maske, som slutter tæt til ansigtet, samt tætsiddende beskyttelsesbriller.

 • 13) Den ansvarlige for besætningen skal ved udgangen fra besætningsområdet etablere bad med sæbe, som skal benyttes af ejere, ansatte og alle øvrige personer, som fast eller lejlighedsvist kommer i besætningen, og sikre, at de nævnte personer foretager bad som det sidste inden afslutningen af arbejdsdagen.

 • 14) Den ansvarlige for besætningen skal træffe foranstaltninger, så hunde og katte som færdes i besætningsområdet holdes inden for dette område.

 • 15) Den ansvarlige for besætningen skal træffe foranstaltninger, så familiedyr ikke har adgang til besætningsområdet.

 • 16) Den ansvarlige for besætningen skal sammen med Fødevarestyrelsen kontrollere hegn og indretninger, der skal forhindre, at pelsdyr undslipper, med henblik på at sikre, at hegn og indretninger er i god og funktionel stand.

 • 17) Den ansvarlige for besætningen skal indsamle og registrere døde pelsdyr og deres dødsdato.

Stk. 2 Foranstaltningerne nævnt i stk. 1 opretholdes, indtil Fødevarestyrelsen ophæver eller ændrer det offentlige tilsyn.

§13 Offentligt tilsyn ved konstatering af smitte
En besætning kan anses for at være smittet med COVID-19, når Fødevarestyrelsen konstaterer, at der i én eller flere prøver fra dyr i besætningen ved laboratorieundersøgelse på det nationale referencelaboratorium eller et officielt laboratorium, der af Fødevarestyrelsen er udpeget til at foretage den pågældende analyse, er påvist COVID-19 virus.

§14 Når COVID-19 er konstateret i en besætning, kan Fødevarestyrelsen sætte besætningen under offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn kan bl.a. omfatte følgende:

 • 1) Besætningen vil blive pålagt yderligere undersøgelser.

 • 2) Samtlige dyr i besætningen aflives efter Fødevarestyrelsens anvisning.

 • 3) Besætningen må ikke til- eller fraføres levende dyr.

 • 4) Den ansvarlige for besætningen skal meddele Fødevarestyrelsen om alle forhold, der har betydning for afklaring af mulige smitteveje.

 • 5) Den ansvarlige for besætningen har pligt til at sørge for at underrette alle, der kommer i kontakt med pelsdyrholdet, herunder virksomheder, der forarbejder animalske biprodukter (fx DAKA), pelseri, pelsdyrfodersamlecentral, konsulent, dyrlæge m.fl., om, at pelsdyrholdet er smittet med COVID-19.

 • 6) Pelsdyr fra besætningen må ikke pelses.

 • 7) Selvdøde eller aflivede pelsdyr, samt pels og kroppe af dyr, der er pelset i besætningen, skal håndteres efter anvisning fra Fødevarestyrelsen.

 • 8) Besætningen kan fraføres døde pelsdyr og dele af døde pelsdyr efter anvisning fra Fødevarestyrelsen.

 • 9) Foder skal håndteres efter anvisning fra Fødevarestyrelsen.

 • 10) Husdyrgødning skal håndteres efter anvisning fra Fødevarestyrelsen.

 • 11) Maskiner og materiel, herunder bure, redekasser, haller, transportkasser, udstillingsfælder, æde- og drikkekar og andre genstande skal behandles efter anvisning fra Fødevarestyrelsen.

 • 12) Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at transportmidler og chauffører, der leverer foder til besætningen, bliver uden for hegnet. Efter levering til en besætning under offentligt tilsyn, må der samme dag ikke leveres til andre besætninger.

 • 13) Den ansvarlige for besætningen har pligt til at sørge for, at alle, der kommer i besætningen, anvender passende værnemidler i form af rent og vaskbart fodtøj, kedeldragt eller engangsovertræksdragt, åndedrætsværn – FFP3 maske, som slutter tæt til ansigtet, samt tætsiddende beskyttelsesbriller.

 • 14) Den ansvarlige for besætningen skal ved udgangen fra besætningsområdet etablere bad med sæbe, som skal benyttes af ejere, ansatte og alle øvrige personer, som fast eller lejlighedsvist kommer i besætningen, og sikre, at de nævnte personer foretager bad som det sidste inden afslutningen af arbejdsdagen.

 • 15) Den ansvarlige for besætningen skal træffe foranstaltninger, så hunde og katte som færdes i besætningsområdet holdes inden for dette område.

 • 16) Den ansvarlige for besætningen skal træffe foranstaltninger, så familiedyr ikke har adgang til besætningsområdet.

 • 17) Den ansvarlige for besætningen skal sammen med Fødevarestyrelsen kontrollere hegn og indretninger, der skal forhindre, at pelsdyr undslipper, med henblik på at sikre, at hegn og indretninger er i god og funktionel stand.

 • 18) Den ansvarlige for besætningen skal efter Fødevarestyrelsens anvisning etablere et skriftligt egenkontrolprogram, hvori antallet af pelsdyr opgøres dagligt pr. række og pr. hus.

 • 19) Den ansvarlige for besætningen skal føre tilsyn med pelsdyrenes foderforbrug pr. bur, og såfremt der konstateres et unormalt lavt foderforbrug i et bur, gennemgå buret for at konstatere, om et eller flere pelsdyr er sluppet ud af buret.

 • 20) Er der undslupne pelsdyr på ejendommen, skal disse straks indfanges.

 • 21) Den ansvarlige for besætningen skal indsamle og registrere døde pelsdyr og deres dødsdato.

Stk. 2 Foranstaltningerne nævnt i stk. 1 opretholdes, indtil Fødevarestyrelsen ophæver eller ændrer det offentlige tilsyn.

§15 Offentligt tilsyn på grund af geografisk nærhed til en smittet besætning
Fødevarestyrelsen kan sætte en besætning, der geografisk er placeret inden for en radius af 7,8 km fra en smittet besætning, under offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn kan bl.a. omfatte følgende:

 • 1) Samtlige dyr i besætningen aflives efter Fødevarestyrelsens anvisning.

 • 2) Besætningen må ikke til- eller fraføres levende dyr.

 • 3) Pelsdyr fra besætningen må ikke pelses.

 • 4) Den ansvarlige for besætningen skal indsamle og registrere døde pelsdyr og deres dødsdato.

Stk. 2 Foranstaltningerne nævnt i stk. 1 opretholdes, indtil Fødevarestyrelsen ophæver eller ændrer det offentlige tilsyn.

§16 Der må ikke indsættes eller genindsættes pelsdyr i besætninger, hvis besætningerne ligger inden for de markerede områder, som fremgår af kortene i bilag 2 uden Fødevarestyrelsens tilladelse.

§17 Afholdelse af udgifter
Fødevarestyrelsen afholder udgifterne til udtagelse, indsendelse og undersøgelse af de i § 4, § 6, stk. 1, § 12, stk. 1, nr. 1, og § 14, stk. 1, nr. 1, nævnte prøver.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen afholder ikke udgifterne til bistand fra ejeren eller brugeren af et pelsdyrhold i forbindelse med prøveudtagning efter § 6, stk. 2.

Stk. 3 Fødevarestyrelsen afholder udgifterne til undersøgelse af de i § 7, stk. 1, og § 8 nævnte prøver.

Stk. 4 Fødevarestyrelsens udgifter til den opfølgende kontrol nævnt i § 7, stk. 3, afholdes af ejer eller bruger af pelsdyrholdet efter den til enhver tid gældende bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.

§18 Straf og ikrafttræden
Med bøde straffes den, der:

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

 • 1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

 • 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§19 Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. november 2020 kl. 18.00.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1455 af 8. oktober 2020 om COVID-19 hos pelsdyr ophæves.

profile photo
Profilside